wtorek, 21 października 2014

Chrystus centrum życia chrześcijańskiego

                                                            


Życie chrześcijańskie od momentu nawrócenia powinno być Chrystocentryczne. Apostoł Paweł pisząc 1 List do Koryntian w pierwszych 10 wersetach, aż 11 razy wymienia Jezusa Chrystusa. Możemy powiedzieć, że chrześcijaństwo to Chrystus. Gdyby zabrano nam Chrystusa i udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że Chrystus to fikcyjna postać nie mamy nic, wciąż bylibyśmy w swoich grzechach bez nadziei i bez Boga na świecie. Chrystus jest założycielem chrześcijaństwa i centrum wielbienia Boga. Przez Chrystusa bowiem przychodzimy do  Boga, przez Chrystusa się modlimy, przez Chrystusa przynosimy Bogu uwielbienie i przez Chrystusa mamy przebaczone. Inne religie mogłyby istnieć bez swoich założycieli, bo są często zbiorem praw i zasad, chrześcijaństwo natomiast jest skupione na osobie Jezusa. Jezus nie tylko jest założycielem chrześcijaństwa, ale cały pełni rolę głowy kościoła, cały czas żyje, zmartwychwstał i wstawia się u Boga za tymi, którzy w Niego uwierzyli. Więc życie każdego wierzącego należy do Chrystusa i powinno być Mu podporządkowane.

1.      Ukrzyżowani z Chrystusem

Galacjan 2,20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego który mnie umiłował i wydał samego siebie dla mnie.

ü  Ale co to znaczy być ukrzyżowanym z Chrystusem?  Zob. wersety Galacjan 2,15-19
ü  Jak mogę dać samego siebie Chrystusowi? Zob. Gal, 2,20
ü  W jakim sensie muszę  zrezygnować z mojego życia? Zob 1 Piotra 4,2 


ü  W jakim sensie nie żyje już Paweł, ale żyje w nim Chrystus?

Paweł mówi tu o sobie, że obecne życie jego w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego.... Przypomnijmy sobie Pawła i jego poprzednie życie, zanim Paweł spotkał Jezusa na drodze do Damaszku, (Dz. 9:1-2). Na czym życie Pawła było skupione i jak chciał uzyskać od Boga przebaczenie? On żył dla siebie samego, dla swojej sprawiedliwości, chciał zasłużyć na Bożą przychylność. A życie jakie prowadził było na jego chwałę.  Teraz, on nie żyje, zarówno jego życie jak i sprawiedliwość jest całkowicie w Chrystusie.  Zatem życie (teraźniejsze) Pawła w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego.
Co zmieniło się w jego życiu i postępowaniu? Zmienił się sposób patrzenia na siebie samego i na sens swojego życia. Odkąd poznał Chrystusa zrozumiał, że najważniejsze jest żyć dla Niego i Jemu służyć.

Zanim w naszym życiu przyjęliśmy Chrystusa sprawiedliwość względem Boga była od nas samych.  Nasze plany, nadzieje, i dążenia w życiu były zdominowane przez nasze własne ja. Nie braliśmy pod uwagę co myśli Chrystus o moich działaniach i dążeniach, czy to się zmieniło po poznaniu Chrystusa?


2.      Chrystus Panem.

Jakie tytuły są dane Jezusowi W Ew. Jana 13,13?  Co to znaczy być Panem? 
W dzisiejszych czasach rzadko się spotykamy z tym żeby ktoś nazywał kogoś „moim Panem”  w sensie władzy nad nim. Ale w czasach Jezusa gdzie niewolnictwo było czymś powszechnym tytuł „Pan” był znany i rozumiany. Tytuł ten stosowano zarówno do właścicieli niewolników jak i do Cesarza. Oznaczał że „Pan” jest czyimś właścicielem i ma prawo decydować o Jego życiu.
Jakie mogą być podobieństwa, które wyrażają Idee „Pana” dzisiaj? Pracodawca, Szef, Król, niewolnik – Idee Pana mogą wyrażać wszystkie jednostki którym, należy być posłusznym

Jakie tytuły są przypisane  Jezusowi w Objawienie. 19,16 i jakie to ma znaczenie dla nas? 

Powiedz według poniższych wersetów nad czym Jezus panuje?

Kolosan. 1,16-17  Nad Stworzeniem; Kolosan 1,18  Nad Kościołem; Rzymian 14:9  Nad żywymi i umarłymi; nad śmiercią i nad piekłem Objawienie 1,18; Nad wszystkimi i nad wszystkim Dzieje Ap. 10,36

Do czego Jezus wzywał tych którzy mieli być Jego uczniami w poniższych wersetach?
Ew. Św. Mateusza 16,24-27; Ew. Św. Łukasza 14, 25-36; Ew. Św. Mateusza 10, 34-42 

Czy są takie miejsca w naszym życiu, które chcemy trzymać dla siebie?  Na przykład, nasza reputacja przed innymi ludźmi? 

Z powyższego studium jasno wynika, że Chrystus chce byśmy poddali Jemu wszystkie dziedziny naszego życia. Spróbuj wymienić jakie to są?

ü  Nasz zawód, miejsce pracy – by tam w tych miejscach dawać świadectwo o chrystusie
ü  Nasza rodzina – prowadzić swoją rodzinę w sposób zgodny z wolą Chrystusa, zgodny z Bożym Słowem, dawać w tym miejscu świadectwo i uczyć rodzinę  Drogi Pańskiej. Wychowywać dzieci na chwałę Bożą.
ü  Nasz majątek–  samochód, mieszkanie itp.. Poddać te rzeczy Chrystusowi, by mogły służyć również na chwałę Bożą.
ü  Nasz czas – Poświęcać czas na służbę, ewangelizacje, spotkania biblijne, nabożeństwo czy inne cele służące budowaniu Królestwa Bożego.
ü  Nasze pieniądze – finanse również powinny być podporządkowane Chrystusowi. Powinniśmy regularnie dawać na cele królestwa Bożego, dobrym zwyczajem jest dawanie dziesięciny jeśli możemy więcej to dawajmy więcej. Jeśli nie możemy dawać dziesięcinny dawajmy mniejszą sumę, ale starajmy się robić regularnie.
ü  Nasze plany – Powinniśmy w naszych planach uwzględniać wolę  Pana Jezusa np. zmiana pracy, przeprowadzka, może zakup rzeczy itp.
ü  Nasze wykształcenie – Pytać się Boga o drogę życia,  jaka skończyć szkołę, gdzie pracować.

Co Piotr opuścił dla Chrystusa i jaka jest obietnica dla tych którzy idą w jego ślady Ew. Łuk. 18,28-30?

 W jaki sposób Paweł myślał o swoim życiu po poznaniu Chrystusa w  Filipian 3,7 – 16?

Możemy się zastanowić  w jakich dziedzinach mojego życia Chrystus jest Panem, a w jakich to jeszcze się nie dokonało?  
Nasze nowe życie w Chrystusie nie oznacza, że teraz damy tylko jakąś część mojego życia Chrystusowi. My teraz nie żyjemy ale powinien w nas i przez nas żyć Chrystus.  Moje życie musi być całkowicie w Chrystusie.  Oczywiście nie od razu we wszystkich dziedzinach życia to się dokona, ale jeśli chcemy naprawdę doświadczyć nowego życia w Jezusie musimy nauczyć się że nasze życie należy do Jezusa. Mamy wzrastać w umiejętnościach jak rezygnować z naszych cielesnych pragnień, które nie służą budowaniu Królestwa Bożego, a wybierać posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi
   


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń