piątek, 19 grudnia 2014

Uczynki z wiary


Słowo Boże jasno naucza, że usprawiedliwienie i odpuszczenie grzechów od Boga można otrzymać wyłącznie przez wiarę w Chrystusa niezależnie od uczynków. Ale to nie jest tak, że uczynki nie mają żadnego znaczenia. Dobre uczynki są produktem, rezultatem prawdziwej wiary. Oznacza to, że człowiek wierzący w Chrystusa będzie przynosił dobre owoce które są wynikiem działa mocy Ducha Świętego w jego życiu. W ten sposób nawet nasze uczynki nie są naszą zasługą ale są dziełem łaski Bożej w życiu wierzącego.

1.      Prawdziwa wiara prowadzi nas do posłuszeństwa.

a)      Przykład wiary Noego
Ks. Rodzaju 6.13-18.22; 7,5.9.16; Hebrajczyków 11,7
ü  Co zrobił Noe po tym jak  Bóg powiedział mu, że sprowadzi potop na ziemię i że należy zbudować arkę?
Noe zrobił wszystko tak jak mu rozkazał Bóg. Nie forsował własnych pomysłów i koncepcji, ale całkowicie zdał się na Boga. Gdyby Noe zlekceważył ostrzeżenie Boże i nie budował arki lub ociągałby się z tym projektem z pewnością jego ocalenie byłoby pod znakiem zapytania.
                           
ü  Po czym możemy poznać, że wiara Noego była prawdziwa?
Prawdziwość wiary Noego możemy potwierdzić przez jego zaangażowanie. Noe nie ograniczył się jedynie do powiedzenia Bogu, że wierzy w Niego i to, że wszystko co powiedział  Bóg z pewnością się wypełni. Ale on nie ma czasu budować arki, bo ma wiele własnych planów. Często ludzie w taki sposób myślą o wierze w Boga. Uważają, że sam fakt wiedzy o Bogu, Jezusie Chrystusie i akceptacja podstawowych doktryn biblijnych jest tożsame  z wiarą w Boga co oczywiście jest nieprawdą.
   
ü  Jak myślisz jakie środki musiał zaangażować Noe, by arka mogła powstać?
Swój czas, siły, rodzinę, pieniądze. Musiał także podporządkować swoje życie pod ten projekt i z pewnością codziennie budował arkę.
Według biblijnych wyliczeń Noe mógł budować arkę około 100 lat. Co to może nam mówić?
 Czas budowania arki przez Noego może być pewnym obrazem życia człowiek wierzącego w Chrystusa, że nasze zaangażowanie nie może być chwilowe, ale prawdziwość wiary okazuje w próbach i doświadczeniach. 
b)     Wiara w liście Jakuba
Jakuba 1,14-26
ü  Do jakich ludzi zwraca się Jakub w swoim liście Jakuba 1,22?
Jakub zwraca się do osób deklarujących się jako wierzące w Chrystusa, ale nie widać przemiany ich życia
ü  Jak Jakub nazywa wiarę która nie posiada uczynków Jak 2,17
Wiara bez uczynków wiary jest to wiara martwa. Jest to wiara nie posiadająca dowodów upamiętania, a tym samym nie może być uznana za wiarę prawdziwą. Jest to tzw. pseudo – wiara. Prawdziwa wiara posiada trwałe dowody upamiętania obejmują one wszystkie dziedziny naszego życia: sposób postępowania, mówienia, załatwiania spraw zgodnie z Bożą wolą, przemianę uczuć z obojętnych czy negatywnych w stosunku do Boga i drugiego człowieka na pozytywne, spędzanie wolnego czas (w jaki sposób), wydawanie pieniędzy, funkcjonowanie rodziny. Dosłownie wszystko. Można powiedzieć, że wiara w Boga to nie jest coś czym się zajmujemy, ale czym żyjemy.
ü  Kiedy wiara ludzi może być podobna do wiary szatana i demonów Jakuba 2,19?
Szatan i demony wiedzą, że Bóg istnieje i drżą przed jego sądem, ale brakuje im posłuszeństwa. Podobnie czyni wielu ludzi, wiedzą że Bóg istnieje i są świadomi pewnych faktów jego osoby, ale lekceważą jego słowo i nie okazują mu należnej czci co spotka się ze srogą odpłatą na sądzie.
ü  W jaki sposób Abraham i Rachab potwierdzili prawdziwość swojej wiary Jakuba 2,21-22.25?
2.      Łaska  Boża i uczynki
Tytusa 2,11-14; 3,8 Ef; Efezjan 2,20; 1 Tymoteusza 2,10; 1 Piotra 2,12
ü  Co sprawia i do czego nas prowadzi łaska Boża w naszym życiu na podstawie fragmentu z Listu do Tytusa?
Łaska Boża prowadzi nas do wyrzeczenia się bezbożności, do oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa i do wypełniania naszego życia dobrymi uczynkami.
ü  Powiedz na podstawie fragmentu listu do Efezjan 2,20 jak jest różnica między dobrymi uczynkami osoby odrodzonej i osoby nie odrodzonej?
3.      Nagroda od Boga za dobre uczynki.
Biblia uczy że nie jesteśmy zbawieni na podstawie uczynków, ale do dobrych uczynków. Uczy również Bóg każdemu wierzącemu odpłaci za dobre uczynki tym większą nagrodę im bardziej człowiek poświęci się dla  Bożego Królestwa.
1 Koryntian  3,11-15 2 koryntian 5,10 Mateusza 25,14-30; Efezjan 6,5-8; Galacjan 5,22
Prawdziwe pobożne uczynki wynikające z wiary dowodzą, że nasza wiara  to nie pusta deklaracja, ale coś autentycznego. Uczynki te są świadectwem dla świata oraz ozdobą i wzmocnieniem naszego przesłania o Chrystusie. Również zapewniają mnie samego, że jestem człowiekiem odrodzonym przez Ducha Świętego i dodają mi pewności w kroczeniu za Chrystusem. Jeśli w swoim życiu nie widzę uczynków wiary wynikających z miłości do Chrystusa to nie mam żadnej gwarancji że moja wiara jest autentyczna. Jezus powiedział, że miłość do niego owocuje w wiele dobrych uczynków Jana 15,5; Jana 14,15

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń