czwartek, 9 stycznia 2014

Boża wola

Co to jest Boża wola i jak możemy ją rozpoznać?
Często zdarza się, że mamy trudności w zrozumieniu jaka jest wola Boga. Czy naprawdę Bóg chce pomagać mi w podejmowaniu decyzji w moim życiu? Czy Bóg nas prowadzi, a jeśli tak to w jaki sposób? To są pytania na które postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym studium.

Wola Boga co to jest?
Wola Boga nazywamy to, czego Bóg od nas oczekuje. Przeciętny człowiek ma mgliste pojęcie o tym co jest Bożą wolą. Najczęściej mówi że Boża wola jest bardzo tajemnicza i trudno ją rozpoznać. Inni mówią, że trzeba wiele wysiłku, by wiedzieć czego chce Bóg. Są też tacy, którzy twierdzą, że znają Bożą wolę, bo Bóg przyszedł do nich i powiedział im, co mają robić.
1.      Przeczytaj List Pawła do Efezjan 5,17 i powiedz czy możliwe jest rozpoznanie Bożej woli?
Jak Słowo Boże nazywa tych, którzy nie rozpoznali Bożej woli?
2.      Przeczytaj poniższe fragmenty Biblii i powiedz jaka jest Boża wola.
1Ts 4:3   Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa,
Bożą wolą jest by człowiek wzrastał w świętości i prawdzie Słowa Bożego. W tym wzrastaniu w świętości zawiera powstrzymywanie od grzesznych praktyk, jakie Paweł wymienia w dalszych wersetach.
Powstrzymywanie się od wszeteczeństwa, kłamstwa, oszustwa, namiętności rządzy (może to dotyczyć spraw seksualnych, ale także różnych innych rzeczy materialnych, a nawet jedzenie) chodzi o rzeczy, które rządzą nami i kontrolują nasze życie. Bożą wolą jest również miłość braterska, ciche i spokojne życie polegające na uczciwości, pracowitości i solidności.
1Ts 5:18   Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.
Bożą wolą dla człowieka wierzącego jest postawa wdzięczności za wszystko co otrzymuje od Boga. Co to znaczy mieć postawę wdzięczności? Wdzięczność – uczucie będące odpowiedzią na doświadczone dobro, poczucie zobowiązania moralnego, chęć odwzajemnienia, podziękowania za coś. (Kolosan 2,7 Efezjan 5,20 nieustanne dziękczynienie) Filipian 4,6 brak troski z dziękczynieniem
 Jaka postawa jest sprzeczna z postawą wdzięczności? Narzekanie, niezadowolenie, niedocenianie i nie dostrzeganie tego co Bóg nam ofiaruje, marudzenie
1Piotra 2:15   Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich,
Kolejnym aspektem Bożej woli jest dobre przykładane życie niedające zgorszenia i powodów do stawiania nam zarzutów bezbożności czy niemoralności.
3.      Jakie jest nastawienie Psalmisty do wypełniania Bożej woli w Psalmie 40,9
4.      Kiedy Jezu mówi w Ew. Marka 3,35 o woli Bożej to czy Jezus mówi o szukani Bożej woli, czy o czynieniu Bożej woli? Co jest ważne i dlaczego?
Eezjan 6:6   Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy.
5.      Tak więc w rzeczywistości Boża wola, to nie jest skomplikowana sprawa, wprost przeciwnie, Bóg w swoim słowie objawia nam 100% swojej woli. Nie chodzi tylko o prawo Boże dane w przykazaniach, ale o wszystkie rzeczy, które Bóg chce byśmy robili. Przyjrzyjmy się kilku wersetom: Kolosan 4,12 1 Jana 2,17
Wymień kilka nakazów Bożej woli, które znasz ze Słowa Bożego
6.      Często ludzie mają pragnienie rozpoznania Bożej woli i tego, by Bóg ich prowadził w podejmowaniu ważniejszych decyzji jak np: gdzie pracować, jaką szkołę wybrać, gdzie mieszkać, co robić w jakiejś sytuacji. Ale nie zawsze chcą wykonywać tą wolę Bożą która jest objawiona. Chcieliby, by Bóg wskazał im palcem, co mają robić w danej sytuacji, a nie robią tego, co Bóg już pokazał. Raczej powinniśmy wykonywać objawioną Bożą wolę, a Bóg poprowadzi nas w sprawach, które dotyczą naszego życia. Nie spodziewajmy się, że Bóg będzie nas prowadził, jeśli nie robimy tego co już nam nakazał czynić.
Mat 6:33, Mat 22,37-39, Mat 2,18-20, 1 Piotra 1,15 2 Piotra 3,18.
W Kaznodziei Salomona 15,22 Słowo Boże zachęca nas do korzystania z doradców, ale Psalm 1,1 wers przestrzega byśmy nie korzystali w naszym życiu z rad bezbożnych ludzi w podejmowaniu ważnych decyzji.
I chociaż nasze decyzje mogą być zgodne z tym co powiedzieliśmy powyżej o Bożej woli, to jednak,  może nam towarzyszyć niepewność czy Bóg nas prowadzi, ale jeśli jesteśmy posłuszni Bogu w tym co nam powiedział, to możemy modlić się i prosić Go o przekonanie czy to co wybieramy jest Bożą wolą.
Przeczytajmy fragmenty: Księga Sędziów 6,36 1 Księga Samuela rodz. 1


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń