wtorek, 11 listopada 2014

Rola i miejsce Marii w Kościele


Drodzy dzisiaj zajmiemy się biblijnym obrazem Marii matki Jezusa. Wokół Marii narosło wiele doktryn, przekonań które nie mają potwierdzenia w Piśmie Świętym. Dla ludzie wierzących w Chrystusa najwyższym autorytetem powinno być Słowo Boże. To z niego powinniśmy czerpać siłę i wiedze dla naszej wiary. Słowo Boże także wyznacza nam kierunek i mówi nam w co mamy wierzyć. Wtedy kiedy podporządkowujemy się pod autorytet Słowa Bożego możemy mieć pewność, że wierzymy i trzymamy się prawdy, właściwych rzeczy. Jeśli natomiast szukamy przedmiotów  kultu po za Słowem Bożym wtedy wierzymy w kłamstwa, mrzonki, bajki.
Jeśli chodzi o osobę Marii najlepszym i najpewniejszym źródłem informacji na jej temat jest Pismo Święte. Maria nie wiele razy pojawia się w Nowym Testamencie, bo tylko w kilku tekstach, a autorzy Nowego Testamentu ograniczają jej rolę do roli matki Jezusa według ciała.
1.      Kim jest Maria według Biblii.
ü  Maria jest służebnicą Boga Łukasza 1,38
ü  Maria potrzebowała od Boga zbawienia z grzechów jak każdy człowiek Łukasza 1,46-47
ü  Maria jest matką Jezusa według ciała i za jej pośrednictwem Jezus otrzymał człowieczeństwo Łukasza 1,31; Jana 2,1; Dzieje Ap 1,14
ü  Co ciekawe nie znajdujemy w Nowym Testamencie żeby Jezus zwracał się do Marii „mamo” tylko niewiasto, ale prawdopodobnie w ten sposób chciał podkreślić niezależność Jego samego od Marii Jana  2,4; Jana 19,26 Często Jezus jest przedstawiany jako małe dzieciątko na rękach u Marii. Wtedy tworzy się obraz jakoby Jezus był zależny od Marii. Tymczasem to Maria jest zależna od Jezusa.  Potrzebowała od Niego zbawienia i trwała w Modlitwie do Boga przez pośrednictwo Jezusa Dzieje Ap Ap 1,14
ü  Maria jest wybraną kobietą przez Boga, którą Bóg obdarzył szczególną łaską, darem, by mogła urodzić Bożego Syna Łukasza 1,28; 1,42; 1,48
ü  Maria miała po za Jezusem  jeszcze inne dzieci Mateusza 12,46;  Mateusza 13,55 Tak więc nie jest zawsze dziewica jak się to podkreśla. Oczywiście Jezus został poczęty z Ducha Św w dziewictwie Marii bez udziału mężczyzny. Ale po narodzeniu Jezusa Maria prowadziła zwyczajne małżeńskie życie z Józefem.
2.      Co Biblia mówi o Marii jako obiekcie czci.
ü  Mędrcy ze wschodu oddali pokłon tylko Jezusowi a nie Marii Mateusza 2,11
ü  Jezus mówił że szczególnym uznaniem Boga cieszą się ci  którzy słuchają Słowa Bożego i są mu posłuszni, a nie ci którzy mają cielesny związek z Jezusem jak np. Maria czy jego bracia Łukasza 11,27-28;  Łukasza 8,21
ü  Słowo Boże zakazuje oddawanie czci, modlitw i kultu kogokolwiek innego jak tylko Boga Ks. Wyjścia 20,3; Pwt. Prawa 5,7-9. Mateusza 4,10 Tak więc oddawanie czci Marii, stawianie jej wizerunków, obrazów, modlitwy do niej czy za jej pośrednictwem są grzechem, są sprzeczne ze Słowem Bożym. Każdy kto to czyni poniesie tego konsekwencje na sądzie Bożym.
ü  Słowo Boże zabrania czcić zarówno innych ludzi niezależnie od tego jakby byli święci i zabrania również oddawania czci Aniołom. Słowo Boże zakazuje również wszelkiego kontaktu ze zmarłymi. Dzieje Ap 10,26; Dzieje Ap 14,14-15; Objawienie 19,10;  5 Mojżeszowa 18,9-12; Izajasza 8,19-20
ü  Marii nadano również różne tytuły jak „Królowa Apostołów”, „Królowa Niebios” „Królowa Aniołów” ale duchowe pochodzenie tych tytułów ma źródło pogańskie i za kultem Marii stoją duchy i demony, które już od dawna pobudzają człowieka do bałwochwalstwa, by sprzeciwiać się Bogu Ks. Sędziów 2,12-13; Jeremiasza 7,17-18; 44,17-23
ü  Jezus już jako dziecko komunikował Marii, że najważniejsze są dla niego Sprawy Jego Ojca i spełnia tylko jego wolę, a nie jakiegoś człowieka
Łukasza 2,48-50; Jana 2,4


3.      Nieprawdziwe i niebiblijne wierzenia odnośnie kultu Marii.
ü  Matka Boża – tytuł matka Boża nadano Marii w 431 roku na soborze w Efezie. W ten sposób chciano podkreślić Boskość Jezusa, że Maria urodziła Boga. celem tego sformułowania nigdy nie było wywyższenie Marii lecz podkreślenie Bóstwa Chrystusa. Z czasem jednak akcent zaczęto kłaść na Marię jako matce Boga i przypisywać jej specjalne przywileje w niebie, że ma łatwiejszy dostęp do Syna i jest w stanie zapewnić Jego przychylność. Jak już powiedzieliśmy Biblia nazywa Marię matką Jezusa nigdy matką Boga. Bóg nie może mieć matki bo sam daje życie i stwarza wszystko Dzieje 17,25; Izajasza 43,10. Maria zatem nie jest źródłem boskości Chrystusa, ani nie może być matką Boga. Dała Chrystusowi ludzkie ciało, ale nie była początkiem Chrystusa.
ü  Niepokalane poczęcie Marii. Nauka ta przedstawia że maria urodziła się bez grzechu pierworodnego co jest rażąco sprzeczne z Pismem Świętym i trzeba tą naukę jako herezje. Ukształtowało się w związku z tym przekonanie, że Maria nie popełniła żadnego grzechu. Ale Maria mówiła o  Bogu jako o swoim Zbawicielu Łukasza 1,46-47; Słowo Boże mówi że wszyscy ludzie zgrzeszyli również i Maria Rzymian 3,23; Rzymian 5,12; Maria złożyła ofiarę wymaganą przez zakon za grzech Łukasza 2,22-24
ü  Również nieprawdziwą i niebiblijną nauką jest wniebowzięcie Marii ogłoszone przez Piusa XII w 1950 roku. Według tej nauki Maria z duszą i ciałem została wzięta do Nieba i wywyższona ponad wszystkimi świętymi. Nauka ta nie ma żadnych podstaw w Piśmie Świętym jest zupełnie zmyślona, nieprawdziwa a jej źródło opiera się na legendzie. Biblia mówi tylko o dwóch osobach które wstąpiły do nieba jeszcze za życia to  Henoh i Eliasz.
4.      Jeden pośrednik między Bogiem, a ludźmi.
ü  Marie uważa się za pośredniczkę między Bogiem a ludźmi. Maria rzekomo wyprasza dla ludzi łaski od Chrystusa, od Boga. Co jest całkowicie sprzeczne z Biblią. Słowo Boże mówi, że jest tylko jeden pośrednik miedzy Bogiem a ludźmi to Jezus Chrystus
1 Tymoteusza 2,5; Efezjan 3,11-12; 2,18; Hebrajczyków 10,19-22; Jana 14,6; 1 Piotra 1,18-19; Rzymian 8,34
5.      Właściwy obraz Marii i co dobrego możemy się od niej nauczyć
ü  Jednak mimo wielu nieprawdziwych nauk odnośnie Marii może od jej osoby nauczyć się wiele dobrego. Może być dla nas przykładem posłuszeństwa i wiary Bogu. Gdy Anioł objawił jej że ma urodzić syna bez męża, Maria nie kwestionowała tego poselstwa, ale uwierzyła w nie Łukasza 1,30-38.
ü  Maria również wskazywała na syna, że Jego należy słuchać a nie jej Jana 2,5 co jest dla nas bardzo wymowne. Ma
ü  Maria rozważała wszystko co dotyczy Jezusa i zastanawiała się nad tym kim On Jest Łukasza 2,19; Łukasza 2,51. Również my jak i ona powinniśmy zastanawiać się nad Chrystusem i rozważać Jego osobę.
ü  Maria była posłuszna Jezusowi, gdy Jezus pod Krzyżem Jana uczynił jej synem Jana 19,26. Również my mamy być posłuszni Chrystusowi podobnie jak Maria. To ona była posłuszna Jemu, a nie On jej. To ona była pod Jego autorytetem, a nie On pod jej.
ü  Maria wraz z uczniami trwała w modlitwie do Boga Dzieje 1,14. Podobnie jak Maria mamy trwać w modlitwie i społeczności z Bogiem.

Tak więc Maria matka Jezusa była pełną wiary i pokory względem Boga kobietą. W swojej postawie może być dla nas dzisiaj wzorem i przykładem. Ale nie może być obiektem czci, modlitw, uwielbienia, pośredniczką między Bogiem a ludźmi. Taki stosunek do Marii Słowo Boże nazywa bałwochwalstwem, grzechem, obrzydliwością w oczach Bożych. Maria również nie ma żadnej bardziej szczególnej pozycji w niebie niż wszyscy Boży święci zbawieni ludzie. Nie może również wyjednać dla nikogo żadnej z łask, bo tylko Jezus wyjednał nam skarbiec Bożych błogosławieństw i tylko On to może uczynić. Bóg nie posłucha nikogo innego, tylko Jezusa, tylko On jest na tyle godny, by przynieść nasze sprawy przed Boże oblicze. Tylko On może się wstawiać w naszej sprawie, bo umarł za ludzi, wykupił ich, jest synem człowieczym, naszym reprezentantem u Boga. Chrystus jest wystawiennikiem za ludzi Rzym 8,34, wyznaczonym człowiekiem przez Boga na którym Bóg położył swoją pieczęć, by dbał o nasze interesy w niebie. Maria nie może wysłuchać modlitw ludzi, bo jest człowiekiem a nie Bogiem. Jak poszła do nieba nie stała się Bogiem, ale nadal jest człowiekiem czekającym na zmartwychwstanie. Z tego powodu nie może słyszeć tysięcy modlitw i tym bardziej ich wysłuchać. Tylko Bóg jest wszechmogący, wszechsłyszący, wszechwiedzący. Maria za życia nie miała takich umiejętności i jak poszła do nieba również ich nie nabyła 

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń