wtorek, 24 czerwca 2014

Diabeł i demony

Biblia wiele razy wspomina i przestrzega przed Szatanem i demonami. Dzisiejszy współczesny człowiek nie bardzo wierzy w osobowe istoty stojące za złem. Najczęściej gdy ludzie wspominają o szatanie to myślą w sposób abstrakcyjny rozumiejąc pod tym słowem po prostu zło, które obserwujemy na co dzień. Ale Słowo Boże nie pozostawia nam wątpliwości mówiąc o  szatanie. Przedstawia go jako osobę mającą inteligencje, plany, motywacje i ambicje. Szatan również jest przedstawiany w Biblii jako przeciwnik Boga i ludzi mający do pomocy upadłych aniołów, których Biblia nazywa demonami. I właściwe nie można zrozumieć otaczającego nas świata, problemów, panującego zła bez świadomości kim jest diabeł i cały upadły duchowy świat. Powiem nawet więcej, że całe zło jakie ma miejsce na ziemi bierze swoje źródło od potężnego osobowego ducha jakim jest diabeł. Biblia również przedstawia szatana jako źródło upadku pierwszego człowieka w grzech.
I należy wspomnieć, że jeśli chodzi o szatana to istnieją dwa równorzędne skrajne poglądy na jego temat z których szatan jest tak samo zadowolony jak mawiał C.S Lewis.
Pierwszy z tych poglądów to całkowite negowanie jego istnienia. Jeśli ktoś nie wierzy w istnie szatana, to nie znaczy że go nie ma. Szatan jest zadowolony z takich poglądów, bo one ułatwiają mu pracę nad owym człowiekiem. Inny skrajny pogląd, to zbyt nadmierne interesowanie się nim, czy obsesja na jego punkcie. To również ułatwia mu manipulacje i zwodzenie takiego człowieka.

Skąd w ogóle się wziął diabeł i demony ?
Słowo Boże uczy, że gdy Bóg stworzył świat wszystko było bardzo dobre i nie było na świecie żadnego zła, niczego co maiłoby jakąkolwiek skazę (Rodz. 1,31). Biblia nie wiele mówi nam o początkach zła i powstaniu szatana, ale z całą pewnością został stworzony przez Boga jeszcze przed stworzeniem Adama kiedy Bóg stwarzał aniołów (Kolosan ,16-17). Biblia najczęściej ogranicza się do faktu jego istnienia, ale są dwa fragmenty w Starym Testamencie, które dają nam pewne światło dotyczące jego początków.
Izajasza 14,12-15 – jest to fragment o upadku Króla babilońskiego, ale w opis jest wpisany upadek, któremu odpowiada tylko szatan.
Drugi fragment to Ezechiela 28,11-19 – Opis upadku Króla Tyru, ale w opisie tym również pojawia się postać, której może odpowiadać tylko szatan.
To co łączy oba te fragmenty to, to że obydwaj królowie mogą uosabiać cechy diabła jak chęć panowania, pycha,  bezbożność i spełniać jego wolę, a nawet być przez niego opętanymi.

a.      Szatan był początkowo doskonały Ez. 28,12,15
b.      Następnie szatan zaczął się zachwycać swoją mądrością, doskonałością i chwałą jaką otrzymał od Boga i Bóg to zobaczył. Grzechem szatana jest pycha, zarozumiałość, arogancja Ez. 28,17
c.       Gdy Bóg zobaczył jakie się stało jego serce, to wypędził go z nieba Ez 28,16
d.      Wtedy szatan pociągnął za sobą prawdopodobnie trzecią część aniołów Objawienie 12,3-4 Judy 6
e.      Szatan również zwrócił się przeciwko człowiekowi. Przybrał postać węża i nakłonił człowieka do buntu przeciw Bogu Rodzaju 3,1-5. W ten sposób szatan stał się wrogiem człowieka darząc go nienawiścią ponieważ człowiek jest stworzony na obraz Boga. Diabeł nie mogąc walczyć z Bogiem niszczy człowieka, który Boga mu przypomina.
f.        Szatan z pewnością miał wysoką pozycje w niebie i prawdopodobnie był archaniołem, jednym z najwyższych aniołów. Szatan spierał się z archaniołem Michałem  o ciało Mojżesza 1,9; Szatan prowadził wojnę z Michałem Objawienie 12,7. Teksty te wskazują,  że Michał i Lucyfer byli archaniołami o podobnej pozycji.
Istnienie Szatana i demonów
a.      Szatan kusił Chrystusa Mat. 4,11
b.      Paweł mówi,  że toczymy bój ze złymi duchami Efez 6,12
c.       Demony prosiły Jezusa i rozmawiały z Nim Mat 8,28-31
d.      Szatan przeszkadzał w służbie Pawła 1 Tes. 2,18

Co robi szatan i złe duchy.
a.       Przede wszystkim Szatan chce odbierać Bogu chwałę i chce by ludzie czcili jego zamiast Boga Ez 28,16, Obj 13,14
b.      Szatan zwodzi cały świat Obj. 20,3; Obj 12,9
c.       Szatan oskarża wierzących w niebie przed Bogiem i oskarża chrześcijan przed nimi samymi.  Obj. 12,10; Hioba 1,6-9; Zachariasza 3,1
d.      Zaślepia ludzi i trzyma ich w niewoli, by nigdy nie poznali Chrystusa 2 Koryntian 4,4; Efezjan 2,2; Dzieje Ap 26,18
e.      Szatan i demony są inicjatorami wszelkich fałszywych religii i kultów i prowadzą człowieka do buntu przeciw Bogu i jego przykazaniom Obj 16,14
f.        Szatan i demony nakłaniają ludzi do najróżniejszych grzechów i obrzydliwości także chrześcijan. 2 Tymoteusza 2,25-26; 1 Piotra 5,8; Efezjan 4,27; 1 Koryntian 7,5
g.      Szatan i demony kuszą ludzi i zastawiają na nich pułapki 1 Tesaloniczan 3,5; 1 Tymoteusza 3,7
h.      Demony też dążą do opętania człowieka, zniewolenia w najróżniejszych formach. Zniewolenie to może objawiać się przez opętanie lub wpływy demoniczne jak różnego rodzaju nałogi, przewlekłe grzechy natury seksualnej i wiele innych. Na kartach Nowego Testamentu znajdujemy wiele przypadków opętań.
i.        Szatan kusi i atakuje co pewien czas chrześcijan Efezjan 6,16; Dzieje 5,3 i może to, czynić tylko za przyzwoleniem Bożym. Kusił Jezusa, posługiwał się Piotrem Mat 16,23, próbował Hioba, nakłonił do grzechu Dawida 1 Kronik 21,1; wyprosił sobie przesiać apostołów Łuk 22,31
j.        Przychodzą jako anioły światłości 2 Koryntian 11,14-15
k.      Diabeł zniechęca wierzących do aktywnego życia chrześcijańskiego i do głoszenia ewangelii.
l.        Szatan i demony mogą być sprawca choroby i różnych niedomagań 2 Kor 12,7; Łuk 13,16; Marka 9,25

Jak szatan jest nazywany w Biblii?
Lucyfer – niosący światło Izaj. 14,12, Diabeł – kłamca Mat 4,5, Szatan – przeciwnik Łuk 22,3, Smok Obj. 12,7, Lew ryczący 1 Piotra 5,8, Wąż i wąż starodawny Rodz. 3,1; Obj 12,9, Zły Mat 13,19, Belbebub – książę demonów Łuk 11,15, bóg tego świata, władca rządzący w powietrzu, duchem który działa w sercach opornych.

Natura szatana
a.      Szatan jest stworzeniem Ez. 28,11-19
b.      Szatan jest duchem Efezjan 2,2
c.       Szatan jest kłamcą i Ojcem kłamstwa, jest autorem wielu herezji i zwodniczych ideologii. Jana 8,44
d.      Szatan jest mordercą i jedyny jego cel to zniszczyć człowieka, okraść go z wiary, świętości i zaufania Bogu Jana 10,10; 8,44  
e.      Szatan jest nazywany bogiem tego świata 2 Koryntian 4,4; Ef. 2,2
f.        Cały świat jest w mocy złego 1Jana 5,19; 2 Kor 4,3-4
Sposób działania Szatana i demonów?
a.      Poddają w wątpliwość Boże Słowo Rodz. 3,1
b.      Kłamią Rodz. 3,4
c.       Poddają myśli, że Bóg nie jest dobry dla człowieka i nie pragnie jego dobra dając przykazania Rodz. 3,5
d.      Chcą by człowiek był ich niewolnikiem
e.      Tworzą fałszywe nauki błędne filozofie
f.        Ciągle nakłaniają ludzi do buntu przeciw Bogu i do bałwochwalstwa.
g.      Zwodzą ludzi przez fałszywe i rzekome cuda mające na celu bałwochwalczy kult 2 Tesaloniczan 2,9-10
h.      Oskarżają ludzi w ich myślach, że Bóg kich nie kocha i nie przebaczy ich grzechów
i.        Wszelkimi sposobami chcą trzymać ludzi zdala od Chrystusa i od Jego ewangelii.
j.        Przykrywają Boże słowo w życiu ludzi innymi sprawami, by nie wydało owocu
Marka 4,15
k.      Odwodzi od wiary i mnoży wątpliwości w głowie człowieka Dzieje 13,8-10

Zależność diabła i demonów od Boga
a.      Diabeł potrzebował pozwolenia na skrzywdzenie Hioba  Hioba 1,10-12
b.      Demony prosiły Jezusa by mogły wejść w świnie Marka 5,12
c.       Duch Święty powstrzymuje działalność szatana 2 Tes. 2,6-7
d.      Diabeł jest ograniczony i nie może przebywać w wielu miejscach na raz Hioba 1,7

Co to znaczy, że szatan jest Bogiem tego świata. Władanie Szatana tym światem jest niekiedy, źle rozumiane. Szatan nie rządzi światem stworzonym, bo Bóg jest Panem stworzenia i stworzenie należy do niego. Gdy Biblia nazywa szatana Bogiem tego świata ma na myśli świecki system funkcjonowania tego porządku rzeczy, przebiegiem spraw tego wieku. Jest to system zorganizowany przez szatana w ramach którego żyje ludzkość i funkcjonują różne instytucje sprzeciwiające się Bogu i usuwające Go po za margines życia człowieka. Świat którego szatan jest bogiem, to świat myśli, opinii, maksym życiowych, spekulacji, rozrywki, impulsów, celów,  aspiracji, idei. Szatan panując na tym wszystkim odwraca uwagę ludzi od spraw najistotniejszych jaką jest pojednanie człowieka z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Szatan jest potężnym upadłym duchem niezwykle niebezpiecznym i gdyby nie Boża interwencja nikt z nas nie byłby w stanie się Jemu przeciwstawić. Wierzący powinni mieć świadomość jego potężnej mocy i nie ignorować jego osoby naśmiewając się z niego, czy lekceważąc go. Archanioł Michał w liście Judy miał świadomość potęgi szatana i nie ośmielił się wydać na niego sądu. Czasami wierzący zachowują tak jakby osoba szatana była zupełnie bez znaczenia lub byłby on kimś słabym. Widziałem jak wierzący tupią na niego, krzyczą na niego, śmieją się z niego myśląc,  że w ten sposób go pokonają. Diabeł nie boi się nas, on boi się tego który jest w wierzących i jest z nimi, Jezusa Chrystusa, który nas wyrwał z mocy złego.  Chrześcijanie są całkowicie bezpieczni pod warunkiem, że nie dają diabłu przystępu, bo większy jest Ten który jest w nas niż ten który jest na świecie Jana 4,4; 1 Jana 5,18 zwyciężamy diabła przez krew baranka i słowo świadectwa Obj 12,11

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń