niedziela, 2 grudnia 2012

Bóg przemawia do nas przez posłanie swojego syna. Ew Mateusza 1,18 - 25


Dzisiaj zajmiemy się narodzeniem Jezusa. Mateusz w swojej relacji ogranicza się do faktu samego przyjścia Chrystusa na świat. W przeciwieństwie do ewangelisty Łukasza pomija zwiastowanie Marii, a także wyprawę do Betlejem w związku ze spisem ludności cesarza Augusta. Bardziej skupia się na wątpliwościach Józefa i tym w jaki sposób Bóg rozwiał jego obawy.
Powoli zbliżamy się do  pamiątki narodzenia Pan Jezusa Chrystusa i w tym czasie warto sobie przypominać, że około 2000 tys. lat Temu w Betlejem stało się coś niezwykłego, ponadnaturalnego, cudownego co przekracza nasze wyobrażenia. Miało tam miejsce jedno z największych wydarzeń historycznych z jakimi świat miał do czynienia nawet kartka z naszego kalendarza wskazuje  na ten dzień, narodził się Jezus Chrystus, Bóg człowiek w jednej osobie. Szczególnie dla nas wierzących w Chrystusa i pokładających nadzieje w Jego osobie jest to ważne wydarzenie.
Przede wszystkim narodzenie Pana Jezusa Chrystusa nie było przypadkowe, Ap. Paweł w Liście d Galatów mówi że Chrystus przyszedł w wypełnionym czasie  (Galacjan 4:4) podobnie przedstawia to ewangelista Marek (Mar 1,15). Pismo Św. uczy nas, że Bóg posyła Chrystusa na świat w odpowiednim  momencie w czasie wyznaczonym i zaplanowanym. Zanim Bóg to uczynił, to przygotował świat na przyjście swojego Syna. Wyznaczył odpowiednie granice państw żeby ewangelia mogła  się bez przeszkód rozprzestrzeniać, doprowadził do tego, że posługiwano się wtedy uniwersalnym Językiem w Cesarstwie Rzymskim  jakim była greka. W każdym większym mieście były synagogi gdzie czytano  Stary Testament dzięki temu ludzie byli zaznajomieni z proroctwami mesjańskimi. Wypełnienie czasu, ten ewangeliczny zwrot uczy nas że Bóg działa według swojego planu i jest panem historii.
Gdy czytamy nasz fragment, to dowiadujemy się że Józef z Marią był zaręczony i w trakcie ich narzeczeństwa Maria dowiedziała się, że będzie miała dziecko. W dzisiejszych czasach dla wielu ludzi nie jest problemem być w ciąży jeszcze przed ślubem, ale w tamtych czasach było to poważne przestępstwo w świetle  prawa mojżeszowego za które groziło nawet śmierć. Tym bardziej w sytuacji Marii, która była już zaręczona z Józefem.
Zaręczyny traktowano  jak ślub z pewnymi ograniczeniami, narzeczeni jeszcze nie mieszkali ze sobą i nie prowadzili wspólnego życia, a czasami  nawet się nie widzieli, ale byli przez społeczność uważani za męża i żonę. zaręczyny trwały około roku i po tym czasie następowały oficjalne zaślubiny. Jeśli w trakcie zaręczyn okazało  się, że oficjalny ślub z jakiegoś powodu nie może się odbyć to przeprowadzano rozwód. Więc widzimy, że zaręczyny w społeczności żydowskiej tamtych czasów były poważną sprawa. Właśnie w trakcie takiego okresu narzeczeństwa okazało się, że Maria jest w  ciąży o czym Józef się dowiedział. Z pewnością musiał być to  dla niego szok o Marii mógł myśleć, że go zdradziła okazała się niewierna. Gdyby Józef był porywczy i dał się ponieść złości i urażonej dumie mógłby oczekiwać surowej kary dla Marii.  Ale Józef mimo prawdopodobnej zdrady nie chciał  nagłaśniać  sprawy informując o tej sytuacji starszyznę żydowską,  ale postanowił Marie potajemnie opuścić. W wersie 19 czytamy, że nie chciał jej zniesławić, okrzyknąć ją cudzołożnicą, publicznie oskarżyć co było  równoznaczne z wyrokiem śmierci przez ukamienowanie, a w łagodniejszych przypadkach przez uduszenie. Józef zdecydował  się na cichy legalny rozwód w obecności świadków.
 Czytamy, że postąpił tak  dla tego, że był prawym człowiekiem, jego prawość polegała na tym że był miłosierny, pobożny i kochał Boga. W Kulturze hebrajskiej człowiek prawy,  to człowiek przestrzegający gorliwie przykazań, bojący się Boga, ale w żadnym razie nie legalista na wzór faryzeuszy.
Ale Bóg rozwiewa obawy Józefa w związku z poczęciem Marii informuje go że dziecko które się narodzi jest poczęte w sposób cudowny z Ducha Św.
Zwróćcie uwagę na niezwykłą wiarę Józefa, on akceptuje to co powiedział do niego anioł we śnie i przyjmuje Marię za żonę. My często mamy wątpliwości w dużo mniejszych sprawach i ciężko nam je zaakceptować. Spróbujmy postawić się w sytuacji tego człowieka. Niewątpliwie Józef to człowiek wielkiej wiary na wzór wielkich mężów Bożych.
W dzisiejszych czasach wielu ludzi nie wierzy w dziewicze poczęcie Marii poddają w wątpliwość taki sposób narodzin Jezusa Chrystusa, uważają że to bajki. Głównie wynika to  z tego, że nie znają Boga i  Jego  ewangelii i  nic nie wiedzą na temat zbawienia. Ale my wiemy, że gdy przystępujemy do treści ewangelii, to mamy do czynienia z Bogiem cudów. Z Bogiem dla którego żadna rzecz nie jest niemożliwa. Musimy sobie powiedzieć, że narodziny Jezusa Chrystusa były całkowicie cudowne i taki przypadek miał miejsce jedyny raz w historii. Jezus został poczęty dzięki Duchowi Św. bez  udziału mężczyzny. W Ew. Łukasza czytamy:
 Łukasza 1:35  I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.
Właściwie jest to temat na osobne kazanie, bo  dotyczy wcielenia drugiej osoby trójcy, Syna Bożego, ale my nie mamy dzisiaj tyle czasu więc musimy ograniczyć się w związku z tym tematem do minimum. Jezus nie narodził się z woli człowieka, za pomocą ludzkich wysiłków. Było to całkowicie dzieło  Boga. Warto także zauważyć, że Bóg nie posłużył się mężczyzną by dać ludzką naturę Chrystusowi. Posłużył się kobietą, szczególnie w kulturze hebrajskiej takie działanie Boga zyskuje na znaczeniu. Mężczyzna w tej kulturze zawsze był postrzegany jako ważniejszy, bardziej pożądany kobiety były na drugim miejscu, niekiedy spychane nawet na margines lub poniżane. Ale Bóg posługuje się słabszym rodzajem ludzkim podobnie jak kobiety były pierwszymi świadkami zmartwychwstania, a nie mężczyźni. Jest to  znamienne w działaniu Boga, że Bóg do  swojego działa nie potrzebuje ludzkiej mocy, ludzkiej siły i mądrości. Bóg zawsze pokazuje coś zupełnie przeciwnego, że to  On jest najważniejszy, że Chwała tylko dla Niego. Jezus przychodzi na świat dzięki Bożej mocy. Staje się człowiekiem, poczętym w całkowicie cudowny sposób.  Takie poczęcie Syna Bożego spowodowało, że  Chrystus był całkowicie wolny od grzesznej Adamowej natury, był święty, bezgrzeszny.  Ale dzięki poczęciu z Marii miał w pełni ludzką naturę, był w pełni człowiekiem.
 Hebrajczyków 2:14  Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła,
Chrystus był także w pełni Bogiem, również jako człowiek, choć Jego  Boskość była ograniczona z powodu wcielenia,  to jednak jak mówi Jan
Odwieczne słowo stało się ciałem  (Jana 1:14) są to całkowicie cudowne i niezrozumiałe dla nas rzeczy, ale taka jest prawda.
Myślę, że dzięki tajemnicy wcielenia syna Bożego po raz kolejny możemy powiedzieć o autentyczności tych wydarzeń. Te wszystkie wspaniale dzieła Boże które wykraczają po za nasze rozumowanie tylko dowodzą, że mamy do czynienia z odwiecznym  wszechmogącym Bogiem. I musimy sobie również powiedzieć, że żaden człowiek nie byłby w stanie wymyśleć czegoś podobnego wykracza to, po za naszą wyobraźnię i granice pojmowania.
Narodziny z dziewicy przez moc Ducha Św. także są wytłumaczeniem bezgrzeszności Chrystusa. Gdyby Chrystus został poczęty w zwykły sposób, to byłby jak zwykli ludzie, a ludzie rodzą się z grzeszną upadłą naturą rodzą się w śmierć. On nigdy grzechu nie popełnił jest to kolejna całkowicie cudowna rzecz. 
1 Piotra 2:22  On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego;
2 Koryntian 5:21  On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
Człowiek wierzący łapie się w tylu sytuacjach, że jest grzeszny, ale nie tak było z Chrystusem, On był całkowicie wolny od grzechu. Dzięki poczęciu z Ducha Św.
Tak jak poczęcie Jezusa i okoliczności temu towarzyszące były wyjątkowe tak i imię przyszłego zbawiciela musiało wskazywać na charakter jego służby. Anioł informuje Józefa, że ma nadać dziecięciu Imię Jezus,  ewangelista Mateusz natomiast łączy przyjście Jezusa na świat z proroctwem z  Ks.  Izajasza gdzie jest powiedziane o narodzinach cudownego dziecka o symbolicznym imieniu Immanuel .
Właściwie te dwa imiona określają kim  Bóg jest w Jezusie  Chrystusie dla ludzi. Pierwsze imię „Jezus” oznacza „Jahwe Zbawiciel” lub „Jahwe jest zbawieniem” jest to grecka forma hebrajskiego imienia „Jozue”. Bóg celowo  nadaje swojemu synowi imię, które pokazuje zbawczy charakter jego służby. Zauważymy, że Bóg zawsze okazywał się w obcowaniu z człowiekiem jako zbawiciel, jako ratownik. Człowiek jest słaby, upadły,  a jego stan jest tak opłakany, że nie jest w stanie sam o własnych siłach wydostać się z beznadziei, grzechu i śmierci. Bóg Jahwe od samego początku daje się  poznać jako pomocnik, ratownik, zbawiciel. Wybiera Noego i ratuje go od potopu potem wybiera Abrahama ratuje go od jego  bożków, otaczającego go pogaństwa, ratuje go od braku potomka. Następnie ratuje Józefa sprzedanego przez braci, potem ratuje cala jego rodzinę wraz z Jakubem od głodu.  Później Bóg wyprowadza Izraela  z niewoli przez Mojżesza i ratuje cały naród od niewoli w Egipcie wprowadzając ich do ziemi obiecanej, daje im prawo ratując ich od beznadziei duchowej i pogańskich narodów. Nawet jak się go zapierają łamią jego przymierze, to gdy wołają do niego Bóg znów okazuje się zbawicielem, ratownikiem, wspomożycielem  i prawdziwą nadzieją. W Biblii  możemy wielokrotnie przeczytać o  cudownym działaniu Boga i jego odpowiedziach na modlitwy, po prostu Bóg przez całą historię pokazuje, że jest pewną pomocą, zbawicielem. I w pewnym sensie te wszystkie zbawcze akty Boga w kierunku ludzi w historii zmierzają do największego Objawienia Boga Jahwe jako zbawiciela. Boga który objawia się nam jako zbawca poświęcając za nasze grzechy swojego syna. Boga,  który ratuje nas od  największych naszych wrogów jakimi są grzech,  szatan, upadły świat i śmierć. Tak więc wcale nie powinno  nas dziwić, że właśnie takie imię Bóg nadaje swojemu synowi, nawet więcej, zasugeruje że nie mogłoby być inne, bo ono najlepiej oddaje kim jest Bóg. Pamiętaj o  tym w swoim życiu, że Bóg jest zbawicielem, żywym, prawdziwym i pewnym ratownikiem i może  nam pomóc w każdej sytuacji,  nigdy nie wątp w to, bo Bóg wielokrotnie dawał tego dowody, że żadna rzecz nie jest dla niego niemożliwa.  
Imię Immanuel jakie wiąże z Jezusem Mateusz jeszcze głębiej oddaje charakter misji Chrystusa. Proroctwo o narodzeniu Immanuela, cudownego dziecka zostało wypowiedziane przez Izajasza do króla Judzkiego Achaza 700 lat przed urodzeniem  Chrystusa.  To cudowne dziecko mało być znakiem mocy Jahwe  dla Achaza, który był się prosić Pana o znak z powodu braku wiary. Prawdopodobnie proroctwo to wiązano z innym dzieckiem, które urodziło się za czasów Achaza, ale w biblii proroctwa  mają tzw. podwójne dno niekiedy wypełniają się po dwa razy lub różne części proroctwa wypełniają się wróżonym czasie. Z tego powodu też niekiedy mamy problem z interpretacją proroctw. W każdym  razie Duch Św. w tym proroctwie wskazywał właśnie  na Jezusa jeszcze 700 lat przed jego urodzeniem.
Samo Imię Immanuel oznacza jak wyjaśnia Mateusz „Bóg z  nami” znaczy to, że Bóg w osobie syna przychodzi do nas jest z nami,  mieszka z  nami i zasiada przy naszych stołach do posiłku. Jak czytamy w Ew. Jana:
Jana 1:14  A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.
Myślę, że można nawet powiedzieć więcej na temat to  wspaniałego Imienia,  można powiedzieć, że nie tylko  Bóg przychodzi do  nas, ale jest  nam bliski. Nie tylko jest bliski w sensie obecności, ale bliski jest nam w tym sensie, że nam dobrze życzy, że pragnie  naszego zbawienia, że nie chce naszej zguby,  naszego zatracenia.
 Jana 3:16  Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Bóg pragnie twojego zbawienia chce być obecny w życiu każdego z nas i może się to stać tylko w Jezusie Chrystusie. Kilka dni temu byłem na pogrzebie bliskiej mi osoby i podczas nabożeństwa żałobnego ksiądz na kazaniu mówił, że „droga do Boga jest w sercu każdego człowieka” ale to wielkie kłamstwo nie przez człowieka. W naszym sercu znajduje tylko grzech i śmierć nie ma tam drogi do Boga za to, jest droga do piekła. tylko przez Boga, przez Jezusa Chrystusa, On jest drogą do Boga, On jest prawdą i życiem (Ew Jana 14,6)
Przez swego syna Bóg jest z nami, kiedyś nie był, byliśmy jego  wrogami, ale dzisiaj jest z nami za co powinniśmy mu z całego serca dziękować.
A czy ty wiesz, że w Jezusie Chrystusie Bóg jest twoim sprzymierzeńcem? Czy ty wiesz, że Bóg przez Jezusa daruje ci wszystkie grzechy i być może kiedyś był daleki. A może teraz jest  dla ciebie daleki? Ale  jeśli uwierzysz w Bożego Immanuela Bóg stanie się bliski, a bramy nieba otworzą się i Bóg będzie z tobą.  Czyż to nie wspaniałe, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy zdani na ślepy los na przypadek, na ludzi na ten świat. Nie jesteśmy pozostawieni na pastwę diabła i  jego demonów, ale Bóg jest  z nami.
Mówiliśmy już o tym, że bóg ratuje  nas, że Bóg zbawia nas od grzechów, ale ewangelia  mówi nam, że Jezus zbawia „lód swój”. Bóg wzywa  do zbawienia  każdego człowieka, ale Jezus  nie zbawi wszystkich, będą zbawieni tylko ci którzy w niego uwierzą. Będzie zbawiony jego lud nie cały świat, nie wszyscy, nie każdy, ale  ci którzy zostaną nazwani dziećmi Bożymi. Ci których Bóg wybrał i powołał, to jest jego lud zrodzony przez niego do nowego życia i do  społeczności z  nim.
 Efezjan 1:4  w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości
Jesteśmy tu dzisiaj dlatego że nas Bóg wybrał, dlatego że czuwa nad naszym  zbawieniem, dlatego że rozpala przez Moc swego Ducha nasze serce do miłości w jego kierunku. Jesteśmy jego wybranym ludem,  kapłaństwem, poświęconym narodem przez Jego syna Jezusa Chrystusa byśmy oddawali mu chwałę i cześć.
Ostatnią rzecz jaką chce dzisiaj powiedzieć dotyczy 25 wersetu, zauważmy że Słowo Boże mówi nam, że Józef nie obcował z Marią tzn. nie współżył z nią do momentu, do chwili póki nie urodziła syna. Myślę, że należy to wyjaśnić, bo jest wiele nieporozumień na ten temat. Jak mówiliśmy Maria poczęła  jako dziewica, ale niektóre kościoły nauczają szczególnie kościół katolicki i prawosławny że Maria do końca pozostała dziewicą co jest sprzeczne z przesłaniem ewangelii. Zaraz spróbuje to  udowodnić, już w naszym fragmencie czytamy że Józef nie obcował z nią aż do momentu porodzenia co sugeruje,  że później Między Józefem a Marią były zwyczajne relacje małżeńskie w sferze intymnej   jak w każdym innym małżeństwie. Katolickie tłumaczenie Biblii  tysiąclecia nawet bardziej dobitnie oddaje ten fragment bo  mówi że:
 Mateusza 1:25  lecz nie zbliżał się do Niej, (aż porodziła Syna), któremu nadał imię Jezus.
W innych fragmentach ewangelii czytamy o  rodzinie Jezusa i są tam przedstawieni jego bracia i siostry co wskazuje na to że  Maria i Józef mieli dzieci. W poniższe fragmenty Pisma Św. na to wskazują.
Mateusza 13:54  A przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich, tak iż się bardzo zdumiewali i mówili: Skąd ma tę mądrość i te cudowne moce?
55  Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda?
56  A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko?

Jana 7:3  Rzekli więc do niego bracia jego: Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz.
4  Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu.
5  Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego.

Dzieje Apostolskie 1:14  Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego.
Apostoł Paweł także wspomina o braciach Jezusa w (1 Koryntian 9:5) oraz (Galacjan 1:19)
Co to wszystko oznacza? Oznacza to, że katolicka doktryna o wiecznym dziewictwie Marii jest niebiblijna i kłamliwa, a podtrzymywana jest z tego powodu żeby gloryfikować i wywyższać jej osobę, by mieć podstawy do kultu Marii. Jest to jeden z przykładów kiedy ludzka nauka i tradycja jest powodem by uchylać Słowo Boże

Zmierzając do podsumowania przypomnijmy sobie najważniejsze treści dzisiejszego zwiastowania.
1.      Bóg przygotował cały świat i historie na przyjście swego Syna. To  pokazuje nam, że Bóg jest Panem wszystkiego.
2.      Bóg dba o to, żeby jego słowo wypełniło się i dzięki temu możemy być pewni, że spełni się każda kropka jego zapowiedzi.
3.      Jezus był zarówno Bogiem jak i człowiekiem.
4.      Bóg w historii zbawienia daje nam się poznać jako zbawiciel, ratownik, pomocnik.
5.      Przez Chrystusa Bóg jest z nami, jest nam bliski. Powołując nas do społeczności ze sobą
6.      Słowo Boże powinno być wyznacznikiem  naszej praktyki, a nie ludzkie tradycje i przekonania. Amen


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń