wtorek, 4 czerwca 2013

Bóg jest skałą i twierdzą, kto Mu ufa nie zachwieje się

Gdy myślimy o czymś trwałym, mocnym czymś co nigdy się nie zachwieje to jakie porównania przychodzą nam do głowy? Ludzie Biblii często określali Boga Skałą i Twierdzą a także łączyli te dwa porównania.  Piśmie Św. znajdziemy miejsca gdzie często występują one obok siebie i tak np. w Psalmie 94 czytamy:
Psalm 94:22  Lecz Pan jest twierdzą moją I Bóg mój skałą schronienia mego.

2 Samuela 22:1  Gdy Pan wyrwał Dawida z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół i z ręki Saula, przemówił on przed Panem słowami następującej pieśni:
 22:2  Pan jest opoką moją i twierdzą moją, i wybawicielem moim,
 22:3  Bóg skałą moją, jemu ufam, Tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim I ucieczką moją, Wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia.

Psalm 31:3  Nakłoń ku mnie ucho swoje, Śpiesznie ocal mnie! Bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić!
 31:4  Boś Ty skałą moją i twierdzą moją, Przez wzgląd na imię twoje będziesz mnie prowadził i wiódł!

Dla ludzi tamtego okresu porównanie Boga do skały i twierdzy było dużo bardziej wymowne niż dla nas dzisiaj. Wtedy nie znano materiałów wybuchowych oraz wierteł, które mogłyby takie skały naruszyć, więc przedstawiały one odporność, trwałość i oznaczały niewzruszony fundament. Jak zauważyliście porównanie Boga do skały i twierdzy jest użyte w kontekście bezpieczeństwa i ucieczki w problemach. Oznacza to, że Bóg jest najpewniejszą pomocą dla człowieka w odróżnieniu od czegokolwiek innego. Każda inna pomoc jest zawodna i każde inne bezpieczeństwo oprócz Boga jest chwiejne, ale nie tak jest z ufnością pokładaną w Bogu Izraela. Nic nie może wpłynąć na Jego decyzje, ani nic nie może mu się przeciwstawić, dlatego ucieczka w problemach do Boga i ufność Jemu jest najpewniejszą pomocą. Obraz skały i twierdzy również w doskonały sposób oddaje to, że Bóg jest strażnikiem naszego życia oraz naszej duszy szczególnie „twierdza” ma tutaj wymowne znaczenie. Twierdza to wysokie mury, potężne umocnienia i bezpieczne miejsce gdzie można się schronić i czuć się bezpiecznie. Często Dawid w swoich psalmach i podziękowaniach dla Boga nazywa go twierdzą, bo doświadczył wielokrotnie Jego ochrony i ratunku z rąk swoich wrogów. Być może apostoł Paweł ma przed sobą obraz skały i twierdzy gdy mówi w liście do Rzymian o bezpieczeństwie w ufności Bogu.

Rzymian 8:35  Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?
Rzm 8:36  Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, Uważają nas za owce ofiarne.
Rzm 8:37  Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
Rzm 8:38  Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce,
Rzm 8:39  Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Jest to ten sam obraz Boga, który został przedstawiony we wcześniejszych porównaniach, a oznacza, że społeczność z Bogiem i ufność Jemu daje nam 100% bezpieczeństwa zarówno doczesnego jak i wiecznego. Bóg chce byśmy byli wolni od strachu i lęku przed przyszłością, wiecznością i On deklaruje, że może nas od tego lęku wyzwolić. Ludzie często o tym nie mówią, ale w zasadzie każdy człowiek ma pewne obawy wewnętrzne lęk i strach przed życiem, przyszłymi wydarzeniami i przed śmiercią. Właściwie lęk i strach towarzyszą nam od naszych narodzin. W wieku dziecięcym naszym oparciem są rodzice i bliscy, którzy nas wychowują. Człowiek jest tak skonstruowany, że potrzebuje oparcia i w sposób automatyczny takiego oparcia szuka w życiu. Szczególnie w problemach i trudnościach strach i lęk jest bardzo mocny i dominuje w naszym życiu. Niekiedy jego nasilenie jest tak ogromne, że ludzie popadają w depresje, a nawet paranoje. 
Pamiętam, że gdy kilka lat temu zmarł mój ojciec to, chociaż nie mieszkałem już w moim domu rodzinnym od dłuższego czasu, to jednak jego śmierć spowodowała, że odczuwałem pewną utratę bezpieczeństwa. Choć wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy póki żył  mój tata był dla mnie podporą i czułem że samo jego istnienie jest dla mnie wsparciem. W momencie, gdy odszedł czułem lęk spowodowany utratą pewnego gruntu pod nogami. Tak więc świadomość opieki Boga i prawdziwa ufność w Jego obietnice, moc i zbawienie sprawiają, że mija wszelki strach i obawy. Poczucie bezpieczeństwa wynikające z wiary w Boga jest tym większe, czym lepiej znamy Boga i doświadczamy Jego pomocy. Dzięki temu nasza ufność wzrasta a my czujemy się w Bogu coraz bardziej bezpieczni. Dlatego gdy Dawid nazywa Boga skałą i twierdzą nie czyni tego tylko z definicji, ale on doświadczył tego, że pomoc Boga jest realna i prawdziwa. My możemy powtarzać za Dawidem te słowa, ale bezpieczeństwa i pokoju wynikającego z tego że Bóg jest skałą i twierdzą musimy doświadczyć w naszym osobistym życiu równie realnie jak Dawid i dopiero wtedy pojawi się zaufanie i prawdziwa wiara.

Psalm 18:3  Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam. Tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją.
Bóg nie tylko jest pewną pomocą w doczesnych problemach, ale przede wszystkim jest skałą zbawienia w sensie wiecznego ratunku. Oznacza to, że nadzieja położona w Bogu w Chrystusie jest nadzieją pewną, niezachwianą
Izajasza 28:16 dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje.
Każdy, kto zaufa Chrystusowi może mieć 100% pewność życia wiecznego. Nasz Bóg nie  jest jak pogańscy bogowie wymyśleni przez ludzi i przedstawiani na sposób ludzki. Często kapryśni niedotrzymujący słowa, niepewni. Nie, nasz Bóg daje dowody swojej wierności i prawdziwości swoich obietnic, dlatego możemy być całkowicie przekonani o Jego zbawieniu. Zauważcie, że biblia jest historią ludzi którzy zaufali Bogu i nie znajdujemy w niej żadnej sytuacji, żeby ktoś szczerze i z ufnością położył swoją nadzieje w Panu Bogu Izraela i się zawiódł. Wprost przeciwnie Słowo Boże niemalże na każdy kroku komunikuje nam, że wiara i oddanie Bogu nigdy nie zostanie zapomniane czy niewynagrodzone.  Owszem jak mówi list do hebrajczyków znajdujemy w Biblii historię ludzi, którzy przeżywali cierpienia i doświadczenia dla Słowa, ale ostatecznie doświadczyli triumfu i żyją na wieki.
W księdze Apokalipsy znajdujemy opis miasta zstępującego od Boga:
Objawienie 21:12  Miało ono potężny i wysoki mur, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona dwunastu plemion synów izraelskich.

Objawienie 21:17  Zmierzył też mur jego, który wynosił sto czterdzieści cztery łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł.

Najwyraźniej opis miasta to opis twierdzy mór, który jest w mieście według naszej dzisiejszej miary ma około 60 metrów. W ten sposób Bóg informuje nas, że ufność Jemy wiąże się z wiecznym bezpieczeństwem i pewnością zamieszkania w Bożym mieście gdzie nie będzie już żadnego zagrożenia. A tymczasem mamy z ufnością w posłuszeństwie Słowu Bożemu oczekiwać na wypełnienie Bożych obietnic.  

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń