niedziela, 13 marca 2011

Bóg karmi ten świat i zaspokaja nasze codzienne potrzeby. Ks Rodzaju 41,1 – 36


1.       Jest Jeden Bóg prawdziwy i to jest ten Bóg, który objawił się Żydom.
2.       Bóg zapewnia nam pracę i pożywienie.
3.       Bóg może nas przygotować na trudne czasy.
4.       Bóg błogosławi pokornych.
Jeden prawdziwy Bóg. Ten, który objawił się narodowi Izraelskiemu.
Dwa lata minęły zanim pojawiła się kolejna sytuacja, która wymagała interwencji Józefa. Tym razem czytamy, że faraon miał sen. Śniło mu się siedem krów pięknych i tłustych wychodzących z Nilu, ale zaraz za nimi wyszły z Nilu krowy szpetne i chude, które pożarły tłuste. Później kolejny sen . Śniło mu się siedem kłosów pięknych i dorodnych wyrastających z jednej łodygi, a za nimi wyrosło siedem kłosów chudych, które pożarły te wcześniejsze dorodne.
Nie bez znaczenia jest to co widział faraon w tych snach, krowa w Egipcie, była uważana wśród Egipcjan za symbol owocnej przyrody. Dorodne kłosy były symbolem dobrobytu. Nil w symbolice biblijnej również miał bardzo ważne znaczenie. Symbolizował, płodność obfitość pożywienia i życia
Sny bardzo zaniepokoiły faraona, ale nie mógł znaleźć nikogo kto mógłby mu wyjaśnić ich znaczenie. Wtedy przełożony podczaszych przypomniał sobie o Józefie, który kiedyś wyjaśnił jego sen i to co powiedział spełniło się. Więc faraon kazał wezwać Józefa i przedstawił mu swoje sny. Józef objaśnił sny faraonowi mówiąc przy tym, że od Boga zależy ich wykład. Sny, które miał faraon oznaczały siedem lat obfitości dobrobytu i urodzaju na ziemi, a po nich miało nastąpić siedem lat głodu i nieurodzaju. Wiemy, że wykład snu Józefa był prawidłowy i stało się dokładnie tak jak powiedział.
Myślę, że przez tą sytuacje Bóg pokazał kilka bardzo ważnych rzeczy.
Przede wszystkim pokazał faraonowi że wszyscy ci egipscy Bogowie nie są prawdziwi. Egipcjanie mieli bardzo wielu bogów najważniejszymi byli:

·         Re - najważniejsze bóstwo Egiptu - bóg Słońca i stwórca świata.
·         Ozyrys - bóstwo płodnej natury i świata zmarłych.
·         Horus - bóstwo niebios i opiekun faraonów.
·         Izyda - bogini magii, żona Ozyrysa.
·         Tot - bóg prawdy i sprawiedliwości.
Z pewnością ludzie którzy przyszli objaśnić sny faraonowi (8 wers) byli przedstawicielami różnych Bogów a jednak żaden z nich nie mógł wyjawić faraonowi prawdy. Wszystkie ich praktyki oraz działania były bezowocne. Tylko Bóg Józefa mógł objawić znaczenie snu.
Bo tylko Bóg Józefa jest Bogiem prawdziwym.
Pismo Św uczy nas, że nie ma wielu Bogów. Chociaż ludzie tworzą sobie różnych bogów i nazywają ich sobie to jednak nie są to prawdziwi bogowie. Są oni wymyśleni przez ludzi.

Powtórzonego Prawa 4:35  Tobie to ukazano, abyś poznał, że Pan jest Bogiem. Oprócz niego nie ma innego.
Izajasza 45:22  Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.
Izajasza 46:9  Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja.
10  Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Bóg Izraela potwierdził swoją prawdziwość poprzez działanie w historii. Mamy konkretne świadectwa działania tego Boga, które możemy zweryfikować, a nadto mamy bardzo wiele proroctw odnośnie przyszłości, którą Bóg Izraela objawia w tych proroctwach. Wiele z nich już się wypełniło, a jeszcze wiele się wypełni. Jeśli mówimy o zbawieniu, o jakieś pomocy od Boga, o jakimś objawieniu, to tylko Bóg Izraela jest w stanie zbawić, pomóc nam i objawić, to co się stanie. Żaden z Bogów Egiptu nie mógł pomóc, bo wszyscy byli martwi, ale nie tak jest Bogiem Biblii. Jest, to Bóg żywy Stwórca nieba i ziemi, a także człowieka i wszystkich istot żywych.

Przykład Historia Namana
2 Królewska 5:15  Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: Oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi.

Bóg zapewnia nam prace i pożywienie może sprawić urodzaj lub nie urodzaj.
W naszej historii Bóg ukazuje się jako ten który nie tylko daje sny, ale zapewnia dobrobyt lub go zbawia. Bóg objawia faraonowi co zamierza (wers 25). A zamiarem Boga było obdarzyć Egipt przez najbliższe siedem lat dobrobytem, a następne siedem lat nieurodzajem. Widzimy, że to Bóg obdarza błogosławieństwem i może sprowadzić urodzaj jak i nieurodzaj.
Pamiętam pewną historię kilka lat temu jak w pewnym stanie w USA była wielka susza i deszcz nie padał od wielu dni. Więc Gubernator tego stanu wezwał wszystkich do modlitwy do Boga właśnie o deszcz, a w mieście gdzie mieszkał odbyło się publiczne nabożeństwo i modlono się o deszcz. Media w Polsce relacjonując te wydarzenia potraktowały to jako pewien żart, jako cos śmiesznego. Główne wiadomości przedstawiały tego gubernatora jako niezrównoważonego psychicznie. Chociaż niekiedy ludzie mówią że plony zależą od Boga, ale często tak naprawdę w to nie wierzą. Jest to dla nich pewne wyświechtane religijne zdanie, ale wtedy kiedy jest nieurodzaj, kataklizm i powinni prosić Boga i modlić się to Śmieja się z tego.
Pytanie czy my jesteśmy świadomi tego że mamy pracę, pożywienie dzięki Bogu i od niego zależy nasze Błogosławieństwo. Najczęściej ludzie myślą, że wszystko co mają zawdzięczają własnej pracy i własnemu wysiłkowi. Jest prawdą, że to my pracujemy, ale Bóg nam na to pozwala i błogosławi tą pracę. 
Psalmów 147:13  Bo On umocnił zasuwy bram twoich, Błogosławił synom twoim wśród ciebie.
14  On zapewnia pokój granicom twoim, Karmi cię najlepszą pszenicą.
15  On posyła swój rozkaz na ziemię, Szybko biegnie słowo jego.
16  On daje śnieg jak wełnę, Szron jak popiół rozsypuje.
17  Rozrzuca grad swój jak okruchy, Któż ostoi się przed jego mrozem?
18  Posyła słowo swoje i sprawia roztopy, Wionie swym wiatrem i ciekną wody.
19  Oznajmił swe słowo Jakubowi, Ustawy swe i prawa Izraelowi.
20  Nie uczynił tak żadnemu ludowi, Dlatego nie znają jego praw. Alleluja.
Nawet to co dajemy na Boże cele na ofiarę jest małą częścią tego co Dostajemy od Boga. Bóg może dać lata tłuste, ale może też dać Chude. A ty czy wiesz od kogo otrzymałeś to co posiadasz? Czy wiesz że otrzymałeś, to od Boga? Czy jesteś mu wdzięczy za, to co masz? A jeśli tak to w jaki sposób tą wdzięczność okazujesz?

Bóg może przygotować nas na trudne czasy.
Ta uczy mnie, że Bóg może przygotować nas na ciężki czas. Spróbujmy sobie wyobrazić co by się stało gdy Józefa nie było w tym czasie w Egipcie. Egipt doświadczałby przez siedem lat wielkiego dobrobytu. Wszyscy by się cieszyli skakali z radości, ale nikt nie gromadziłby żywności na siedem chudych lad. Nikt by się nie przygotowywał na ciężkie czasy na sąd. I w końcu po tych wszystkich tłustych latach nadeszłyby lata chude. Ale gdyby nie było Józefa nie byłoby tez zapasów więc bardzo szybko zacząłby doskwierać głód do tego stopnia, że wielu by umarło, załamałało się, a państwo stanęłoby na skraju bankructwa. To nam pokazuje, że w obliczu znajomości Bożej woli podejmujemy zupełnie inne decyzje. Również i dzisiaj znając Bożą wolę nie możemy żyć jak ten świat. Bóg pragnie nas przygotować na dzień sądu, by nie musiał nas potępić. Tak jak Józef był w tym czasie łaską dla Egiptu tak dzisiaj dla świata tą łaską jest Jezus Chrystus. To przez niego Bóg wzywa do upamiętania, to przez niego Bóg chce nam odpuścić grzechy i przygotować nas na dzień sądu. Na dzień kiedy każdy człowiek niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, wykształcenia będzie musiał stanąć przed Świętym i Sprawiedliwym Bogiem i zdać sprawę ze swojego życia. Faraon uwierzył Józefowi i pozwolił mu zrealizować plan przygotowania Egiptu na trudne czasy. Czy my dzisiaj uwierzymy Jezusowi Chrystusowi i pozwolimy zrealizować Mu Jego plan w naszym życiu. Ale nie tylko dzień sądu jest trudnym czasem dla świata, niekiedy przychodzą próby i doświadczenia i wtedy potrzebujemy wiary i zaufania do Boga.
 Efezjan 6:10  W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.
11  Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.
12  Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.
13  Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.
Co robimy gdy są tzw. lata tłuste, kiedy nie ma tego złego dnia? Czy umacniamy się w panu? Czy przygotowujemy się by ostać się kiedy przyjdzie doświadczenie i próba. Niekiedy zauważam że ludzie lekceważą sobie dobry czas, który daje Bóg. Kiedy mogą bez przeszkód  spotykać się, modlić i zwiastować ewangelię. Niekiedy może nam się wydawać, że zawsze tak będzie, ale Słowo Boże mówi, że nadejdą trudne czasy. Jeśli dzisiaj masz prace, masz kościół, zdrowie i bez przeszkód możesz się umacniać w Panu czyń to byś mógł przygotować się na tzw. „dzień zły” Bo któregoś dnia diabeł może wytoczyć najcięższe działa i wtedy będziesz potrzebował Bożej zbroi. A Bożą zbroją jest wiara, prawda, sprawiedliwość, zwiastowanie ewangelii, pewność zbawienia, Słowo Boże.

Bóg błogosławi pokornych.
Za każdym razem gdy Józef zostaje poproszony o wyjaśnienie snów nigdy nie mówi, że to jest Jego zasługa lub doszedł do tego dzięki własnej mądrości. Józef wskazuje na Boga nie przypisuje sobie chwały za wyłożenie tych snów (Ks Rodz. 40,8  41,16).
Bóg daje ludziom jakieś zdalności, umiejętności pozwala im sprawować rządy i z tego powodu ludzie wzbija się w pychę.
Pokora  cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, nie wywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami. Pokora polega na uniżeniu ludzkiego ducha przed Bogiem. Pojawia się wówczas, gdy uznaje się w sercu i potwierdza życiową postawą, że Bóg jest wszystkim, że z samego siebie człowiek nic nie może.
To właśnie jest postawą Józefa choć mógł to wszystko przypisać sobie nie zrobił tego, ale zaznaczył, że to Bóg objawia tajemnice.
Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły towarzyszy mu zazwyczaj agresja.
W wielu przypadkach pycha, czyli wyniosłość, jest spowodowana wysokimi osiągnięciami w życiu lub niepowodzeniami drugiej osoby.
Jakuba 4:6  Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.
1 Piotra 5:5  Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
Czy ty jesteś świadomy, że twoje osiągnięcia zawdzięczasz Bogu? Wszystkie twoje umiejętności i wszystko co Mosz pochodzi z reki Bożej. Czy oddajesz Bogu chwałę za zbawienie, to kim jesteś pracę i inne osiągnięcia?
Hioba 22:29  Gdyż Bóg poniża pysznego, lecz wybawia pokornego.
Jeden jest Bóg, który troszczy się o twoje życie i przygotuje cię na dzień sądu i objawienia się Bożej Chwały bądź pokorny uznaj siebie za osobę potrzebującą łaski Jezusa Chrystusa i zaufaj mu z całego serca.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń