wtorek, 3 czerwca 2014

Piekło realne miejsce stworzone przez Boga

I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego” – Obj. 20:15. Bóg powiedział w swym Słowie, że Jego myśli i drogi tak górują nad myślami i drogami człowieka, jak niebiosa górują nad ziemią. Jakże prawdziwe jest to w odniesieniu do prawdy o wiecznej karze bezbożnych. Jest to zdumiewająca prawda, która budzi we mnie lęk i podziw. Zdumiewam się czytając wypowiedzi Biblii dotyczące wiecznych mąk, które są udziałem niezbawionych”. Tom Malone
Dzisiaj będziemy mówić o piekle i studiować fragmenty Słowa Bożego, które mówią o  takim miejscu. Jest to mało popularna i kontrowersyjna doktryna. Wiele osób kościołów i organizacji kwestionuje istnienie piekła i nie wie jak pogodzić istnienie takiego miejsca z miłością Bożą. Ale jeśli jest nagroda musi być i kara, jeśli jest niebo musi z powodu grzechu być i piekło. Biblia nie pozostawia wątpliwości co do istnienia takiego miejsca oraz kary dla grzeszników za ich grzech.
Pismo Święte uczy, że Piekło jest miejscem stworzonym przez Boga dla diabła, upadłych aniołów i wszystkich grzeszników, którzy odrzucili prawdę ewangelii o Jezusie Chrystusie.
1.      Pochodzenie piekła Ew. Mateusza 25,41
Tak więc Bóg jest twórcą piekła.
Czym jest piekło – w Nowym Testamencie Piekło jest miejscem kaźni za grzech, karą za odrzucenie Boga. Piekło to greckie słowo gehenna z aramejskiego dolina Hinnom położona na południe od Jerozolimy, gdzie za czasów króla Ahaza i Manassesa (2 Król 16,3; 21,6; Jer 32,5) Izraelici składali ofiary bogowi Ammonitów Molochowi swoje dzieci. Poźniej dolina zaczęła identyfikowana z eschatologicznym piekłem jako miejsce odrazy, obrzydliwości i potępienia.
2.      Jezus często w ewangeliach mówił o piekle i przestrzegał w swoim nauczaniu przed piekłem jako strasznym miejscem. Z całą pewnością Jezus nie mógł kłamać. Jezus mówił o piekle jako o  miejscu gdzie ludzie doświadczają wiecznej męki i cierpienia.
Marka 9,44-46; Mateusza 5,22; 29-30 Mateusza 13,41 Mateusza 13,41-42 Jana 3,36 Jana 3,16
3.      Mieszkańcy piekła
Kto trafi do piekła?
Do piekła pójdą ci którzy nie znają Pana Jezusa i nie są posłuszni jego ewangelii. Musimy być świadomi, że ewangelia to nie tylko przyjęcie pewnych prawd dotyczących poselstwa o zbawieniu, ale przede wszystkim posłuszeństwo Bogu i Panu Jezusowi Chrystusowi. A także osobiste poznanie Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc mieszkańcy piekła to wszyscy ci co mówili, że wierzą bo zaakceptowali pewne prawdy, doktryny, ale nie okazali Panu Jezusowi posłuszeństwa i nie przestrzegali jego przykazań. Oraz ci którzy nigdy nie poznali Jezusa lub nie chcieli Go poznać odrzucając ewangelię. Do piekła również pójdą wszyscy grzesznicy, którzy się nigdy nie upamiętali i nie odwrócili się od swoich grzechów.
2 Tesaloniczan 1,8; Objawienie 21,8;  1 Koryntian 6,9-10 Galacjan 5,19-21

4.      Istota piekła.
a.      W piekle jest cierpienie
Mar 9,44-46 – Robak nie umiera i ogień nie gaśnie wskazuje na cierpienie wewnętrzne i cierpienie zewnętrzne. Piekło to zarówno cierpienie duszy jak i ciała.
Historia o Bogaczu i łazarzu mówi o cierpieniu łazarza w piekle Łukasza 16,24;28.
Biblia naucza, że niesprawiedliwi również zmartwychwstaną, ale na sąd i wieczne potępienie Jana 5,29; Dzieje Apostolskie 24,15; Objawienie Jana 14,10-11
b.      W piekle nie ma miłości Bożej, jest tylko Boży gniew. Piekło jest miejscem z dala od społeczności z Bogiem
Jana 3,36; 2 Tesaloniczna 1,9; 2 Piotra 2,17 Objawienie 14,10-11 Bóg jest światłością, a dla grzeszników przeznaczony jest największy mrok – światło to życie, ciemność to śmierć i cierpienie. Judy 1,13
c.       W piekle jest świadomość swoich grzechów i odrzucenia Jezusa Chrystusa
Łukasza 16,25
5.      Wieczność piekła.
Piekło nigdy się nie kończy i będzie trwało tak długo jak będzie niebo czyli wiecznie.
Objawienie 14,11; Objawienie 20,10 Marka 9,44-46 Mateusza 25,41
6.      Z piekła nie ma ucieczki ani możliwości wyjścia.
Gdy Bóg postanowił zniszczyć pierwszy świat wodami potopu, to nie było ucieczki ani schronienia przed tymi wydarzeniami. Jedyne bezpieczne miejsce to była arka Noego. Tamte wydarzenia przypominają nam i przestrzegają nas, że również jest podobnie z piekłem nie ma przed nim ucieczki jak tylko w ramiona Syna człowieczego Jezusa Chrystusa. Jeśli Bóg kogoś wrzuci do piekła osoba taka nigdy  stamtąd nie wyjdzie. Jeśli wody potopu, które są synonimem Bożej kary zaleją ją, to zaleją ją  na wiecznośc. Objawienie 20,3 Łukasza 16,26
7.      Nieuchronność piekła.
Słowo Boże naucza, że każdy człowiek zasługuje za swoje grzechy na piekło. Nad każdym człowiekiem wisi niebezpieczeństwo potępienia. Dlatego Bóg dał swojego Syna Jezusa Chrystusa, by zakosztował śmierci za każdego z nas. Gdy przyjmiemy Chrystusa nasze grzechy zostaną nam przebaczone, a widmo piekła odejdzie w niepamięć. Przyjęcie Chrystusa to wiara w Niego wyrażona w upamiętaniu,  w odwróceniu się od swoich grzechów i poddania swojego życia Chrystusowi.
Rzymian 3,23 – Wszyscy ludzie są grzesznikami. Rzymian 6,23 – Wszyscy ludzie zasługują na potępienie w piekle. Rzymian 6,24 – Wszyscy ludzie mogą dostąpić odpuszczenia grzechów i zbawienia za darmo, pod warunkiem że uwierzą w Chrystusa. Rzymian 10,9-10 – Wiara w Chrystusa to wyznanie go Jako Pana z przekonaniem w sercu swoim, że On rzeczywiście nim Jest. Z czym wiąże się poddanie  Jemu, naśladowanie Go i posłuszeństwo.
8.      Kto rządzi piekłem i kto wrzuca do piekła?
Oczywiście piekłem rządzi Bóg i Jezus Chrystus wrzuca tych którzy na to zasłużyli i sądzi tych, którzy Go odrzucili.
Łukasza 12,5 – Bóg może zatracić w piekle zarówno dusze jak i ciało Objawienie 1,18 Jezus ma klucze śmierci i piekła Objawienie 3,7 Gdy on zamyka nikt nie otwiera
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń