wtorek, 31 marca 2015

Jedność z Chrystusem


W wyniku nowego narodzenia i zmianie jak zaszła w sercu wierzącego w Pana Jezusa człowieka uzmysławiamy sobie, że staliśmy się nowymi innymi ludźmi, mamy nowe pragnienia i potencjał od Boga do nowego życia. Dzięki nowemu narodzeniu między chrześcijaninem a Panem Jezusem tworzy się unikalna i wyjątkowa więź. Ta więź jest tak silna i głęboka, że Słowo Boże mówi iż Chrystus jest w nas, a my w nim, że jesteśmy z Nim złączeni w jedno.

1.      Obrazy jedności chrześcijanina i Chrystusa w Biblii.
a)      Obraz małżeństwa Efezjan 5,22-33
Jakiego rodzaju jednością charakteryzuje się małżeństwo? Dobre małżeństwo powinno charakteryzować się jednością: myśli, uczuć, woli. Małżeństwo jest uważane za tak mocny i silny związek że w wielu społeczeństwach małżonka zaczyna nosić to samo nazwisko co mąż. Zastanów się co możemy powiedzieć o związku chrześcijanina i Pana Jezusa Chrystusa na podstawie jedności małżeńskiej?
ü  Chrześcijanin jest silnie związany ze swoim Panem jak żona jest związana ze swoim mężem.
ü  W wyniku związania chrześcijanina z Chrystusem następują zmiany w życiu wierzącego człowieka. Zmiany w zachowaniu, zmiany w trybie życia, zmiany w poglądach i postawie.
ü  Podstawą małżeństwa jest wierność, poświęcenie i oddanie. Tak jak Pan poświęcił się dla nas i położył za nas swoje życie, tak chrześcijanin odwzajemniając miłość Chrystusa powinien oddać się Jemu w poświęceniu o posłuszeństwie.
b)     Obraz krzewu winnego i latorośli
Innym obrazem Jedności Chrześcijanina i Chrystusa jest Jana 15,1-5
Jak obraz Krzewu winnego i latorośli pomaga nam lepiej zrozumieć co to znaczy być w jedności z Chrystusem?
ü  Tak jak soki krzewu przepływają przez latorośle i przez nie przychodzi wszelkie życie, tak trwanie w Chrystusie przynosi duchowe życie do nas.
ü  Trwanie w Chrystusie oczyszcza nas
ü  Trwanie w Chrystusie powoduje że przynosimy duchowe owoce, bo Chrystus w nas działa
ü  Trwanie w Chrystusie powoduje, że jesteśmy zdrowymi duchowo uczniami Pana mającymi wciąż nowe siły do pracy.
ü  Trwanie w Chrystusie powoduje, że jesteśmy z Nim złączeni jak latorośl jest złączona z krzewem.
ü  Ta jednośc z Chrystusem jest tak silna, że Pan Jezus Chrystus mówił,  że wierzący w Niego chrześcijanie spożywają Go Jana 6,51-58.
ü  Sam Chrystus tak mocno utożsamia się z swoimi uczniami, że mówi i odrzucenie Jego uczniów jest odrzuceniem samego Pana, a przyjęcie Jego uczniów jest przyjęciem Pana Mateusza 10,40
ü  Tak jak chrześcijanin staje się jedno z Chrystusem tak Chrystus jest jedno z Ojcem Jana 14,20 (przykład pogrzebacza w palenisku)
ü  Nasza duchowa siła jest tylko w Chrystusie, a Chrystus w Ojcu, jesteśmy z nim złączeni


c)      Obraz ciała
Jeszcze jednym niezwykłym obrazem jedności chrześcijanina i Jezusa jest obraz żywego organizmu Efez 1,22-23; Kol 1,18; 1 Kor. 12,12-27
Jak obraz ciała, którego głową jest Chrystus pozwala lepiej zrozumieć związek między Panem Jezusem a kościołem i jego poszczególnymi członkami?
Jedność kościoła i Jezusa nie jest jednością tylko organizacyjną, jednością wynikającą z jakiegoś wspólnego projektu, ale jedność tą tworzy sam Chrystus zamieszkujący w sercu każdego wierzącego.
Inne fragmenty mówiące o unikalnej relacji Jezusa i człowieka wierzącego 1 Kor 6,7; Filipian 3,9; 2 Piotra 1,4 (nie znaczy że staliśmy się bogami, ale oznacza

2.      Charakter jedności chrześcijanina z Chrystusem
a)      Jest to jedność duchowa 1 kor 12,13
Zadaniem Ducha Św. jest łączenie nas z Chrystusem i łączenie nas z kościołem w jedno ciało.
b)     Jest to jedność żywa. Galacjan 2,20 Kolosan 3,3
Relacja chrześcijanina z Chrystusem nie jest martwa i nie ogranicza się tylko do jakiejś formalnej umowy bez wpływu na codzienne życie. Chrystus tak mocno przenika człowieka, że Biblia mówi o śmierci starego człowieka, a powstaniu z martwych nowego, który żyje w mocy życia Chrystusa i dla Chrystusa
c)      Jest to więź nierozerwalna Rzymian 8,35-39; Jana 10,28
Nie ma takiej mocy we wszechświecie, którą byłaby w stanie zerwać tą więź miedzy Panem Jezusem, a chrześcijaninem

3.      Co wypływa z jedności chrześcijanina z Chrystusem?
a)      Brak potępienia Rzymian 8,1
b)     Dostęp do ciągłego źródła niewyczerpanej mocy, by żyć dla chwały Bożej Filipian 4,13 Jana 4,14
c)      Ciągła i nieustanna przemiana życia wierzącego na wzór Pana Jezusa, aż do momentu naszego spotkania z Nim (uświęcenie) 2 Kor 3,18
d)     Konieczność cierpienia i odrzucenia przez świat Jana 15,20; Filipian 3,8-10
Jedność z Chrystusem jest wynikiem naszej wiary w Niego. Naszym obowiązkiem jest poznawać Go i utwierdzać się w zbawieniu,  które stało się naszym udziałem. Nakaz Chrystusa żeby w nim trwać wymaga od nas angażowania naszej woli, przyjmowania Go wiarą i podporządkowanie się Jego Słowu.
Przez wiarę jesteśmy tak przyklejeni do Chrystusa jak dwie kartki papieru ze sobą połączone mocnym klejem. To oznacza, że sprawiedliwość Chrystusa i zwycięstwo Chrystusa staje się naszą sprawiedliwością i naszym zwycięstwem. Zasługi Chrystusa i dziedzictwo Chrystusa stają się naszymi. Wielkość i wspaniałość Zbawienia jakie Chrystus nam dał jest tak ogromna i tak chwalebna, że przekracza granice naszego pojmowania i przekracza granice naszych definicji.Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń