sobota, 11 października 2014

Walka duchowa część 1Dzisiaj rozważymy sobie temat walki duchowej. Chrześcijanin od momentu nawrócenia do śmierci i pójścia do Pana przeżywa pewne rozdarcie i doświadcza zewnętrznych ataków. Ataki te są spowodowane przez siły które są ludziom wierzącym w Chrystusa przeciwne. Biblia wielokrotnie przestrzega przed naszymi duchowymi wrogami z którymi jako ludzie naśladujący Jezusa będziemy musieli się zmagać tym ciele. Należy sobie uzmysłowić, że jak długo żyjemy tu na ziemi, tak długo ta wojna między nami a złym wpływem duchowym będzie się toczyła. Nawet jest tak, że czym bliżej Boga jesteśmy tym bardziej odczuwamy tą duchową presje. Ale wtedy łatwiej nam ją pokonać. Biblia mówi o czterech naszych duchowych wrogach, którzy poprzez swój wpływ powodują że upadamy, odchodzimy od Boga to szatan, ciało, świat i grzech.
1.      Szatan i demony
Pierwszym duchowym wrogiem człowieka jest Szatan czyli przeciwnik. Już w raju wystąpił przeciw człowiekowi i nakłonił go do grzechu przeciw Bogu. Później działał przez całe wieki i zasłaniał ludziom prawdę zwodząc ich i kusząc do grzechu co czyni do dzisiaj.
Co jest nadrzędnym celem Szatana? Celem jego jest, by ludzie nigdy nie poznali Boga i nie oddali Mu chwały, a oddawali chwałę diabłu. A gdy ludzie poznają Boga szatan i demony robią co w ich  mocy, by człowiek duchowo był słaby i nie rozwinął się.
Efezjan 6,10-20 – Szatan walczy przeciw wierzącym; Objawienie 12,9 – Szatan zwodzi cały świat; Efezjan 2,2 – szatan wywiera duchowy wpływ na ludzi i trzyma ich w niewoli; 2 Koryntian 4,4 – szatan zaślepia oczy ludzi odwracając ich uwagę od Chrystusa. Efezjan 4,27; Jana 13,27; Mateusza 4,1 – szatan kusi do grzechu.
·         Jak zwyciężamy złe siły duchowe?
Jaką receptę podaje Paweł na zwycięstwo w walce z siłami złego w Liście do Efezjan 6,10.13? jaką recept na zwycięstwo podaje Jakub Jakuba 4,7?
W jaki sposób zwyciężono złego w Ks. Objawienia 12,11?

2.      Drugim wrogiem człowieka wierzącego jest ciało w sensie duchowym.
Gdy biblia mówi o walce przeciw ciału ma na myśli nie ciało stworzone przez Boga jako materię. Ale mówi o walce wewnętrznego człowieka który jest zaprzedany grzechowi, a jego wewnętrzne pragnienia są przeciw Bogu. Nasze ciała są upadłe w grzech z powodu upadku Adama i nie mają pragnienia służyć Bogu.
Rzymian 7,14-24  - O jakiej wewnętrznej walce którą przeżywa mówi apostoł Paweł?
Co powoduje w nas owa cielesność o której mówi Biblia?
·         Nasza cielesność powoduje że robimy tego czego nie chcemy chociaż wiemy co jest dobre w. 18 jak myślisz jakie to mogą być rzeczy przeczytaj Gal 5,19-21?  Przeczytaj 1 Koryntian 3,3; Jakuba 4,1-2; 2 Koryntian 12,20
·         Galicjan 5,17 – Jak myślisz co to znaczy, że ciało pożąda przeciwko Duchowi Świętemu?
ü  Ciało nie chce ćwiczeń duchowych.
ü  Ciało nie znajduje czasu na studium Biblii
ü  Ciało nie znajduje czasu na modlitwę.
ü  Ciało nie ma pragnienia brać udziału w społeczności.
ü  Ciało nie chce głosić ewangelii i boi się o własne bezpieczeństwo.
ü  Ciało chce wygody, doświadczania przyjemności i nie chce nosić Krzyża ewangelii i wszystkiego co się z krzyżem wiąże.
ü  Ciało nie chce służyć Bogu i ludziom, chce dbać o siebie o własne „ja” a nie o innych.
ü  Ciało chce wejść przez szeroką bramę i iść szeroka drogą, tymczasem Jezus wzywa nas do wejścia wąską bramą i podążanie wąską ścieżką.

·         W jaki sposób zwyciężamy pragnienia ciała?
Galacjan 5,16.24-25 Co to znaczy postępować według Ducha?
Co to znaczy ukrzyżować ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami Gal 5,25?
Rzymian 8,13 – co to znaczy umartwiać Duchem Sprawy ciała?

·         Chrześcijanie muszą odciąć się od cielesnego człowieka, wyprzeć się  go, nie być posłusznym jego pragnieniom i odwracać się od cielesnych pożądliwości, walczyć przeciw nim, ale nie cielesnymi środkami.
 Należy walczyć przez duchowe środki jak społeczność z Panem. Bliskość z Panem da nam siłę do walki przeciw cielesnym pragnieniom. Bliskość z Panem spowoduje, że cielesne pragnienia będą stłumione, przygaszone, ukrzyżowane. Innym duchowym środkiem do walki jest poświęcenie się sprawą Bożym, sprawą Ducha Świętego jak modlitwa, służba innym, głoszenie ewangelii, rozważanie treści Krzyża Pana Jezusa Chrystusa, wspólne spotkania i budowanie się w Chrystusie.
·         Przeczytaj Rzymian 8,5-13 i powiedz jaka jest różnica między tymi którzy żyją według ducha, a tymi którzy żyją według ciała?

Życie według Ducha
Życie według ciała
1.      Myślą o tym co duchowe?
Myślą o tym co w górze, zastanawiają się jak lepiej mogą służyć Bogu, modlą się, chcą poznawać Go coraz bardziej przez Słowo Boże i chodzenie z Nim. Zajmują ich sprawy Królestwa Bożego.
2.      Zamysł Ducha Życie
Wzrastają duchowe, niosą pokój, pomoc, radość, przynoszą życie we wszystkich dziedzinach, niosą nadzieje, zbierają skarb w niebie, ludzie przez nich są błogosławieni.
3.      Zamysł Ducha podoba się Bogu
Bóg błogosławi takich, ochrania ich, wysłuchuje ich modlitw, prostuje ich ścieżki, umacnia ich duchowo, daje pokój i radość, objawia im swoje tajemnice, rozumieją sprawy ducha
4.      Życie według Ducha pozwala umartwiać cielesne pragnienia.
Gdy żyjemy według Ducha nie mamy pragnienia grzeszyć, pożądliwości są łatwe do opanowania, mamy siłę być wstrzemięźliwymi i kontrolować się, przynosimy coraz więcej owocu, grzechu jest coraz mniej
1.      Myślą o tym co cielesne?
Przyjemności, grzech, pieniądze, towarzystwo, sprawy świata, zakupy, pochłaniają ich świeckie marzenia, rozrywka, dbają o własne ego .
2.      Zamysł ciała Śmierć
Przynoszą podziały, kłótnie, rozbijają ludzi, rodziny, zwodzą, zachęcają do złego, gromadzą sobie gniew na czas gniewu Boga, dbają tylko o  siebie i swoje dobro,
3.      Zamysł ciała wrogi Bogu
Bóg nie prowadzi i nie może prowadzić ludzi żyjących według ciała. Bóg sprzeciwia się takim ludziom, sądzi ich, nie wysłuchuje  modlitw, nie ochrania ich, marnują życie i czas.
4.      Życie według ciała rozbudza cielesne pragnienia
Zycie według ciała powoduje, że nie rozróżniamy między sprawami Ducha, a ciała, jesteśmy słabi duchowo, często upadamy i przeżywamy częste huśtawki duchowe, mamy wiele wątpliwości, pomnażają się grzechy.
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń