wtorek, 9 grudnia 2014

Ofiarność


Drodzy dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat ofiarności. Jeśli chodzi o ofiarność dla Boga to widać, że ludzie oddający Bogu część, przynosili dary i ofiary już od samego początku stworzenia.
    1.      Ofiarność od początku stworzenia
I tak pierwszymi ludźmi którzy złożyli Bogu dary byli Kain i Abel
Rodzaju 4,3-4
Jak była różnica między ofiarą, a ofiara Abla?
Jak myślisz dlaczego Bóg przyjął ofiarę Abla, a nie przyjął ofiary Kaina?
Z tekstu wynika, że Abel złożył najlepszą ofiarę jaką miał. Pierwsze zbiory jakie zdobył postanowił złożyć Bogu, a nie zostawić dla siebie. Była to ofiara szczera i z ochotnego serca.  Nie pomyślał o sobie gdy miał pierwszy dochód, ale pierwsze co zrobił to postanowił dać to Bogu. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że nie opłacił najpierw wszystkich swoich rachunków, a jak coś zostanie to  dam Bogu.
Hebrajskie słowo użyte na ofiarę Abla to  „bĕkowrah” oznaczające to co jest pierwsze i może oznaczać to co jest nalepsze
Kain natomiast złożył ofiarę, która nie zyskała upodobania u Boga. Najwidoczniej ofiara Kaina była kiepskiej jakości i nie wynikała ze szczerego serca.
2.      Dziesięcina przed nadaniem prawa Mojżeszowego
Abraham składał dziesięcinę Melchizedekowi Rodz. 14,18-20
Jak myślisz dlaczego dał Abraham dziesięcinę Melchizedekowi?
Abraham dał dziesięcinę z wdzięczności za zwycięstwo i ocalenie. W ten sposób chciał podziękować Bogu za błogosławieństwo.
Jakub obiecał Bogu oddawać dziesięcinę ze wszystkiego co będzie miał. Rodz. 28,20-22
Czego miał świadomość Jakub gdy obiecał Bogu dziesięcinę modląc się o błogosławieństwo?
Jakub miał świadomość, że wszystko co będzie miał pochodzi z ręki Bożej. On powiedział, że będzie Bogu oddawał ze wszystkiego co Bóg mu da. Tak  więc wiedział, że wszystko co będzie posiadał otrzymał od Boga, a dziesięcina miała być wyrazem podziękowania, okazania Bogu czci.
W tych fragmentach widać również, że ofiarność dla Boga, dziesięcina nie jest wynikiem tylko naddania prawa mojżeszowego. Przez Prawo Mojżeszowe dziesięcina jedynie została utwierdzona, stała się przepisem dla Izraela, ale nie jest prawdą, że nie było jej przed nadaniem zakonu. Boży ludzie już od początku czcili Boga tym co im Bóg daje.   
3.      Ofiarność w  Prawie Mojżeszowym
 Bóg zobowiązał izraelitów przez prawo do ofiarności. Ofiarność maiła być wynikiem zaufania Bogu i wiary w jego opiekę. Ofiarność  była również warunkiem błogosławieństwa i okazywanie wdzięczności  Bogu za dary które im daje. Wszak wszystko co mieli pochodziło z ręki Bożej.  
Kapłańska 27,30-34  Dziesiąta część dochodów Izraelitów należała do Boga,  była poświęcona Panu i nie można było z  niej ujmować.
Powtórzonego Prawa 14,22-23- Dziesięcina miała za zadanie uczyć bojaźni Bożej, realności Boga i przypominać izraelitom o Bogu. Innym zadaniem  dziesięciny było utrzymanie plemienia Leviego,  które nie miało własnego dziedzictwa pośród Izraelitów, a ich zadaniem było troszczenie się o służbę pańską.
ü  Składane bogu dary nie mogły być również kiepskiej jakości, ale Bóg nakazał przynosić to co  najlepsze do jego świątyni. W ten sposób okazywano Bogu zbożną  cześć, podkreślano Jego  majestat, pozycje, Świętość, wielkość, mądrość i moc. Kapłańska 22,18-25
Bóg także napominał i miał pretensje do Izraela, że składali to co kulawe i zgnite, takie resztki. Malachiasza 1,7-8; 12-14
Jak myślisz jak dzisiaj można przynosić Bogu ofiary kulawe, zagnite i nieczyste?
Dzisiaj ofiarami nieczystymi byłoby oddawanie Bogu jakiś resztek naszych dochodów, albo to co nam zostanie. Również ofiara nieczystą byłoby dawanie skradzionego, oszukanego itp.
ü  Bóg również miał pretensje do Izraelitów,  że oszukiwali go nie dając ofiar. Malachiasza 3,8-12.
Takie postępowanie Izraelitów było wynikiem kiepskiego stanu duchowego i niedojrzałości. Bóg mówi żeby mu zaufali, a wtedy zabroni szarańczy pożerać ich plony. Brak zaufania Bogu i brak ofiarności może powodować, że Bóg pozwala na uszczuplenie naszych dochodów. Np. na chorobę, wypadek, złodzieja czy inne sytuacje które sprawią że będziemy mieli jeszcze mniej niż mamy. Bóg brak ofiarności traktował jak oszustwo czy nawet okradanie Go.
Bóg również obiecał, że ci  którzy mu zaufają i będą składać regularne ofiary obdarzy ich błogosławieństwem ponad miarę i niech w ten sposób wystawią Go na próbę.
ü  Oprócz dziesięciny w Izraelu były także dodatkowe ofiary, które izraelici przynosili Bogu. Powtórzonego Prawa 16,16-17
4.      Ofiarność w Nowym Testamencie
Właściwie w Nowym Testamencie odnośnie ofiarności nie wiele się zmienia. Wprawdzie Nowy Testament nie nakazuje dawania dziesięciny, ale zachęca i wzywa do ofiarności. Pan Jezus nie tylko nie sprzeciwiał się dziesięcinie, ale mówił że należy to czynić. Mateusza 23,23
Apostoł Paweł również wzywał zbory które złożył  do ofiarności
2 Koryntian 9,6-12
Jak myślisz co to znaczy według Pawła siać skąpo?
Co miał Paweł na myśli mówiąc kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie?
Co według Słowa Bożego powoduje hojne dawanie?
Jakie powinno być nastawienie człowieka w ofiarności Bogu?
1 Koryntian 16,2 – odkładanie by ofiarować
Co mieli robić koryntianie by móc ofiarować na Bożą sprawę?
Uboga wdowa jest dla  nas najlepszym przykładem hojności i ofiarności Marka 12,41-44
Jaka była różnica między ofiarą wdowy, a ofiarą innych wrzucających do skarbony?
Dlaczego Jezus wyróżnił i pochwalił ta ubogą wdowę?

Oczywiście w Nowym Testamencie literalna dziesięcina nie jest obowiązkiem, ale dobrym zwyczajem. Nowy Testament uczy nas, że całe nasze życie należy do Jezusa więc i nasze pieniądze. Mogą być takie osoby których nie stać na dawanie dziesięciny, ale mogą być i takie które mogą dawać więcej i nie dają. Główna zasada powinna być: by dawać z serca, by czynić to ochotnie nie z przymusu i dawać regularnie. Jeśli ktoś uważa nie będzie dawał niech nie daje.  Ale wydaje mi się, że łatwo jest powiedzieć „Panie Boże jak ja ciebie kocham” niż pokazać przez ofiarność, że rzeczywiście kochamy Boga.

Z tego studium wyłania nam się kilka ważnych zasad odnośnie ofiarności.
1.      Po pierwsze ofiarność dla Boga jest obowiązkiem każdego wierzącego człowieka.
2.      Po drugie powinno być to regularne.
3.      Po trzecie powinno być to ochotne, nie z przymusu. Ale ma być wyrazem naszej wdzięczności Bogu za Jego łaskę, dobroć i opiekę. Bóg dał dla nas największą ofiarę Jezusa Chrystusa swojego syna.
4.      Po czwarte nie ma nic złego w dziesięcinie i jest to dobry zwyczaj, by nauczyć się dawać 10% swoich dochodów na służbę Bogu.
5.      Po piąte dajemy z tego co Bóg nam daje. To co mamy nie jest nasza własnością. Możemy to traktować jako nasza własność, ale Słowo Boże uczy nas, że wszystko otrzymaliśmy z ręki Bożej.
6.      Po szóste ofiarność jest wynikiem  wiary i zaufania Bogu. Przez ofiarność pokazujemy Bogu, że jest kimś ważnym w naszym życiu i wierzymy, że On nam błogosławi.
7.      Po siódme ofiarność uczy nas dystansu do dóbr materialnych. W ten sposób uczymy nie miłować pieniędzy i nie zbierać skarbów.
8.      Po ósme ofiarność jest gromadzeniem sobie skarbów  w niebie.
9.      Po dziewiąte nie mów, że nie dajesz bo nie masz. Słowo Boże mów, że nie masz bo nie dajesz.
10.  Po dziesiąte, pamiętaj że wszystko co masz pochodzi od Boga i jeśli nie jesteśmy ofiarni Bóg może wszystko nam odebrać, a wtedy nie będziesz miał nic.
11.  Po jedenaste przez ofiarność wzrasta nasz wiara i zależność od Boga.
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń