wtorek, 18 listopada 2014

Rola i miejsce Marii w Kościele część II Objawienia Maryjne


Od wielu lat spotykamy się na całym świecie z różnego rodzaju objawieniami. Jednym z nich są objawienia maryjne. Wielu ludzi twierdzi, że widziało Marie matkę Jezusa. Podczas tych objawień Maria przekazywała tym osobom poselstwo dla świata rzekomo jako wysłanniczka Boga i w imieniu swojego Syna Jezusa Chrystusa. W wielu objawieniach Maria powołuje się na swojego syna twierdząc, że przychodzi w Jego imieniu. Ale to, co mówi często jest rażąco sprzeczne z tym co naucza Pismo Święte i tak  np. rzekoma Maryja mówi w Medjugorje
„Drogie dzieci. Dzisiaj zapraszam was abyście postawili sobie pytanie dlaczego jestem z wami przez tak długi czas?- Jestem pośredniczką między wami a Bogiem".
Ale Pismo Święte, Słowo Boże mówi w ten sposób:
1Tymoteusza 2:5  Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
6  Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.
Tak wiec według Słowa Bożego  nie ma innego pośredniaka do Boga jak tylko Jezus Chrystus. Wszyscy inni którzy przypisują sobie role pośrednika kłamią i wprowadzają fałszywą naukę. Dotyczy to zarówno wszelkich duchowych objawień jak i ludzi którzy chcą pośredniczyć między człowiekiem,  a Stwórcą jak np. ksiądz, duchowy góry, przewodnik. Jak wiemy tylko Chrystus uzyskał prawa bycia wystawiennikiem u Boga w sprawach ludzi, tylko przez niego przychodzimy do Boga, tylko on może nas przedstawić Bogu i Bóg przyjmie nas.
Maryja również twierdzi w objawieniach z Fatimy że jest drogą do Boga. A także jest z każdym kto jej ufa .
"Nigdy nie będziecie sami, moje niepokalane serce będzie waszą ucieczką i drogą która doprowadzi was do Boga"
Objawienia Bernato Martineza z Cupapa, Nicaragua
" Nie martwcie się. Jestem z wami wszystkimi, mimo to że mnie nie widzicie.
Jestem matką was wszystkich- grzeszników”
Słowo Boże mówi tak
Ew. Jana 14:6  Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i PRAWDA i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
I znowu jawne zaprzeczenie Słowu Bożemu.  Jezus mówi, że tylko On jest drogą do Boga, że tylko On jest prawdą i tylko On jest życiem. Maria mówi, że ma niepokalane serce co oczywiście jest nieprawdą, bo Biblia mówi, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i brak im chwały Bożej List do Rzymian 3,23. Zachęca również do zaufania jej zamiast Jezusowi. W ten sposób odwodzi ludzi do prawdy i zamyka przed nimi drogę zbawienia, którą jest Chrystus. Objawiająca się Maryja nie doprowadzi nikogo do Boga, doprowadzi za to ludzi do piekła. Maryja również mówi,  że ludzie którzy jej ufają nie będą sami, ale ona będzie z nimi.
Pismo Święte mówi:
Ew. Mateusza 28:18  A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
19  Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
20  Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
Jezus mówi że to  On jest z tymi którzy go naśladują zawsze i wszędzie, aż po wszystkie dni, a nie Maryja (w. 20).  Żeby Maryja mogła być z wszystkimi ludźmi którzy jej ufają na całej ziemi musiałaby być wszechobecna jak Bóg. A wiemy że tylko Bóg ma takie atrybuty. Nawołuje również w swoich objawieniach do bałwochwalstwa, ufności jej zamiast Bogu co jest sprzeczne z pierwszym i najważniejszym  przykazaniem.
Ks. Wjścia 20:2  Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
3  Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Pwt 6:4  Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!
Pwt 6:5  Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i a całej duszy swojej, i z całej siły swojej.
W innym objawieniu Maryja nawołuje do uznania jej jako współodkupicielki ludzkości. W
Objawieniach Amsterdamskich, Maryja przedstawia się jako pani wszystkich narodów
„Ojciec i Syn chcą Mnie w tym czasie posłać światu jako Współod- kupicielkę, Pośredniczkę i Orędowniczkę”
" Stoję tutaj, współodkupicielka i orędowniczka. Wszystko powinno być temu poświęcone.
Powtarzajcie to za mną wszyscy- Nowym dogmatem będzie dogmat współodkupicielki"
„Teraz stoję ofiarnie przed Krzyżem. Przecież cierpiałam duchowo z moim Synem, ale przede wszystkim także fizycznie. To stanie się bardzo spornym przedmiotem dogmatu”.
Maryja nawołuje, by uznać jej rolę jako współodkupicielki, że ona również zbawiła świat i cierpiała za grzechy.
Nawoływania te są rażąco niezgodne z Pismem Świętym, Słowo Boże mówi:
1Piotra 3:18  Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.
2  On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.
Tytusa 2:14  Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.
Galacjan 1:4  Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego,
I wiele innych fragmentów. To nie Maryja odkupiła w jakikolwiek sposób świat, zrobił to Pan Jezus Chrystus. Nawoływania do ogłoszenia Maryi współodkupicielką są herezją i pomniejszaniem dzieła Chrystusa na Krzyżu. W ten sposób również Maryja komunikuje, że działo Jezusa na Krzyżu było niewystarczające i niepełne, by mogło zbawić i oczyścić od grzechów ludzi. Cierpienia Maryi jakiekolwiek by one nie były, nie mogą zostać przez Boga przyjęte jako ofiara za grzech, bo Bóg tylko ofiarę Chrystusa akceptuje. Tylko krew Chrystusa jest dostatecznie czysta i święta żeby mogła być przez Boga przyjęta jako ofiara przebłagalna za grzechy każdego.

Wszystkie te objawienia i  nawoływania są inną ewangelią. To nie jest dobra nowina którą głosił Pan Jezus Chrystus. Apostoł Paweł w taki sposób powiedział o wszystkich którzy głoszą inną ewangelię
Galacjan 1:8  Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
9  Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!
Jakże objawienia Maryjne dobrze pasują do słów Apostoła Pawła anioł z „nieba mówiący inną ewangelię”. Szatan przybiera postać anioła światłości,  przychodzi w postaci rzekomej Marii matki Jezusa i odwodzi ludzi od zbawienia i od Chrystusa skupiając ich uwagę na sobie zamiast na Panu Jezusie i dziele jego krzyża. Inna ewangelia jest przeklęta, osoby zwiastujące inną ewangelię są przeklęte. Jeśli nawet byłyby to osoby utrzymujące że przychodzą z samego nieba. Również inne rzekome objawienia niebiańskich istot, aniołów, ludzi będących w czyśćcu, niebie czy piekle są głęboko podejrzane. Często kierują uwagę ludzi na  człowieka, zawierają fałszywe uniwersalistyczne przesłanie i często są sprzeczne z Biblią. To w świetle Słowa Bożego powinniśmy sprawdzać wszelkie doświadczenia duchowe, objawienia, rzekome cuda, nawiedziny aniołów, niebiańskich istot, duchów itp. rzeczy.
Biblia również przestrzega że w ostatnich czasach działanie demonów i szatana nasili się, by zwieść wiele osób
Mateusza 24:23  Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.
24  Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

Apokalipsa 16:13  I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka;
14  A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.
Ostrzeżenia Chrystusa i apostołów musimy traktować bardzo poważnie. Tutaj chodzi o nasze życie, o naszą duszę, o nasze zbawienie. Jeśli damy się zwieść, jeśli uwierzymy w inną ewangelię, nie tą którą głosił Jezus Chrystus i jego uczniowie, to do Królestwa Bożego nigdy nie trafimy.
Rzekoma Maria podczas swoich objawień dokonuje uzdrowień i wielu cudów, które trudno zakwestionować. Rzeczywiście ludzie doświadczają cudownej mocy. Dla wielu to jest argumentem za słusznością objawień Maryjnych oraz  na to, że ich źródłem jest Bóg. Jednak nie wszystko co z pozoru jest dobre takie jest rzeczywiście. Czasami kupione rzeczy w sklepie choć ładnie wyglądają okazują się zupełnym bublem lub reklama choć z pozoru ładnie prezentuje jakiś produkt okazuje się nieprawdziwa. Podobnie jest z objawieniami Maryjnymi. Co z tego, że ktoś doświadcza uzdrowienia fizycznego jeśli dąży do zatracenia duchowego. Co z tego że Maria mówi dużo o miłości i modlitwie jeśli kierunek tej miłości i modlitwy jest chybiony. Cuda które czyni utwierdzają ludzi w jej kulcie i skłaniają ich do zawierzenia jej swojego życia, a Pan powiedział „co z tego jeśli cały świat pozyskasz, a dusze zatracisz”. Wszystko powinniśmy badać, a trzymać się tego co dobre 1 Tesaloniczan 5,21, badać w świetle Słowa Bożego  jak Berejczycy którym głosił Paweł ewangelię
Dzieje Apostolskie 17:11  Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają.

 Tego życzę sobie i wszystkim.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń