czwartek, 10 marca 2011

Studium Listu do Galatów 5,16-26Wers 16 – Paweł wzywa Galatów, by postępowali według Ducha Św. Wcześniej czytamy, że zachowanie Galicjan było zachowaniem według ciała, inaczej mówiąc Galacjanie pobłażali żądzy cielesnej. Zdarzały się miedzy nimi spory i kłótnie i nie miłowali się w taki sposób jak Bóg tego oczekiwał. Takie postępowanie było postępowaniem cielesnym, grzesznym i dalekim od Bożej woli. Paweł mówi do Galicjan, że receptą na poskromienie rządzy cielesnej jest poddanie się Duchowi Św. i postępowanie według Ducha.
Paweł wzywa Galatów do zmiany postępowania, to oni muszą poddać się Bogu  i aktem swojej woli zmieniać swoje życie z pomocą Ducha Św. Jeśli człowiek nie podda się Bogu i nie będzie z nim współdziałał Bóg także nie zmieni naszego zachowania i postępowania. Problemem człowieka jest to, że mimo odrodzenia przez Ducha Św. wciąż żyje w starym ciele, które jest poddane grzechowi jeśli pozwolimy naszej cielesnej naturze na prowadzenie nas, to zmierzamy ku śmierci. Musimy zajmować się sprawami Ducha i niszczyć nasze cielesne pożądliwości. List Pawła do Rzymian 8,5-13

Wers 17 – Apostoł Paweł wyjaśnia, że Duch i ciało znajdują się w nieustannym konflikcie. Człowiek w ciele jest upadły z powodu grzechu i z natury nie czyni tego co podoba się Bogu. Bóg przez Ducha Św. odradza człowieka, ale jego ciało się nie zmienia nadal pożąda przeciwko Bogu. Dlatego nie możemy pozwalać nasze cielesne pragnienia rządziły naszym życiem. Musimy poddać się Duchowi Św. Mimo nawrócenia Bóg nie usunął naszej cielesnej natury i musimy się z nią zmagać aż do śmierci kiedy, to spotkamy się z Bogiem. Niektórzy twierdzą, że chrześcijanin po swoim nawróceniu jest uwolniony od pożądliwości ciała i nie morze grzeszyć. Ten fragment listu wyraźnie temu zaprzecza. Jeśli poddajemy się Duchowi Św. to uczymy się co raz lepiej panować na naszym ciałem, ale konflikt miedzy Duchem i ciałem trwa.

Wers 18 – Jeśli pozwolimy się prowadzić Duchowi Św. to nie będziemy szukali usprawiedliwienia na podstawie prawa jak Galacjanie. Człowiek żyjący według Ducha Św. jest wyniesiony ponad prawo i sprawy cielesne. Taki człowiek myśli o tym jak się Bogu podobać, a nie jak zaspokajać pożądliwości cielesne. Duch Boży nie szuka usprawiedliwienia w zakonie, ale kieruje nasze oczy na Jezusa Chrystusa jako jedyną drogę pojednania z Bogiem.

Wers 19 – 21 – choć stara natura ciała jest utajniona to jej działanie można zaobserwować. Gdy Paweł mówi o żądzy cielesnej w grece znaczy, to wszelkie grzeszne działania. W polskim rozumieniu tego słowa niekiedy możemy ograniczać takie działanie do pożądliwości seksualnych lub obżarstwa. Apostoł Paweł wymienia szereg uczynków ciała. Oczywiście nie wymienił on wszystkich tylko główne z nich. Można by było tą listę znacznie jeszcze poszerzyć, Paweł kończy słowami „i tym podobne”.
To na co należy zwrócić uwagę?  Życie według ciała nie podoba się Bogu i nie prowadzi nas do życia wiecznego, ale prowadzi nas na zatracenie.

Wers 22 – 23 – z jednej strony są uczynki ciała a z drugiej owoce Ducha Św. Chrześcijańskie życie charakteryzuje się Owocami Ducha, a nie chrześcijańskie uczynkami ciała. Jest to pewnego rodzaju test w naszym życiu. Co widać? Uczynki ciała czy owoce Ducha. Paweł wymienia wspaniałe owoce Ducha dodając że przeciwko takim nie ma prawa. Prawo jest potrzebne dla przestępców i złych a nie dla ludzi którzy żyją według Ducha. Choć nie są pod prawem czynią to co prawo nakazuje. Należy zaznaczyć, że te cnoty chrześcijańskie są owocami Ducha i mogą pojawić się w nas tylko wtedy kiedy pozwolimy Duchowi Św żyć naszym życiem.
Uczynki ciała są produktem ludzkiego wysiłku a owoce Ducha są produktem Ducha Św.

Wers – 24 – Poddanie swojego życia Chrystusowi wiąże się ze śmiercią cielesnych pożądliwości i namiętności. Człowiek, który należy do Chrystusa nie żyje już dla siebie samego i dla tego świata, ale żyje dla Boga i Jezusa Chrystusa mając pragnienie bycia podobnym do swojego Pana Jezusa Chrystusa.

Wers 25 – Paweł wzywa Galatów by żyli nowym życiem skoro są odrodzeni przez Ducha Św. Zakon nigdy nie dawał życia wiecznego mówił co czynić, ale nie dawał mocy do posłuszeństwa Bogu.

Wers 26 – Paweł wzywa Galatów do wyrzeczenia się ziemskiej chwały. Spory, które były między nimi wynikały z chęci odgrywania przodującej roli i wysunięcia się na kierowniczą funkcje. Paweł tą chwałę ludzką nazywa próżną, bezwartościową nie przybliżającą nas do Boga.

Wnioski.
1.      Tylko Duch Św. jest w stanie uzdolnić nas do posłuszeństwa Bogu, ale my musimy się mu poddać i w posłuszeństwie wykonywać Boże Słowo.
2.      Bóg ofiarował nam wolność od zakonu, ale nie możemy pobłażać rządzą cielesnym, które są przeciwne Duchowi.
3.      Chrześcijanin, to ktoś kto pragnie z całego serca być posłusznym Bogu, a Bóg sprawia, że zaczynamy żyć nowym Bożym życiem 

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń