poniedziałek, 28 marca 2011

Co oznacza liczba 666?

Wielu ludzi próbowało zmierzyć się z tą złowrogą liczbą 666. Można spotkać bardzo wiele interpretacji co ona może oznaczać. Spróbuje i ja podać jakieś logiczne wyjaśnienie tej tajemniczej liczby.
Pojawia się ona w Biblii w kontekście działalności "zwierzęcia" , które jest utożsamiane z antychrystem mającym się objawić na końcu czasów przed samym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Liczba 666 jest przypisana zwierzęciu, a jednocześnie jest powiedziane, że jest to liczba człowieka.

Objawienie 13:18  Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.
Nie są to łatwe fragmenty Pisma Św więc chce jednocześnie zaznaczyć, że ta interpretacja jest jedną z możliwych i nie jest wolna od błędów.
Powszechnie uznaje się, że liczby w biblii mają znaczenie i tak np.
„Dwanaście” – należy  do liczb porządkujących, ale sugeruje porządek Boży, doskonały obejmujący wszystkich. Nikt nie pozostaje na zewnątrz. I tak mamy dwanaście pokoleń Izraela, oraz dwunastu Apostołów. W Apokalipsie ilość wybranych do zbawienia opiera się na tej liczbie (Ap 7) a końcowa liczba będąca iloczynem dwanaście razy dwanaście razy tysiąc, co daje 144000 wybranych oznacza, że są to wszyscy zbawieni ludzie (Ap 14,1). Dwanaście jest również liczbą „konstruktywną” w opisie Nowego Jeruzalem (Ap 21).
„Czterdzieści” – to liczb próby, testu, wyjątkowego doświadczenia. Deszcz, rozpoczynający potop padał czterdzieści dni (Rdz 7). Wędrówka Ludu Bożego przez pustynię trwała czterdzieści lat (Lb 14). Jest to również liczba dni postu; Mojżesz tyle pościł (Wj 34), Eliasz tyle dni wytrwale wędrował ku Bożej górze Horeb (1Krl 19,8) i oczywiście tyle dni trwał post Jezusa. 
„Siedem” – to liczba absolutu, pełni, podobnie jak trzy. Przysługuje Bogu i wszystkiemu, co nie jest doczesne. W Biblii pojawia się często jako określenie czegoś, co nie należy do porządku poza ziemskiego opisie potopu cykl siedmiodniowy ma swoje symboliczne znaczenie podkreślający nadzwyczajność wydarzenia (Rdz 7). Dla podkreślenia wyjątkowości miłości Jakuba do Racheli autor natchniony zanotował, że służył za nią siedem lat (Rdz 29). Wiele praw Izraela jest opartych na tej liczbie, co sugeruje, że są to prawa o proweniencji boskiej a nie ludzkiej (Kpł). Elizeusz nakazał się obmyć Najmanowi siedem razy w Jordanie (1Krl 5). Często pojawia się w wizjach prorockich (Dn, Ap).
skoro siódemka oznacza doskonałość to szóstka oznacza, że czegoś brakuje, niedoskonałość, niepełność. Antychryst ma być nacechowany trzema szóstkami. Myślę, że chodzi tutaj o jego niedoskonałość. Wiemy z Biblii, że działalność antychrysta będzie przedstawiać fałszywe uczynkami miłości w odróżnieni od działalności Pana Jezusa Chrystusa, którego uczynki były prawdziwe i zawsze były dokonywane dla Chwały Boga Ojca.
Antychryst będzie fałszywym mesjaszem próbującym zbawić świat i przedstawić się jako odkupiciel na wzór Chrystusa.Więc liczba 666 oznacza fałszywego mesjasza podającego się za Boga, to że została przedstawiona trzy razy oznacza determinacje przyszłego antychrysta i sposób działania. Choć antychryst będzie czynił z siebie Boga, to nigdy nie zostanie "siódemką". Zawsze będzie szóstką. Niepełnym, niedoskonałym, nieprawdziwym mesjaszem. Tak jak szóstka jest zbliżona do siódemki tak antychryst będzie próbował upodobnić się do prawdziwego mesjasza, oszukując przez swoją działalność bardzo wielu ludzi. Pismo Św mówi nam, że będzie robił przeróżne cuda i fałszywe znaki, by zjednać sobie jak największą liczbę osób i doprowadzić do tego, by zaczęli oddawać mu cześć. Jego sprytne działanie powiedzie się i zjedna sobie prawie wszystkich mieszkańców ziemi. Wydaje się, to nieprawdopodobne, ale Biblia mówi, że jego działalność będzie niezwykle skuteczna do pewnego czasu. Słowo Boże mówi, że jest to liczba człowieka. Myślę że może chodzić tutaj o dwie rzeczy. Pierwsza z nich to, to że antychryst będzie podawał się za Boga, ale wciąż będzie tylko niedoskonałym, grzesznym człowiekiem działającym pod wpływem szatana. Druga możliwość jest taka, że człowiek zawsze chce się wynosić nad Boga i stać się Bogiem. Więc ta liczba jest mu przypisana. Człowiek nigdy nie stanie się jak Bóg. Już w raju człowiek uległ tej pokusie i wciąż ta pokusa stania się jak Bóg towarzyszy całej ludzkości.Podsumowując, zwierze (bestia) z liczbą 666 jest podróbką mesjasza, ale nigdy nim nie będzie, bo ostatecznie prawdziwy Mesjasz, Jezus Chrystus Syn Boga Żywego zniszczy zwierzę (bestię) i wszystkich tych którzy oddają mu pokłon.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń