środa, 30 kwietnia 2014

Kościół chrześcijański jego cele i zadania część I.

    1.      Kościół – kto go założył i do kogo należy
Drodzy dzisiaj porozmawiamy o kościele. Czym jest, jakie są jego zadania, kto go ustanowił?
Greckie słowo, tłumaczone jako „kościół”, to „ekklesia” (ek = na zewnątrz, kaleo = wołać). Znaczenie tego słowa to „wywołani”. Kościół to ludzie wywołani przez Boga ze świata, by czcić Boga i uwielbiać Go
Słowo „ekklesia” występuje w Nowym Testamencie 114 razy. Zazwyczaj tłumaczone jest jako „kościół” lub „zbór”, niekiedy oznacza „zgromadzenie” lub „spotkanie”.

Założycielem i głową chrześcijańskiego kościoła jest Pan Jezus Chrystus.
Ew. Mateusza 16,18
a.      Do kogo należy kościół? Jezus powiedział „zbuduje kościół mój” więc kościół należy do Chrystusa, On jest jego właścicielem i budowniczym.
b.      Kto jest głową kościoła? Oczywiście głową kościoła jest Chrystus Kol 1,18; Efez 1,22, Efez 4,15
c.       Chrystus jest fundamentem na którym mamy budować 1 Kor 3,11; Efez 2,20
d.      Kto jest opoką na której kościół jest zbudowany? Oczywiście opoką jest Jezus Chrystus, a nie Piotr – słaby człowiek czy jak niektórzy uważają pierwszy papież. Cała trudność zrozumienia Mateusza 16,18 polega na tym, że słowo Piotr – greckie petros czyli mały kamień lub luźno leżące kamienie są podobne do słowa Skała – greckie petra, które oznacza skałę w znaczeniu trwałej półki skalnej. Skoro Piotr nie jest trwałą skałą to co nią Jest? Oczywiście wcześniejsze wyznanie Piotra w Mateusza 16,16 że Jezus jest Synem Boga Żywego, to  On jest trwałą skałą
W Biblii często skała jest obrazem i synonimem Boga Pwt 32:4; 32,18 1 Sam 2,2 2 Sam 22,2-3, Izaj 26,4 Izaj 28,16 1 Kor 10,4.
e.      Mówiliśmy, że kościół to ludzie wywołani przez Boga. Od razu nasuwa się pytanie od czego i do czego są wywołani?
ü  Bóg wywołał wierzących ze świata Mat 11,28 Jana 15,19; Jana 15,16, Rzymian 1,6-7
ü  Bóg powołał wierzących do zbawienia i uwielbiania Boga oraz dawania świadectwa temu światu o Chrystusie Efez 1,4-5; 2 Tes 2,13-14; 1P 2,9
f.        Kto należy do kościoła Jezusa Chrystusa? Najczęściej ludzie gdy myślą o przynależności do kościoła to mają na myśli przynależność do jakiejś denominacji lub uczęszczanie do jakiegoś kościoła. Ale przynależność do Kościoła Chrystusa możemy uzyskać tylko przez osobistą wiarę i przez narodzenie na nowo. Oczywiście możemy być członkami jakieś społeczności czy denominacji, ale to nie sprawa automatycznie że jesteśmy chrześcijanami.
Do Kościoła Jezusa należą tylko ci ludzie, którzy nawrócili się (Dz.Ap. 26,18), narodzili się na nowo (I Piotr 1,3) i zostali zbawieni przez Jezusa Chrystusa (Dz.Ap. 2,47).
Tak więc kościół to ludzie odrodzeni z Ducha Świętego i Pan zna tych którzy są Jego. Nie zawsze wszyscy ci którzy tworzą widzialną społeczność należą do kościoła Chrystusa. Ludzie z różnych powodów przychodzą do kościoła, ale wszystkie te powody są znane Bogu.
g.      Kościół powszechny i kościół lokalny
Nowy Testament mówiąc o kościele mówi o kościoła lokalnych i mówi o kościele globalnym.
ü  Kościół lokalny to samodzielny odrębny Zbór w jakiejś miejscowości, czyli dwaj lub trzej spotykający się w imię Jezusa w danej okolicy.
I tak mamy w nowym testamencie zbory wymieńmy? W Koryncie, w Tesalonice, w Kolosach, w Rzymie, w Laodycei, w Efezie, Pergamonie, Filadelfii, Sardes itp… Paweł na przykład pisał 1Kor 1,2 do zboru Bożego.
ü  Po co jest taki lokalny Zbór? Członkowie miejscowego kościoła spotykają się, aby mieć ze sobą społeczność, wspólnie rozważać Biblię, wspierać się
i wzmacniać w wierze. Dzieje Ap. 2,42-47 Co robili pierwsi chrześcijanie i gdzie się spotykali? Trwali w Nauce apostołów, we wspólnej wspólnocie, łamaniu chleba czyli wspominaniu śmierci Pana i wspólnej miłości oraz modlitwach. Spotykali się w Świątyni i po domach. W świątyni po to by zwiastować Chrystusa, a po domach w celu pogłębiania społeczności.
ü  Dlaczego jest ważne, by każdy wierzący w Jezusa należał do kościoła?
2.      Jakie znasz porównania dla Kościoła w Nowym Testamencie?
a.      Kościół jako stado Dzieje Ap. 20,28 1P 5,2
Co czyni Pasterz dla Swych owiec, dla swojej trzody?
Jan 10,15, Jan 10,28
Jak owce zachowują się względem swojego Pasterza?
Jan 10,4, Jan 10,27
b.      Kościół jako oblubienica Obj 19,7; Obj 22,17
Kościół Jezusa Chrystusa przyrównany jest do oblubienicy, narzeczonej Chrystusa. Chrystus zaś jest Oblubieńcem Tak więc stosunek Chrystusa do kościoła można porównać do narzeczeństwa. Gdy kościół połączy się z Chrystusem nastanie wesele Baranka. 1 Tes 4,17
c.       Kościół jako ciało Chrystusa.
W nowym Testamencie Kościół został przedstawiony jako ciało Chrystusa, a chrześcijanie jako członki tego ciała. 1 Kor 12,13; 1 Kor 12,27; Efez 5,23; Kol 1,18 Tak więc Kościół chrześcijański to jeden organizm, ale składający się z wielu ludzi.
ü    Jak ta różnorodność wielu członków pomaga kościołowi?
ü  Poszczególni członkowie kościoła spełniają różne zadania i powołania 1 Kor 12,18. Pomimo różnorodności wszyscy są jednym 1 Kor 12,13
ü  Dlaczego poszczególni członkowie kościoła są tak inni 1 Kor 12,14-26

d.      Kościół jako Dom Boży.
Apostoł Paweł powiedział, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych Dz.17,24. Mieszka za to w kościele pośród swojego ludu, Kościół ten sam zbudował z nawróconych i odrodzonych ludzi dlatego kościół jest nazwany Domem Bożym 1 Tym 3,15; Efez 2,19-22.
Czym różni się ten duchowy dom od zwykłego budynku?
Co budujemy z żywych kamieni i na jakim fundamencie 1P 2,5?
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń