wtorek, 19 marca 2013

Studium Ks. Rodzaju: Ofiarowanie Izaaka Ks. Rodz. rozdz. 22.


1 – Po wielu dowodach wierności Bóg wystawia Abrahama na jeszcze jedną próbę. I ta próba jest największa ze wszystkich doświadczeń. Wiara by okazała się autentyczna i cenna musi być próbowana 1 P 1,6 – 7 Jakuba 1, 2 – 4. Prawdopodobnie próba, którą przeszedł Abraham była bardziej potrzebna Jemu samemu niż Bogu. Abraham także przez posłuszeństwo Bogu i poddanie się tej próbie przekazuje ważne treści.
1.      Izaak jest typem Jezusa w ten sposób Bóg zapowiada, że któregoś dnia złoży swojego Syna w ofierze za ludzi. Śmierć Jezusa za grzechy świata 1 J 2,2 jest Bożym dowodem miłości Boga w kierunku swojego stworzenia Jana 3,16 Rzym 5,8.
·         (w. 2) Syn Jedynak ma być złożony w ofierze, podobnie jak Jezus jedyny Syn Ojca Ew. Jana 3:16 1 Kor. 15:3
·         (w.8 ) Bóg upatrzy sobie jagnie – prorocze słowa, według których tym jagnięciem, ofiarą miał być Jezus (Ew. Jana 1:29)
·         Obrazowe zmartwychwstanie Izaaka jest zapowiedzią zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Hebr. 11:17 – 19
·         Izaak był posłuszny Abrahamowi podobnie jak Jezus swojemu Ojcu Filipian 2:8
2.      Abraham także w swojej postawie w pewien sposób ukazuje Boga, który da w przyszłości swojego syna.
3.      Abraham również jest wzorem posłuszeństwa i bohaterem wiary dla chrześcijan Hebr. 11,8-12 poprzez posłuszeństwo z Izaakiem Abraham dowodzi swojej wiary. Należy zauważyć, że Abraham wcześniej otrzymał obietnice o potomstwie zanim złożył swojego Syna Izaaka, więc powtórzona obietnica przez Boga w Rodz. 22:17 – 18. Nie jest wynikiem posłuszeństwa Abrahama Bóg mówi w rodz. 22:16 że już wcześniej przysiągł Abrahamowi, że wypełni swoje słowo. Próba Abrahama potwierdza autentyczność wcześniejszej wiary. List Jakuba sugeruje jakby Abraham otrzymał usprawiedliwienie z uczynków Jak 2:21 – 24. Ale pismo mówi, że na podstawie uczynków przed bogiem nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Jakub zwraca po prostu uwagę na autentyczność wiary Abrahama, która została potwierdzona przez uczynki. Pismo uczy, że sprawiedliwość przed Bogiem uzyskujemy nie dzięki uczynkom, ale przez wiarę w ofiarę Jezusa Chrystusa na Krzyżu
2 Kor 5:21
·         Jedna z teorii mówi, że złożenie Izaaka miało miejsce tam gdzie stała świątynia Salomona na górze Moria (w. 2) w 2 Ks. Kr. 3:1 czytamy, że Salomon tam zaczął budować świątynie, ale nigdzie Biblii nie ma potwierdzenia, że góra świątynna jest miejscem złożenia Izaaka. Być może kraj Moria jest terenem późniejszej Jerozolimy.
·         W rejonie gdzie mieszkał Abraham okoliczni tubylcy składali ofiary z ludzi dla swoich Bogów niekiedy były to ofiary ze swoich dzieci, dlatego Abrahama nie zdziwiło, że Bóg zażądał Jego syna. Jednak w zakonie ofiary z ludzi były zabronione, Kpł 18:21, Pwt 12:31, Kpł 20:2, Jer 7:31, Ps. 106:37-38. To dowodzi, że Bogu wcale nie chodziło o śmierć Izaaka, ale o wyrażenie głębszych treści wymienionych wyżej. Narody pogańskie mieszkające w sąsiedztwie Izraela składały ofiary z ludzi Król Moabu 2 Król 3:26-27 lub nawet bezbożni królowie Izraelscy 2 Król 16:2 – 4
·         Izaak podczas próby Abrahama miał kilkanaście lat.
Autor listu do Hebrajczyków widzi w posłuszeństwie Abrahama wiarę godną naśladowania. Obiektem wiary Abrahama jest Bóg i Jego słowo. Abraham jest zdeterminowany żeby okazywać Bogu posłuszeństwo w każdych okolicznościach Hebr. 11: 17 – 19

Podsumowanie:
1.      Historia ta pokazuje zwraca naszą uwagę na Jezusa Chrystusa i pokazuje znaczenie wielkości Tej Ofiary złożonej za nasze grzechy 1 Kor 2:2.
2.      Boży plan jest dla nas zawsze najlepszy, chociaż niekiedy może nam się wydawać bardzo absurdalny.
3.      Bóg oczekuje posłuszeństwa od człowieka, a posłuszeństwo kosztuje 1 Sm 15:22, Iz 1:10 – 20.
4.      Historia Abrahama pokazuje nam, jaka jest prawdziwa wiara. Człowiek posiadający prawdziwą wiara ufa w Boże obietnice, Boże słowo w oparciu o nie podejmuje decyzje. Dostrzega również, że najważniejsze to posłuszeństwo Bogu i w tym widzi swoje szczęście i spełnienie.  Wiara zostaje potwierdzona przez uczynki.
5.      Boży Plan jest bardzo szeroki i Bóg od początku przygotowuje świat na przyjście swojego Syna Jezusa Chrystusa.
6.      Bóg musi być na pierwszym miejscu w życiu człowieka, Abraham postawił wolę Boga przed miłością do swojego syna.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń