czwartek, 15 sierpnia 2013

Studium biblijne dla początkujących Lekcja 3 Jezus i Prawda Jego Ewangelii

Wielu ludzi podważa historyczność i życie Jezusa Chrystusa. Ale nawet źródła pozabiblijne wspominają Osobę Jezusa Chrystusa nie mamy żadnych powodów twierdzić, że Jezus nie istniał lub nie był tym za kogo się podawała.
Spójrzmy na Ewangelię Łukasza 1,1-4.
Łukasz twierdzi, że Jego relacja nie jest zmyślona, ale jest solidnie potwierdzona przez świadków. On nie tylko spisał pewne fakty dotyczące Jezusa, ale zanim coś napisał to jeszcze gruntownie to przebadał rozmawiając z tymi którzy byli świadkami tych wydarzeń.
·         Łukasz polegał na relacjach naocznych świadków? Kto to jest naoczny świadek?
·         Co to znaczy przebadać wszystko dokładnie?
Łukasz był grekiem z Antiochii i prawdopodobnie nawrócił się dzięki zwiastowaniu Apostoła Pawła. Zawodowo zajmował się leczeniem ludzi, był lekarzem (Kol 4,14) co jeszcze bardziej dodaje wiarygodności Jego pismom. Również jest autorem Dziejów Apostolskich i uczestnikiem wypraw misyjnych Pawła o czym świadczą zwroty w Dziejach Apostolskich w pierwszej osobie.
Tak więc między twórcami innych religii np. Mahometem który jest uważany za założyciela i proroka Islamu, Buddą założyciela buddyzmu a Jezusem jest ogromna przepaść. Oni dali początek religią na podstawie swoich doświadczeń i przeżyć. Człowiek, który wierzy w ich religię musi zaufać ich przeżyciom. Jezus natomiast potwierdził swoje słowa przez czyny, przez zmartwychwstanie i przez proroctwa, które mówiły o Jego przyjściu na długo przed Jego pojawieniem i przez wielu naocznych świadków, którzy widzieli Go i doświadczali Jego osoby.
Więc komu zaufasz w kwestii twojej wieczności? Czy tym którzy bazowali na swoich subiektywnych doświadczeniach? Czy Jezusowi który swoją osobę rzetelnie potwierdził
Również Piotr Apostoł powoływał się na swoje naoczne świadectwo 2 Piotr 1,16.
Jezus także czynił wiele cudów o których czytamy na kartach Ewangelii chodził po wodzie, rozmnażał żywność, wskrzeszał ludzi z umarłych, uzdrawiał ślepych chromych, wypędzał demony i nie czynił tego w ukryciu, ale zawsze byli świadkowie tych wydarzeń. Jezus jest godzien wiary. A największym świadectwem wiarygodności Chrystusa jest Jego powstanie z martwych w ciele. Jezus nie był duchem i apostołowie po zmartwychwstaniu nie widzieli zjawy Łukasza 24,39 Jan 20,20 20,27 Dzieje 1,3
Księga Dziejów Apostolskich wielką księgą potwierdzającą Zmartwychwstanie Chrystusa i Jego wywyższenie. Jezus po swoim zmartwychwstaniu wstępuje do nieba i zasiada po prawicy Bożej Hebrajczyków 8,1 1,13 12,2 10,12. I posyła Ducha Świętego  dla tych którzy wierzą w niego Ew. Jana 16 rozdz. mamy kolejne potwierdzenie autentyczności Zmartwychwstania również cuda czynione przez Apostołów i założenie kościoła chrześcijańskiego jest niezbitym dowodem  wiarygodności Jezusa. Dlatego żaden człowiek przed obliczem Bożym nie będzie miał nic na swoją obronę, bo Bóg wszelkimi możliwymi sposobami potwierdził swoją ewangelię.
Zmartwychwstanie Jezusa również jest potwierdzone w Listach Pawła i przez Pawła począwszy od dziejów Apostolskich 9 rozdz. kiedy Jezus objawia się Pawłowi i dokonuje się Jego przemiana. A później Paweł wielokrotnie broni cielesnego zmartwychwstania Chrystusa w 15 rozdziale 1 Listu do Koryntian.
Od tego czy wierzymy w literalne cielesne zmartwychwstanie Chrystusa zależy nasze zbawienie, bo Chrystus najpierw umarł za nasze grzechy, a później zmartwychwstał. Jeśli nie było zmartwychwstania to nie ma zwycięstwa i przyjęcia ofiary za nasze grzechy. Ofiara Jezusa przez zmartwychwstanie zostaje potwierdzona przez Boga i przez niego zaakceptowana. Apostoł Paweł na dowód tego podaje wielu świadków 1 Kor 15,1 – 8, którzy widzieli Chrystusa zmartwychwstałego. W tym czasie, kiedy Paweł pisał list do Koryntian ci świadkowie jeszcze żyli i można było z nimi porozmawiać i zapytać się czy rzeczywiście tak się sprawy mają. Np. Świadkowie Jehowy nauczają, że Jezus nie zmartwychwstał cieleśnie, ale zmartwychwstał, jako Duch, a jego ciało zostało zdematerializowane. Ale jak już powiedzieliśmy wcześniej to ciało, które zostało umęczone na Krzyżu powstało z martwych, o czym świadczą rany na rękach i nogach i rany w boku. Ciało Jezusa zostało przemienione w nowe uwielbione, ale miało coś ze starego rany męki świadczące o naszym odkupieniu. Jezus nie był duchem i o tym zapewnia swoich apostołów. Również jest różnica między wskrzeszeniem, a zmartwychwstaniem.  Wskrzeszane osoby w Ewangeliach potrzebowały mocy zewnętrznej do życia i nawet po wskrzeszeniu umarły ponownie. Jezus powstał z martwych podniesiony mocą Trójedynego Boga by nigdy już nie umrzeć.
Po zmartwychwstaniu nawet uczniowie Jezusa byli sceptyczni co do tych rewelacji ale Jezus dał im dowody swojego zmartwychwstania np. Tomasz Jan 20,24 - 29 również inni nie dowierzali, ale Jezus jeszcze przez wiele dni po swoim powstaniu z martwych ukazywał się wybranym świadkom i nauczał ich o Królestwie Bożym Dzieje Ap. 13,13

Powstanie z martwych prowadzi nas do kolejnego wielkiego przesłania, kim właściwie był Jezus? Słowo Boże uczy nas, że Jezus pochodzi od Boga i jest Bogiem. Zobaczymy Ew. Jana 1,1-3.
·         Gdzie był zawsze Jezus zanim przyszedł na ziemię? Jezus był u Boga Jana 1,1 zawsze był z Bogiem w wieczności. Nigdy nie było takiego czasu, gdy nie Było Jezusa On zawsze był jeszcze przed stworzeniem wszystkiego. Zanim wszystko powstało On był u Boga i nie ma On początku ani końca jak Bóg Hebrajczyków 7,3. Niektórzy nauczają, że Jezus został stworzony gdzieś w wieczności jeszcze przed stworzeniem, np. Świadkowie Jehowy, ale to jest fałszywe nauczanie pochodzące od diabła i jego demonów. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. W Ew. Jana 8,56 - 59 Jezus mówiąc o sobie mówi, że był przed Abrahamem i używa słów „Jam jest” które oznaczały że Jezus nazywał się Bogiem czynił aluzje do Boskiego imienia, które Bóg objawił Mojżeszowi (Ks. Wyjścia 3,14) które Żydzi znali i Żydzi dokładnie tak to zrozumieli
·         Kim był Jezus gdy Był u Boga? Jezus gdy był u Boga był Bogiem. Jezus jest równy Bogu co do mocy i autorytetu, ale sam dobrowolnie poddał się Bogu i zszedł na ziemię stał się człowiekiem by oddać swoje życie za nas na Krzyżu. Kolosan 1,15 – 20 1 Jana 5,20. Jezus także mówił o tym, że on jest równy z Bogiem Jan 10,30 Tomasz wyznał go Bogiem J 20,28 Jezus mówił, że kto widział Jego widział Ojca Jan 14,8 – 9 Syn ma życie w sobie J5,26 Jezus jest godzien czci i chwały Obj. 5,8
·         Czemu Jezus daje początek? Jezus daje początek wszelkiemu stworzeniu. On wraz z Ojcem stwarzał świat i wszystko na nim jest ugruntowane, wszystko dla niego i przez Niego zostało uczynione Kolosan 1,16
Tak więc dzisiaj dotknęliśmy trzech ważnych rzeczy:
1.      Wiarygodność biblijnego zapisu.
2.      Historyczność Zmartwychwstania i prawdziwość tych wydarzeń.
3.      Boskość Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj zakończmy słowami z Listu Pawła do Rzymian 1,2 – 4
Tak więc dobra nowina o Jezusie Chrystusie jest o zmartwychwstałym Synu Bożym. Więc następne spotkanie będzie o konsekwencjach śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń