wtorek, 24 lutego 2015

Chrzest Duchem Św.


Sprawa chrztu w Duchu Św. budzi wiele emocji pośród ludzi wierzących z tego powodu, że są różne nauczania i opinie na ten temat. Jak zawsze problem wynika z niedokładnego czytania Słowa Bożego i osobistego doświadczenia. Słowo Boże naucza wyraźnie, że chrzest Duchem Świętym jest to jednorazowe wydarzenie w życiu człowieka wierzącego w Chrystusa. Nie ma wiele chrztów, jest tylko ten moment kiedy człowiek uznaje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, postanawia się upamiętać i poddać Chrystusowi, wtedy otrzymuje Dar Ducha Św, lub chrzest w Duchu Św co jest jednoznaczne z nowym narodzeniem, narodzeniem z góry, narodzeniem z Boga. Chrzest Duchem Świętym jest wynikiem odkupieńczej ofiary Jezusa. Gdy Jezus wstąpił na prawicę Boga posłał Ducha Św. do swojego kościoła i  każdego wierzącego w Niego człowieka, by ten Duch prowadził nas w naszym chrześcijańskim życiu.

1.      Chrzest Duchem Świętym

a)      Zapowiedzi chrztu w Duchu Św.
Wylanie Ducha Świętego jest wynikiem wypełnionej misji Jezusa i spełnieniem zapowiedzi proroków.
Izajasza 44,3 Bóg zapowiada przez Izajasza wylanie Ducha Św. Ezechiela 11,19; 36,25-27 Zanim Duch został wylany tylko nieliczne osoby posiadały Ducha Bożego, byli to królowie  np. Dawid Ps. 51,13; 1 Sam 16,13; czy Saul 1 Sam 10,6 lub prorocy przez których Bóg przemawiał Ez 11,5. W wielu przypadkach Duch był tylko na pewien czas, np. do wypełnienia specjalnego zadania Sdz 6,34; 11,29; 13,24-25.
Niezwykłe proroctwo wylania Ducha znajduje w w Ks. Joela 3,1-5 Piotr mówi, że to proroctwo wypełniło się częściowo w dzień pięćdziesiątnicy, gdy Duch został wylany
Dzieje Ap. 2,16-17
Tak więc Izraelici i wszyscy prorocy czekali na ten niezwykły dzień wylania Ducha Świętego, kiedy Duch nie będzie już tylko dostępny dla nielicznych i wyjątkowych sług Bożych, ale będzie wylany jak zapowiadał Joel na każdego, na każde ciało, sługi i służebnice, na każdego kto będzie wzywał imienia Pańskiego. to wylanie Ducha Św. również zapowiadał Jana.
b)     Wylanie Ducha Św.
·         Wylanie Ducha Św. było mocno związane z nadchodzącym  Mesjaszem ze sługą Jahwe, który miał  być namaszczony Duchem.  Mesjasz miał zapoczątkować czasy mesjańskie, które będą się charakteryzowały wylaniem Ducha na wszystkich wierzących. Izajasza 11,1-2; 42,1; 61,1
·         Wylanie Ducha w dzień pięćdziesiątnicy było obietnicą Ojca na którą czekali apostołowie co było jednoznaczne z Chrztem Duchem Św (baptidzo – znurzać, więc chrzest Duchem Św miał być znurzeniem w Duchu) Dz Ap 1,4-5 Jan chrzciciel zapowiadał, że Mesjasz Jezus będzie chrzcił Duchem Św. Mat 3,11; Jana 1,33.
·         Duch mógł być wylany dopiero po wypełnionej misji Jezusa, misji nowego przymierza w Jego krwi (Mat 26,28) misji odkupienia ludzkości przez swoją ofiarę. Dopiero po tym czasie Duch mógł być dany Jana 7,38-39  to Jezus mówił że pośle Ducha do tych co w niego uwierzyli Jana 14,16-17 ale dopiero wtedy gdy On odejdzie Jana 16,7.
c)      Grupy otrzymujące Ducha Św.
·         W dzień pięćdziesiątnicy gdy Jezus wypełnił swoją misje i wstąpił do nieba na prawicę Ojca posłał Ducha i grupa 120 osób doznała pierwszego chrztu w Duchu Św. Dz Ap 2,4.
Jakie spektakularne znaki świadczyły o  tym, że Duch Św. zstąpił?
Zwróć uwagę jakie znaki towarzyszyły nawracającym się chrześcijanom już po wylaniu Ducha Św Dz 2,38? Jak myślisz czy ci chrześcijanie również otrzymali Ducha Św?
Chociaż drugiej grupie nie towarzyszył specjalne znaki po za upamiętaniem i nawróceniem, to oni też otrzymali Ducha Św, zostali nim ochrzczeni. Podobnie i my dzisiaj nawracając się otrzymujemy chrzest w Duchu i przebaczenie grzechów jednocześnie. 1 Kor 12,13
·         Następna Grupa wierzących na którą w wyjątkowy sposób zstąpił Duch Św. to nawracający się samarytanie. Również tej grupie towarzyszyły wyjątkowe znaki dlatego, że były wyjątkowe okoliczności. Jak myślisz jakie?
Dz. Ap 8,14-17
Jak myślisz dlaczego w przypadku samarytan Duch nie zstąpił od razu na nich po ich przyjęciu Ewangelii jak w Dz 2,38

ü  Dotąd samarytanie byli uważani za odstępców, a ewangelia była głoszona wyłącznie wśród Żydów więc, a teraz ewangelia przełamuje granice, Dzieje się to co Jezus zapowiedział w Dzieje Ap 1,8
ü  Bóg musiał w oczach apostołów uwiarygodnić Ewangelię, by byli pewni że rzeczywiście samarytanie mogą otrzymać Ducha i być zbawieni. Więc Bóg powstrzymał Ducha Św. na pewien czas, aż do przybycia apostołów,  by nie było wątpliwości co do Bożych zamierzeń.
ü  Sytuacja była wyjątkowa i wymagała wyjątkowych środków.
·         Kolejną grupą która otrzymała w wyjątkowy sposób Ducha to poganie w domu Korneliusza tzw. pięćdziesiątnica pogan Dz. Ap. 10,44-48
Jak myślisz dlaczego również ta sytuacja wymagała wyjątkowych środków?
Znowu podobna sytuacja do samarytan, Piotr zostaje posłany, by zwiastować ewangelię, a Bóg na świadectwo, że poganie też są powołani do Królestwa wylewa na nich Ducha, więc Duch jest dosłownie dla  wszystkich co upamiętają się i uwierzą w Jezusa dla ludzi z każdego narodu, języka, kultury.
·         Kolejny niezwykły przykład otrzymania Ducha to Dz 19,1-7
Czy ci ludzie byli nawróceni? Dlaczego nie mieli Ducha Św?
Oczywiście ci wierzący nie byli chrześcijanami, bo nie znali jeszcze ewangelii i nie uwierzyli w Jezusa, dopiero teraz po przyjęciu Jezusa otrzymali Ducha, zostali nim ochrzczeni jeden raz.
Każda z powyższych grup otrzymała Ducha po raz pierwszy co było dla nich tożsame z Chrztem w Duchu Świętym jak mówi Paweł 1 Kor 12,13 zapieczętowaniem Duchem Św Efez 1,13 odrodzeniem przez Ducha Jana 3,5 

Chrzest Duchem Świętym jest to jednorazowe wydarzenie w życiu w chrześcijanina nie ma dwóch chrztów. Wtedy gdy człowiek się nawraca, żałuje za swoje grzechy, pokutuje i przyjmuje Jezusa otrzymuje Ducha Św, chrzest w Duchu. Jest jeszcze napełnienie Duchem Św. które możemy otrzymać wielokrotnie, ale o tym na kolejnym spotkaniu.Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń