środa, 11 stycznia 2017

Walka Duchowa Efezjan 6,10 - 13


Drodzy dzisiaj porozmawiamy sobie o walce duchowej, którą czy chce, czy nie chce, musi staczać każdy chrześcijanin. Od chwili gdy wypowiedzieliśmy diabłu poddaństwo i przeszliśmy na stronę Pana Jezusa Chrystusa bierzemy udział w odwiecznym duchowym konflikcie. Konflikcie miedzy światłością a ciemnością, konflikcie między tym co dobre i Boże, a między tym co złe i diabelskie.
Nie jest to walka o rzeczy tego świata, ale walka o dusze ludzkie, czystość, świętość, dobre świadectwo i godne reprezentowanie Pana Jezusa w świecie. Możemy powiedzieć, że jest to walka na śmierć wieczną lub wieczne życie. Jest to o wiele ważniejsza walka niż ta, którą toczą ludzie tutaj na ziemi np. o byt, pracę, władzę i inne. Jeśli jakąś ziemską wojnę przegramy, to co najwyżej stracimy jakieś ziemskie dobra. Ale jeśli przegramy duchową wojnę, to, to ma wieczne konsekwencje.
Jak Słowo Boże uczy nas, prawdziwy wierzący w Pana Jezusa nie przegrywa tej walki, bo Bóg wspiera go i daje mu odpowiednie narzędzia do jej wygrania, co najwyżej może przegrać bitwę.
Teraz powiemy sobie o tej walce, a następnym razem powiemy o narzędziach do wygrania tej wojny.

6,10
Paweł duchową walkę zaczyna od słów „w końcu” są to słowa w rodzaju, a teraz chciałbym byście wiedzieli o czymś ważnym, coś co dotyczy każdego chrześcijanina. Mamy przed sobą strasznego duchowego przeciwnika, szatana, który za wszelką cenę stara się zniszczyć, wszystkich chrześcijan i Boże dzieło. Zwycięstwo nasze jest możliwe tylko w jeden sposób, poprzez chodzenie z Bogiem.

Żaden człowiek nigdy  nie wygrał bez Bożego wsparcia z szatanem. Szatan powalił największych Bożych mężów. Pokonał Adama i Ewę – pierwszych ludzi. Pokonał później kolejnych. Szatan też pokonał Dawida kusząc go do grzechu 1 Kronik 21,1.

Chciał również pokonać Pana Jezusa Chrystusa, by nie mógł nas zbawić i by poniósł klęskę w swojej misji odkupienia ludzkości od grzechu i gniewu Bożego.
Diabeł ciągle chciał zabić Chrystusa. Próbował to uczynić zaraz na początku po Jego narodzinach, gdy Herod próbował zgładzić Go w Betlejem. Później kusił Go na pustyni, przez uczonych w piśmie i faryzeuszy, później przez przyjaciół, a później przez Judasza osiągnął swój cel. Jednak Bóg przez śmierć Chrystusa przyniósł wielkie zwycięstwo i Jego śmierć okazała się śmiercią zbawczą, śmiercią odkupieńczą, śmiercią za nasze grzechy, tak że Chrystus zatriumfował przez zmartwychwstanie.

I jak mówi Paweł do chrześcijan, Szatana można pokonać tylko w jeden sposób. Poprzez umacnianie się w Chrystusie.
Tam gdzie chrześcijanin jest słaby nie utwierdzony, tam Diabeł ma ułatwione zadanie. Diabeł nie boi się święconej wody, sakramentów, rytuałów, chodzenia do kościoła, tupania na niego, krzyczenia w jego stronę, mówienia jaki on jest brzydki i ohydny.

Diabeł boi się tylko jednego czego? Jak 2,19
Diabeł boi się tylko Boga, nie straszny mu żaden człowiek. To więc jeśli odczuwa jakieś obawy wobec jakiegoś człowieka, to tylko takiego który chodzi z Bogiem, który ma Bożą ochronę, człowieka w którego sercu mieszaka Chrystus. Tylko tacy mogą mu się przeciwstawić i tylko od takich ucieknie.
1 Piotra 5:8  Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.
9  Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie.

Co robi diabeł?
Diabłu zależy na tym, by osłabić nas duchowo, byśmy zaczęli polegać na sobie, na własnej sile, na własnych umiejętnościach i zdolnościach. Byśmy polegali na swojej wiedzy i przekonaniu że jesteśmy silni. Biblia mówi że mamy polegać na Panu, umacniać się w Panu.
Mamy przeciwstawić się wiarą diabłu ufając w Boże obietnice.

Mamy nie poddawać się nawet wtedy, gdyby było tak ciężko, że wydawałoby się nam, że już dłużej nie damy rady, nawet wtedy mamy ufać Bogu i przeciwstawiać się atakom diabelskim.

 Czyli jakim? niechęci, problemom, krytyce, wyśmianiu, braku zaangażowania, duchowej apatii, pokusom do grzechu, diabelskim sidłom.
 Diabeł pragnie by człowiek zajął się przede wszystkim życiem na wzór tego świata w pogoni za rzeczami tego świata i stracił wrażliwość duchową.
Pragnie również skłonić człowieka do grzechu i zatrzymać Boże błogosławieństwo w Jego życiu.

Kościół jest atakowany przez szatana na kilka sposobów. Diabeł używa świata  na zewnątrz i fałszywych nauczycieli wewnątrz.
2 Koryntian 11:13  Bo oni są fałszywymi apostołami, nieuczciwymi pracownikami. Podszywają się tylko pod apostołów Chrystusa. 
14  I nic dziwnego. Przecież sam szatan podszywa się pod anioła światłości. 

Słowo Boże obiecuje nam, że jeśli oprzemy się na Panu na Jego Słowie ufając mu całkowicie nasze zwycięstwo w starciu z szatanem jest postanowione 1 Jana 4,4
Diabeł nie może tknąć tych, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa i trzymają się Jego obietnic 1 Jana 5,18

Pismo Św. mówi że Pan Jezus już pokonał szatana na Krzyżu, a my będąc w Chrystusie mamy udział w tym zwycięstwie Hebrajczyków 2,14

Podaj przykłady jak możemy umacniać się w Panu, by odeprzeć ataki złego?
Co ma Bóg czego nie mamy my, by pokonać szatana? Bóg ma potężną moc, moc przez którą stworzył wszechświat, ziemię i wszystko co na niej. Potęga tej mocy jest dostępna dla chrześcijan będących w Chrystusie.

Filipian 4:13  Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
2Tm 2:1  Ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus.6,11
Teraz Paweł mówi, że do ostania się przed podstępnymi atakami diabelskim potrzeba jest Zbroja Boża. Apostoł korzysta tutaj z analogii rzymskiego żołnierza którego poszczególne elementy zbroi chroniły go przed atakiem. O tej zbroi będziemy mówili następnym razem.

Paweł mówi też, że diabeł działa podstępnie, jak wcześniej czytaliśmy przychodzi jako anioł światłości, jest mistrzem w zwodzeniu.
Pan Jezus o szatanie powiedział, że jest Ojcem kłamstwa, oszustwa i podstępu Jana 8,44.
Diabeł też ma tysiące lat doświadczenia jak skutecznie zwodzić ludzi. Diabeł ma też wielu pomocników, aniołów ciemności, demonów (Obj 12,3-4) z pomocą których zniewala ludzi.
Jak myślisz na czym polega podstęp diabła?
Diabeł się podszywa pod pozornie coś dobrego, ustala porządek tego świata, wprowadza ludzi we wszelką niemoralność, fałszywe doktryny, tworzy fałszywą religę, ziemskie pokusy.
Diabeł kiedyś był w niebie, był wysoko postawionym aniołem cherubem Ezechiela 28,14; Izajasza 14,12-15
W Ew. Łuk 11,15 jest nazwany władcą demonów, bogiem tego świata, zaślepiając ludzi na ewangelię 2 Kor 4,4; władca sił powietrza Efez 2,2 przeciwnik Bożego dzieła, oskarżyciel wierzących Zah 3,1.
Diabeł także przeszkadza w pracy sługom Bożym i tym którzy wykonują Boże zadania jak zwiastowanie ewangelii, umacnianie kościoła,  1 Tes 2,18.

Jeśli nie jesteśmy dostatecznie czujni diabeł może nawet złapać w jakieś sidła sprawiedliwych 1 Tym. 3,7. Więc chce zniszczyć liderów, pastorów, misjonarzy.

Diabeł też w swojej mocy trzyma cały świat 1 J 5,19; Jana 14,30; Obj 12,9

6,12
Tu Paweł uświadamia wierzących że ich walka dla sprawy ewangelii nie toczy się z ludźmi, ale za przeciwnikami stoją duchowe siły. Ludzie natomiast są diabelskimi narzędziami, by zwalczać ewangelię i jej sługi. Jednak chrześcijanie mają moc burzenia warowni diabelskich przez Ewangelię 2 Kor 10,4.
Te warownie to wszelkie diabelskie przeszkody, szczególnie fałszywe religie, fałszywe doktryny, wierzenia. Mamy to wszystko obnażać przez Boże Słowo, przez Ewangelię i wtedy dzięki mocy prawdy za sprawą Boga te warownie upadają.
Często chrześcijanie patrzą zbyt krótkowzrocznie nie widząc duchowych sił za przeciwnikami. Tak więc nie powinniśmy złościć się na ludzi, musimy wiedzieć że oni są również ofiarami i niewolnikami diabła. Będą nimi tak długo, aż Bóg nie wyzwoli ich przez ewangelię.

Musimy wiedzieć, że Królestwo diabła to nie żaden chaos, ale uporządkowana organizacja mająca na celu niszczyć Boży plan jak najbardziej skutecznie (Mat 12,26).
Apostoł Paweł mówi o różnych strukturach diabelskiego królestwa, nadziemskie władze, zwierzchności, władcy świata ciemności, złe duchy w okręgach niebieskich Efez 3,10. 1 Piotra 3,22.
Być może są to struktury władzy podobnie jak na ziemi Ks. Daniela 10,3

Być może  poszczególne rodzaje demonów są odpowiedzialne za najbardziej ohydne grzechy, okultyzm, dewiacje seksualne, fałszywe religie i inne. Jednak Biblia nigdy nie mówi o walce z szatanem w sensie bezpośredniego atakowania go, związywania, szukania i łapania, czy coś w tym rodzaju. Biblia zawsze mówi, że mamy okazywać posłuszeństwo Słowu Bożemu i w ten sposób zwyciężamy diabła.

6,13
I znowu Paweł wraca do duchowej Zbroi, którą powinien założyć chrześcijan. W wielu naszych upadkach problemem jest to, że nasza duchowa zbroja jest niekompletna.

Czasami właśnie diabeł przypuszcza atak i wtedy przychodzą dni złe jak na Pana Jezusa. Innym razem jest spokój (Łuk 4,13). I wtedy potrzebujemy całkowicie oprzeć się na Bogu, użyć naszej duchowej zbroi, by odeprzeć pociski złego.
A co to są te pociski?
Wszelkie pokusy do nieczystości, czy innych grzechów, złe myśli, podważanie Słowa Bożego, podsycanie niechęci do braci sióstr, pokusy rezygnacji z podążania za Chrystusem, prześladowania, pokusy zaniedbywania społeczności z Chrystusem, wierzącymi i służby dla Chrystusa. Diabelskie pokusy podczas trudnych doświadczeń życiowych, że Bóg nas opuścił, że mu na nas nie zelży, że nas nie kocha, że to wszystko fikcja.

Gaszenie pocisków złego jest wynikiem umiłowania prawdy Ewangelii i żuciu według jej norm. To życie według prawdy, sprawiedliwe postępowanie, trzymanie się z całego serca Bożych obietnic, umiłowaniu ich i oddania się w pełni Zbawicielowi.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń