wtorek, 12 sierpnia 2014

Uczniostwo

Dzisiaj powiemy sobie o uczniostwie. Pamiętam, że gdy byłem  młodym chrześcijaninem i dowiedziałem, że Biblia nazywa wierzących uczniami byłem zaskoczony. Zawsze myślałem, że uczeń to ktoś kto chodzi do szkoły, jest młody i niedojrzały, ale przychodzi czas i przestaje być uczniem. Nie tak  jednak jest w życiu chrześcijańskim. Poznając Chrystusa wkraczamy na drogę uczniostwa. Na drodze tej od samego początku do samego końca uczymy się jak naśladować Jezusa i jak być jemu posłusznym. Każdy z nas może być na innym poziome naśladowania Pana, trochę jak w szkole są wyższe klasy i niższe. Ale wszyscy ciągle się uczymy. Słowo Boże wielokrotnie nazywa naśladowców Jezusa uczniami. W ewangeliach i Dziejach Apostolskich określenie to pojawia się 268 razy.
Jezus po swoim zmartwychwstaniu przykazał swoim naśladowcom, by czynili ludzi Jego uczniami Mateusz 28,18-20
1.      Kim są uczniowie Chrystusa 
ü  Kogo nazywamy uczniem, co nam się kojarzy z uczniostwem?
ü  Jakie cechy powinien posiadać uczeń by wzrastać w poznaniu? Pokora, chęć nauki, posłuszeństwo, otwartość. Świadomość braków.
Biblia używając słowa uczeń ma na myśli ludzi, którzy naśladują Chrystusa i są gotowi mu być posłuszni. Są to ludzie, którzy stopniowo wzrastają, uczą się o Bogu, Chrystusie, zbawieniu i uczą się Chrystusa. Uczą się chodzić z Bogiem każdego dnia i być jemu coraz bardziej posłusznymi.
Przeczytajmy czego Jezus oczekiwał od swoich uczniów
Marka 3,14-15 – co Jezus chciał od apostołów
Marka 7,14; Marka 4,3; Mateusza 16,5-12 – Dlaczego Jezus się zdenerwował na uczniów
Łukasza 6,40 – Jakie miał Jezus oczekiwania wobec uczniów


2.      Nowy Testament często nazywa chrześcijan uczniami
Dzieje Ap. 6,1; 9,19; 9,36; Mateusza 16,24; Mat. 23,1
3.      Jakie warunki Jezus postawił swoim uczniom i co to dla nas oznacza?
Mateusza 8,18-22
Warunek – pójść za Jezusem, oznacza - być gotowym na niewygody i trudności
Mateusza 10,37-39
Warunek – miłość do  Jezusa ponad wszystko, oznacza – być gotowym wszystko stracić dla Jezusa, może rodzinę, rzeczy, a nawet własne życie, obietnica – zyskanie życia
Mateusza 16,24-26
Warunek – zaprzeć się swoich pragnień i planów i wziąć na siebie trudności, może cierpienie wynikające z bycia uczniem Chrystusa (możliwe wyjaśnienia?) oznacza – porzucenie mich nadziei i planów na moje życie w tym świecie i poddanie całkowicie swojego życia Chrystusowi, obietnica – znalezienie prawdziwego życia
4.      Co charakteryzuje uczniów Chrystusa?
ü  Głoszą ewangelię Dzieje Ap 1,8
ü  Studiują Boże Słowo Jana 8,47 2 Tymoteusza 3,16-17 Dz. Ap 17,11
ü  Modlą się do Boga Łukasza 11,1
ü  Angażuje się w służbę kościoła 1 Piotra 4,10
ü  Okazuje posłuszeństwo Chrystusowi Jana 8,31-32 Jana 14,23
ü  Chce być napełniony Duchem Świętym Efezjan 5,18
ü  Ma w sobie miłość do innych ludzi Jana 13,34-35
5.      Obietnice jakie Jezus zostawia swoim uczniom
Mateusza 10,19-20 Co to oznacza dla nas?
Marka 10,28-31 W jaki sposób zyskujemy o wiele więcej niż tracimy
Łukasza 6,20-23 Jakie obietnice Jezus składał tym, którzy cierpią prześladowanie z powodu wiary w Niego
Łukasza 10,20 Co to znaczy, że imiona wierzących są w niebie zapisane? Objawienie 20,12-15

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń