wtorek, 15 lipca 2014

Wezwanie, Wybranie, Powołanie i Zbawienie

Drodzy jest pewna nauka, doktryna w Biblii, która jest niezwykle jasno przedstawiona, a jednak budzi wiele kontrowersji. Jest to nauka o wybraniu, przeznaczeniu do zbawienia. Słowo Boże w wielu miejscach uczy nas, że Bóg w swojej łasce, przeznaczył ludzi do zbawienia. Następnie w odpowiednim czasie ich powołał i odpowiedzieli na ewangelię. Bóg troszczy się również o to, żeby ci wszyscy którzy zostali przez Niego powołani wytrwali w wierze i zostali zbawieni.
1.      Wezwanie
Bóg do zbawienia wzywa wszystkich ludzi, ale uwierzą tylko ci którzy przez Boga zostaną pociągnięci.
Wielu wezwanych, ale mało wybranych Mateusza 22,14. Bóg zaprasza wszystkich do zbawienia.  Wezwani do zbawienia są wszyscy Mateusza 11,28 Bóg wzywa wszystkie krańce ziemi do nawrócenia Izajasza 45,22. Jezus wzywa każdego i pragnie mu dać żywą wodę do picia Jana 7,37. Bóg zaprasza wszystkich Objawienie 22,17

2.      Powołanie
W Biblii czytamy że Bóg powołuje do zbawienia. Dlatego zawsze mówię, że chrześcijaninem nie stajesz się kiedy chcesz. A często tak ludzie myślą o chrześcijaństwie. Chrześcijaninem stajesz się wtedy kiedy Bóg zadecyduje, kiedy Bóg cię powoła do życia wiecznego, a nie ty sam się powołasz. Możesz zacząć chodzić do kościoła chrześcijańskiego, możesz zacząć czytać Biblię, możesz zacząć na zewnątrz zachowywać się jak chrześcijanin, ale chrześcijaninem możesz nie być. Chrześcijaninem nie stajesz się w taki sposób jak stajesz się wyznawcą innych religii. Gdy stajesz się wyznawcą innych religii to przekonujesz się do jakiś poglądów, które usłyszysz, zaczynasz praktykować jakiś kult owej religii i jest to twoja decyzja. Ale chrześcijaninem stajesz się z powodu Bożego działania. Decyzji Boga, który objawia ci prawdy Słowa Bożego mocą Ducha Świętego, o twoim zgubieniu, o ofierze Syna Bożego w którym masz usprawiedliwienie.
Jana 6,37 Do Jezusa przychodzą ci co daje ich Ojciec. Jana 6,44 Ojciec pociąga do  zbawiania i bez jego interwencji człowiek nie jest zainteresowany ewangelią ; Jana 6,64-65 Jeśli komuś nie jest dane to od Ojca, nie może taki człowiek uwierzyć w Jezusa; Jana 10,16 Jezus ma owce już wybrane, które musi przyprowadzić Jana; 10,26-27 Ci którzy nie wierzą, nie są z Jego owiec; Jeremiasza 1,5 Bóg go wybrał i powołał, podobnie uczynił z Apostołem Pawłem Galacjan 1,15-16
Objawienie 13,8 ci którzy nie są zapisani w księdze żywota baranka od założenia świata oddadzą pokłon zwierzęciu.
Apostoł Paweł uczy wyraźnie w liście do Rzymian 9,9-24, że Bóg powołuje i wybiera.
Wszystkie fragmenty z ewangelii Jana wskazują wyraźnie na Boże powołanie tych którzy odpowiadają na ewangelię. Bóg wcześniej zanim człowiek jest gotowy uwierzyć w Chrystusa działa w sercu człowieka i tak kieruje jego drogami, że prowadzą go one do Chrystusa. Jezus mówił, że jeśli ktoś przychodzi do Niego On go nie wyrzuci precz, co znaczy tyle, że będzie zbawiony.

3.      Wybranie
Biblia wielokrotnie mówi o wybraniu. Jest to akt suwerennego Boga, który przeznacza ludzi do zbawienia. Ten Boży wybór w żadnym razie nie został w jakikolwiek sposób zainicjowany przez człowieka. Czyli człowiek nie dał Bogu żadnego powodu dla którego Bóg miałby powołać tą konkretną osobę. Wprost przeciwnie, Słowo Boże uczy że Bóg miał powód, by każdego człowieka potępić, ale niektórych postanowił zbawić okazując im swoje miłosierdzie. Bóg nie uczynił tego ze względu na nasz stan moralny, bo powołuje osoby o różnych stopniu moralności. Wszak w jego oczach i tak wszyscy jesteśmy splugawieni, zepsuci i nabieramy wartości dopiero w Chrystusie. Bóg wybrał wierzących z powodu swoich własnych celów, których nam nie objawił. Wybrał wierzących z powodu swej wielkiej miłości, choć miał słuszne prawo potępić wszystkich.
Efezjan 1,4 Bóg wybrał wierzących przed założeniem świata.  Bóg wybrał Tesaloniczan i innych ku zbawieniu 2 Tesaloniczan 2,13. Poganie przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli Dzieje 13,48. Ze względu na wybranych Bóg skróci dniu ucisku Mateusza 24,22

4.      Bóg wybrał konkretnych wierzących z sobie tylko znanego powodu i troszczy się o ich zbawienie.
Rzymian 8,28-30 Bóg wybrał wierzących i powołał w odpowiednim momencie, a także czuwa nad tym,  by ci których powołał dostąpili zbawienia. Efezjan 1,4-14 Bóg wybrał wierzących w Chrystusie z powodu upodobania swojej woli, aby przyczynili się w wieczności do uwielbienia chwały jego.
5.      Bóg powołuje i odradza człowieka do społeczności z Chrystusem
Słowo Boże uczy, że to  Bóg zradza chrześcijanina swoją mocą przez Słowo Boże i Ducha Świętego.
Bóg daje nam prawo stania się Dziećmi  Bożymi Jana 1,12-13. By stać się chrześcijaninem musi nastąpić narodzenie z Ducha Św Ew. Jana 3,3-5; Bóg zrodził nas przez Słowo Boże gdy zechciał Jakuba 1,18; Bóg ożywił chrześcijan chociaż byli martwi Efezjan 2,4-5; Bóg odrodził nas ku nadziei żywej 1 Piotra 1,3.23
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń