środa, 27 kwietnia 2011

Nadzieja Zmartwychwstania

Powinniśmy zwracać uwagę na, to by prawda o nieśmiertelności duszy nie wyparła obietnicy Zmartwychwstania. Chrześcijanie Czekają na powstanie z martwych i musimy wciąż na nowo przypominać sobie ta biblijną obietnicę. Niekiedy nasze wyobrażenia o obcowaniu z Bogiem po naszej śmierci, mogą być zbytnio Greckie. W filozofii Platona greckiego filozofa. Dusza jest nieśmiertelna, a ciało jest dla niej więzieniem. Logicznym następstwem takiego myślenia jest pogarda dla ciała a wywyższanie duszy i podnoszenie jej na wyższe poziomy doskonałości. Co widać doskonale Gdy Apostoł Paweł przemawiał na Areopagu. Grecy byli Gotowi go słuchać do chwili gdy zaczął mówić o Zmartwychwstaniu. (Dzieje Apostolskie 17:32 A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: O tym będziemy cię słuchali innym razem.)
Po co nam ciało, które jest więzieniem dla duszy myśleli słuchacze Pawła. Ale filozofia grecka przeniknęła w środowisko chrześcijańskie i bardzo szybko gloryfikowano ducha, a poniżano ciało. Stąd np. mamy wszelkie praktyki polegające na poniżaniu ciała by pozwolić bardziej rozwinąć się duchowi.
W Biblii nie ma takiego rozróżnienia miedzy dusze a ciało. Człowiek stworzony jest z „jednej bryły”. Bożym zamiarem od początku stworzenia było, by człowiek był ciałem w którym mieszka duch. Więc Człowiek jest cielesno – duchową istotą.
Ludzie kochający Boga od początku oczekiwali, że Bóg uchroni ich przed zagładą, wieczną śmiercią, zapomnieniem. Wiara w Zmartwychwstanie była już w Starym Testamencie, choć ta nuka nie była tak mocno Objawiona rozwinięta jak w Nowym Testamencie. Ale mężowie Boży Starego Testamentu wierzyli, że Bóg podniesie ich z martwych.
Izajasz w swoich proroctwach zapowiada dzień w którym Bóg osądzi ziemie i dokona zmartwychwstania.
Izajasza 26:19
19 Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych.
A Ezechiel mówi:
Ezechiela 37:12 Prorokuj więc i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej.
13 I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój.
14 I tchnę w was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie; i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam - mówi Pan.
Także w księdze Daniela czytamy:
Daniela 12:1 W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.
2 A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie.

Gdy Pojawia się Chrystus nauka na temat powstania z Martwych staje się coraz bardziej wyraźna. Jezus często w swoim nauczaniu odnosi się do powstania z Martwych i zapowiada swoją śmierć a następnie zmartwychwstanie, mówi o zmartwychwstaniu wszystkich ludzi.
Jana 5:28 Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego;
29 i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.
Jana 11:25 Rzekł jej Jezus: Jam jest zmarwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Jezus podczas swojej służby na ziemi dał liczne tego dowody, że zmartwychwstanie jest możliwe. W Piśmie Św. Czytamy O sytuacjach przywrócenia ludzi wcześniej zmarłych do życia takich jak Łazarz przyjaciel Jezusa 11 rozdz. Ew Jana Czy córka przełożonego synagogi z 5 rozdz. Ew Marka. Ale najmocniejszym dowodem na powstanie z martwych jest samo Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To właśnie powstanie z martwych Pana Jezusa Chrystusa jest niezbitym dowodem na, to że On pokonał śmierć.
1 Koryntian 15:20 A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.
Paweł w Liście do Koryntian mówi, że Chrystus jako pierwszy z nowego ludu Bożego powstał z martwych i jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania.

Skoro będzie zmartwychwstanie to pojawia się pytanie jakie i jak będziemy wyglądać?
Biblia uczy wyraźnie, że będzie to zmartwychwstanie cielesne. Chrystus na Krzyżu odkupił całego człowieka. Będzie zbawiony nie tylko Jego Duch, ale i ciało tym samym dzięki odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa został zbawiony cały człowiek.
Rzymian 8:11 A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.
Apostoł Paweł mówi, że nasze śmiertelne ciała zostaną ożywione i sprawi to Bóg przez swego Ducha Św.
Pan Jezus zmartwychwstał cieleśnie choć nawet Apostołowie w to nie wierzyli.
Łukasza 24:39-40  Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.
 A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi.
Więc Pan Jezus Zmartwychwstał cieleśnie i powstało z martwych, to samo ciało, które zostało złożone w Grobie, ale nie miało już tych samych, cząsteczek. Było nowym przemienionym i chwalebnym ciałem. Jakby było z lepszego doskonalszego materiału.
Czytamy w Biblii, że te nowe ciała będą nieskażone.
1 Koryntian 15:42 Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone;
Nasze obecne ciała są skażone grzechem zbyt często nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo grzech wpłynął na cale stworzenie, a także na nas i nasze ciała. Nowe ciało nie będzie chorować, nie będzie się starzeć nie będzie umierać i by choć trochę wyobrazić sobie naturę nowego ciała musimy wyeliminować wszystkie te elementy, które oddziaływają na nas z powodu grzechu. Będziemy wolni od wszelkiego grzechu i wszelkiej pożądliwości oraz wszelkich pokus. Zmiana tak radykalna, że nawet trudno ją sobie wyobrazić.
1 Koryntian 15:43 sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale;
Obecnie nasze ciała nie są zbyt chwalebne. Jesteśmy słabym gatunkiem i jest, to wynik grzechu. Ale przyszłe nasze ciała będą pełne chwały i pełne niebiańskiego blasku.
sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy; (43)
Znowu czytamy, że choć siejemy w słabości to zostaniemy wzbudzeni w mocy. To też jest wspaniała perspektywa jakże często z powodu słabości naszego ciała nie możemy zrealizować wielu rzeczy z powodu zmęczenia, choroby czy z powodu tego, ze nasze ciała są zbyt ograniczone.
Niektórzy ludzie obawiają się, że jeśli ich ciało obecne zostało pochowane niekompletne lub brakowało mu rożnych elementów, to w jaki sposób będzie mogło zmartwychwstać w komplecie. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie zmartwychwstaną te same cząsteczki, które złożyliśmy do Grobu. Wszyscy wiemy, że nasze ciało po śmierci rozkłada się i tak jak Bóg powiedział zamienia się w proch. Co ciekawe naukowcy dowodzą tego, ze nasze ciało podlega wymianie co około 7 lat. Czyli nasze cząsteczki, komórki się starzeją, a na to miejsce przychodzą inne. Weźmy pod uwagę małe dziecko, ten człowiek po pewnym czasie staje się starcem, ale to jest wciąż to samo ciało. Więc między dzisiejszym naszym ciałem a przyszłym będzie pewna ciągłość, ale to nie będzie to samo ciało, które położyliśmy w Grobie. Posłuchajcie Apostoła Pawła;
1 Koryntian 15:51 Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni
52 w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.

Filipian 3:21 który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.

Wszyscy wierzący będą mieli nowe wspaniałe chwalebne i uwielbione ciała podobne do ciała Pana Jezusa Chrystusa.
Biblia też naucza o zmartwychwstaniu wszystkich ludzi zarówno wierzących jak i niewierzących. Bardzo wiele możemy przeczytać w Piśmie Św. na temat powstania z martwych ludzi wierzących, ale niewiele czytamy o tym jakie ciała będą mieli niewierzący.
Dzieje Apostolskie 24:15 pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jak już wcześniej czytaliśmy w Jana 5 rozdz. sprawiedliwi powstaną do życia wiecznego, ale niesprawiedliwi powstaną na sąd i wieczne potępienie.
Już niebawem wszystko co widzimy i znamy będzie zupełnie inne. Ale byśmy mogli powstać do życia wiecznego w ciele musimy zostać ożywieni przez Boga w duchu. Dlatego, że nasz duch jest martwy przed Bogiem z powodu grzechu. Musisz narodzić się na nowo i Bóg może dać ci nową naturę. Piszę to dzisiaj by ci powiedzieć, że Bóg ma wspaniały plan dla wszystkich ludzi i chce zbawić każdego człowieka, ale nie może tego zrobić, zanim nie spełnimy Jego warunków zbawienia I odpuszczenia grzechów. Tylko wtedy jeśli uwierzysz w Chrystusa Jego śmierć za twoje grzechy i Jego powstanie z martwych kiedy uchwycisz się Go niby kotwicy i przyznasz przed nim, że nie jesteś w stanie sam siebie zbawić, czy przez dobre życie, modlitwy lub chodzenie do kościoła, właśnie wtedy On przyjdzie oczyści twoja duszę, przebaczy ci twoje grzechy i stworzy w tobie Nowego człowieka, który żyje dla sprawiedliwości i czeka na zmartwychwstanie. Ale jeśli nie uwierzysz nie ma dla ciebie nadziei. Tak więc dzisiaj wzywam na nowo by uchwycić się nadziei zmartwychwstania w Chrystusie i uczynić Go swoim zbawicielem. Amen

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń