niedziela, 26 sierpnia 2012

Sola Scriptura – Tylko Pismo


Drodzy chciałbym byśmy przez kolejne tygodnie prześledzili pięć zasad spuścizny reformacyjnej. I chce na wstępie wyjaśnić, że zasady którymi kieruje się kościół protestancki nie są dogmatami. Zasadnicza różnica między zasadą w kościele protestanckim a dogmatem w kościołach katolickich, prawosławnych polega na tym, że: zasada wskazuje kierunek wiary, pokazuje na czym opiera się fundament jest pewną regułą, której się trzymamy. Dogmat natomiast mówi nam w co mamy wierzyć i jak mamy wierzyć i nie podlega on żadnej dyskusji. W tym sensie pięć zasad reformacji nie jest protestanckimi dogmatami, a brzmią one po łacinie Sola scriptura – Tylko Pismo, Sola fide – tylko wiara, Sola gratia – Tylko łaska, Solous Christos – Tylko Chrystus, Soli Deo Gloria – Tylko Bogu Chwała.
Wszystkie te zasady zostały zdefiniowane w XVI w podczas reformacji luterańskiej. Marcin Luter był augustiańskim zakonnikiem, który pod wpływem lektury Pisma Św. doznał duchowego odrodzenia i zaczął sprzeciwiać się nie biblijnym praktykom w kościele katolickim. Przez co naraził się papieżowi i władzom kościelnym. Początkiem wielkiego ognia było opublikowanie przez Lutra 95 tez przeciw nadużyciom w kościele Rzymskokatolickim, później pojawiły się kolejne prace Lutra „O wolności chrześcijanina, List do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego, O niewoli babilońskiej Kościoła” i inne.
W żadnym razie pięć zasad reformacji nie było nowymi zasadami, zostały tylko wyłuszczone, zdefiniowane na podstawie Pisma Św. Reformacja na nowo przypomniała nam w co wierzyli pierwsi chrześcijanie, co było fundamentem ich wiary i czym się kierowali.
Dzisiaj zajmiemy się jedną z  najważniejszych zasad reformacji „Sola Scriptura (tylko Pismo).
Zasada ta oznacza, że Biblia jest jedynym źródłem definiującym w co mamy wierzyć jest to jedyne źródło doktryny chrześcijańskiej  i wiedzy o Bogu. Zasada ta również mówi że Pismo Św. jest jedynym przesłaniem Boga do ludzi, instrumentem przez, który Bóg przemawia i komunikuje się z człowiekiem, listem Boga napisanym do nas.
Biblia jest nieomylna, jest ostatecznym autorytetem naszej wiary do którego zawsze możemy się odwołać. Ludzie zawodzą są omylni, sobory, papieże, dekrety kościoła, teologowie i pojedyncze autorytety  na przestrzeni wieków okazywały się często sprzeczne, ale nie tak jest z Biblią jest ona spójna co do  treści, w niej znajdujemy wszystko co jest nam potrzebne do wiary i pobożności.
 Być może ktoś zapyta, a co w takim racie z innymi pismami wyznaniowymi? Co z pismami innych religii takimi jak „Koran”  czy „księga mormona”. Drodzy musimy zdać sobie sprawę, że Pisma innych religii nie są źródłem objawienia o Bogu są pełne fałszu i błędnych często sprzecznych ze sobą twierdzeń. Są zbiorem myśli i filozofii ich autorów ale w żadnym razie nie są Bożym słowem. Dlatego nie mogą być normą w sprawach naszej wiary, wprost przeciwnie są szkodliwie dla naszej duszy.  Zasada „tylko pismo” mówi także o tym że Biblia jest zrozumiałym przekazem Boga do człowieka i nie wymaga żadnych dodatkowych interpretacji i dodatków. Nie znaczy to, że wszystko w Biblii jest doskonale jasne, ale główne przesłanie o Bogu jest proste i zrozumiałe.  Z takim pojmowaniem zasady „Sola scriptura” nie zgadzają się inne chrześcijańskie wyznania jak prawosławie,  anglikanizm i katolicyzm. W tych wyznaniach Pismo Św. może być interpretowane tylko przez tradycje apostolską i sobory kościoła, a także na równi z Biblią traktuje się tradycje kościoła. W takim rozumieniu nie zaleca się czytania Biblii zwykłemu wierzącemu bez interpretacji kościelnej i bez podporządkowania nauce kościoła.
Przede wszystkim powinniśmy zadać sobie pytanie czy to, że przyjmujemy taką zasadę jest słuszne i zgodne z przesłaniem samego Pisma Św.
Już w Starym testamencie Bóg nakazał spisać Mojżeszowi swoje słowa mówiąc:
Wyjścia 34:27  I rzekł Pan do Mojżesza: Spisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem.
Podobna sytuacja ma miejsce gdy Bóg przemawia do Jeremiasza:
Jeremiasza 30:2  Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do ciebie w księdze,
Czyli Bożym  celem było by Słowa Boga zostały utrwalone, spisane. Bóg chciał zachować te słowa dla przyszłych pokoleń.
Żydzi od samego początku darzyli Stary Testament ogromnym autorytetem przyjmując go jako Słowo  Boga. W czasach Nehemiasza gdy Żydzi powrócili z niewoli babilońskiej ok.
456 - 443 .p.n.e. nastąpiło odnowienie kultu Boga Izraela, jedynym źródłem z jakiego korzystano było Pismo Św.
Nehemiasza 8:6  Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce odpowiedział: Amen, amen! Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi.
7  A Jeszua, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akkub, Szabbetai, Hodiasz, Maasejasz, Kelita, Azariasz, Jozabad, Chanan, Pelajasz, Lewici wyjaśniali Zakon ludowi, który stał w miejscu,
8  i czytali z księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak że zrozumiano to, co było czytane.
To właśnie dzięki temu, że mieli spisane słowa zakonu, prawa Bożego wiedzieli co mają czynić. Traktowali te spisane Słowa z najwyższym szacunkiem wierząc, że dociera do nich Słowo samego Boga.
Gdy zbliżał się czas śmierci  Mojżesza uczynił on jedną z najważniejszych rzeczy jakich się podjął spisał cały zakon i nakazał  izraelitą raz na siedem lat gromadzić się i czytać z tej księgi oraz uczyć z tej księgi swoje dzieci, obcych przybyszów, by wiedzieli co to znaczy bać się Pana.
Powtórzonego Prawa 31:9  I spisał Mojżesz ten zakon, i dał go kapłanom, synom Lewiego, którzy noszą Skrzynię Przymierza Pańskiego, i starszym izraelskim.
10  Dał im też Mojżesz taki rozkaz: Po upływie każdego siedmiolecia, w roku umorzenia długu, w Święto Szałasów,
11  gdy przyjdzie cały Izrael, by pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego, na miejscu, które wybierze, odczytasz ten zakon przed uszami całego Izraela.
12  Zgromadź lud, mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych przybyszów, którzy przebywają w twoich bramach, aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga waszego, i pilnie spełniali wszystkie słowa tego zakonu;
13  ich synowie zaś, którzy go jeszcze nie znają, niech go wysłuchają i nauczą się bojaźni Pana, Boga waszego, po wszystkie dni waszego życia na ziemi, do której przeprawicie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie.
Także Jezus i Apostołowie odwoływali się do Biblii jako ostatecznego autorytetu posługując się częstą frazą „jest napisane” odniesień takich znajdujemy ponad 90 w Nowym Testamencie.
Dla Chrystusa autorytet Biblii był niepodważalny, gdy prowadził dysputę z faryzeuszami, to krytykował ich za odrzucanie autorytetu Pisma Św. na rzecz ludzkiej tradycji.
Mateusza 15:3  On zaś, odpowiadając, rzekł im: A dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej?
Mateusza 15:6 tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją.
Można powiedzieć, że Pan Jezus chciał by faryzeusze stosowali się do zasady „sola scriptura”. Miał im za złe, że uchylali Boże słowo, by swoją naukę i tradycje podtrzymać. Okazuje się, że jeśli nie stosujemy się do zasady „tylko pismo” bardzo szybko zaczynamy zastępować Boże słowo ludzką tradycją i nauką
Apostołowie i autorzy Nowego Testamentu traktowali biblię z najwyższym szacunkiem:
Ap Paweł do Tymoteusza napisał:
2 Tymoteusza 3:15  I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
16  Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
17  aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Paweł był przekonany, że Słowo Boże jest całkowicie wystarczające by przygotować Tymoteusza do służby.
Zasada „sola scriptura” chroni nas także przed błędnymi naukami i dodatkowym objawieniem. Sekty i zwiedzenia najczęściej wyrastają wtedy kiedy nie trzymają się  prostego zrozumienia biblijnego. Umniejszanie roli Słowa Bożego czy traktowanie Go na równi z innymi pismami, objawieniami czy autorytetami tworzy Polę do nadużyć. Stąd mamy w kościołach, które z nazwy są chrześcijańskie niechrześcijańskie praktyki. Zawsze przecież można się podeprzeć innym autorytetem i powiedzieć „ale my uważamy”. Albo robimy to co my uważamy za słuszne, albo to co Bóg uważa za słuszne. Tak więc wszystko co ma miejsce w kościele i w historii kościoła, oceniamy w świetle Pisma Św. wszelkie wypowiedzi i opinie choćby ludzi najbardziej świętych i zasłużonych cieszących się powszechnym szacunkiem poddajemy pod osąd Słowa Bożego,  bo wierzymy, że ostatecznym autorytetem jest Bóg i Jego słowo.
Samo słowo Boże naucza nas żeby nie wykraczać ponad to co jest napisane (1 Koryntian 4:6). Takie przesłanie znajdujemy w całym Piśmie Św.
Powtórzonego Prawa 4:2  Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję.
Salomon również potwierdzał te słowa mówiąc:
Przypowieści Salomona 30:5  Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają.
6  Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę.
Co pewien czas będziemy się spotykali z ludźmi, którzy atakują autorytet Biblii twierdząc, że przez wieki jej treść została zmieniona i nie można jej ufać. Lub to, że jest sprzeczna sama w sobie albo jest księgą starożytną odnoszącą się do przeszłych pokoleń.
W londyńskim wyznaniu wiary czytamy:
Niebiańska treść Pisma Św, skuteczność jego doktryny, majestat stylu zgodność wszystkich jego części od początku do końca, fakt, że na wszystkich swoich kartach oddaje ona wszelką chwałę Bogu, pełnia objawienia jedynej drogi zbawienia – to wszystko razem wraz z innymi niezrównanymi cechami oraz jego absolutna doskonałość – niezbicie przekonuje nas, że  jest Słowem Bożym” 
Dodatkowo zasadę „Sola Scriptura – tylko Biblia” potwierdza świadectwo historyczne. Żadna inna księga nawet nie zbliżyła się do ilości wydrukowanych egzemplarzy. Według Księgi rekordów Guinnessa w latach 1815 i 1975 Biblie wydrukowano około 2500000000 (2,5 miliarda)  i przetłumaczono na 1900 języków. Amerykańskie towarzystwo biblijne podaje, że obecnie Pismo Św. i jego fragmenty może czytać 98% mieszkańców naszej planety. Należy dodać, że niczym byłyby te statystki gdyby biblia nie wywierała przemożnego wpływu na ludzi. To właśnie pod jej wpływem rożni ludzie na przestrzeni wielu pokoleń odnajdywało spokój, kierunek, zbawienie, nadzieje. Niejednokrotnie byli to, najgorsi przestępcy, pijacy, złodzieje, zdemoralizowani do granic możliwości, których ten świat już dawno skreślił . Po zetknięciu z Pismem Św.  zmieniali się w zupełnie inne osoby. Ci którzy jeszcze niedawno byli nienawidzący wszystkiego i wszystkich stali się pełnymi miłości orędownikami pokoju. Co sprawiało tak radykalną zmianę w życiu tych ludzi, co sprawia zmianę w naszym życiu? Musimy z cała pokorą powiedzieć, że to Bóg zmienia nas i innych przez Swoje Słowo.
Według The New Encyclopœdia Britannica Biblia jest księgozbiorem, który wywarł największy  wpływ na dzieje człowieka. Nawet trudno do  końca nam ocenić przemożny wpływ Pisma Św. na świat, bo nie tylko przemianę ludzi trzeba by było wziąć pod uwagę, ale także ich dzieła i wszystkich, których zainspirowali lub pobudzili do działania.
Należy wspomnieć, że zasada „Sola Scriptura” nie pozbawia Boga możliwości komunikacji z człowiekiem w inny sposób lub kierowania nim. Bóg przecież może przemawiać do nas dając nam jakieś silne przekonanie przez Ducha Św. odnoście jakieś sprawy, lub nawet wkładać swoją myśl w nasze usta, przemawiać do nas przez okoliczności czy innych ludzi, sny czy nawet wizje. Chce tylko zaznaczyć, że wszystko jest poddane właśnie wspomnianej zasadzie. Jeśli mamy jakiś przekonanie, jeśli uważamy, że Bóg do nas coś mówi, to powinniśmy poddać  to, pod osąd Słowa Bożego. Słowo Boże jest niczym tygiel w którym każda opinia i twierdzenie powinno  być wypalone. Ważne jest żeby nie przekraczać granicy między przekonaniem od Boga a tym że, to co ja mówię jest natchnione i z tym  się  nie dyskutuje. Miałem już okazje kilka razy spotkać się z sytuacjami że ktoś twierdził, że ma słowo od Pana, że jakaś chora siostra wyzdrowieje a ona umarła. Później  twierdzono ,  że zmartwychwstanie i nic takiego  się nie stało. Są to przykłady kiedy pycha ludzka, to co  nam się wydaje, ludzkie opinie i pragnienia próbują aspirować do autorytetu Bożego Słowa. Pewien schemat rozłamu kościołów prawie zawsze jest podobny, występuje jakiś charyzmatyczny przywódca, który twierdzi, że Bóg prowadzi go w inną stronę pociągając za  sobą ludzi, powołuje się na prywatne objawienie i specjalny kanał komunikacji z Bogiem. To rodzi poróżnienia w ciele Chrystusa, zranienia, pomówienia i osądzanie. Ostatecznie taka sytuacja prowadzi do rozbicia zboru, do rozdzielenia ludzi którzy jeszcze niedawno razem się modlili i wysławiali Boga walcząc dla ewangelii. A wszystko dla tego, że ktoś nie trzyma się naczelnej zasady – Tylko Pismo.  
Autor listu do hebrajczyków napisał:
Hebrajczyków 4:12  Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca;
Jeśli oczekujemy Bożych rezultatów, jeśli chcemy widzieć wypełniające się Boże obietnice w naszym życiu,  w życiu naszych bliskich i sąsiadów w życiu naszych rodaków. To kierujmy nasze i ich kroki do Słowa Bożego. To właśnie w nim znajduje się owa moc, która może dotknąć, osądzić i przemienić człowieka i dać mu prawdziwa nadzieje. Tak więc widzimy, że reformacyjna zasada „Sola Scriptura” wynika z samej Biblii. To że ją dzisiaj mamy, że możemy ją czytać, uczyć się  z niej, przyswajać sobie jej treści o Bogu jest troską samego Boga. Jest dla nas zabezpieczeniem byśmy nigdy  nie stracili z oczu potrzebnego  nam światła (Psalmów 119:105). Byśmy mieli normę do której równamy, ostateczny autorytet do którego  zawsze możemy się odwołać. Byśmy wiedzieli co jest właściwe, dobre i słuszne, byśmy wiedzieli co jest prawdą w gąszczu kłamstwa na tym świecie.
Dlatego Biblia wystarczy by ukształtować nasze życie we właściwej pobożności i wiemy o tym, że nie chodzi tutaj o to, by ją mieć w domu na półce. Ale mamy poddać się pod jej autorytet przyjmując słowa w niej zapisane jako Słowo samego Boga. Słuchając jej słuchasz Boga, okazujesz je posłuszeństwo okazujesz je Bogu. Amen 

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń