wtorek, 10 lutego 2015

Uwaga zwiedzenie!


Słowo Boże wielokrotnie zachęca nas do czujności i ostrzega przed zwiedzeniem. W miarę przybliżania się powrotu Jezusa działalność fałszywych nauczycieli i zwodzicieli będzie się nasilać. Duch antychrysta szczególnie w czasach końca będzie działał bardzo agresywnie i spektakularnie, aby zwieść ludzi. Najczęściej  myśląc o zwiedzeniu myślimy, że to dotyczy innych, a nie nas. Przez to nie dostrzegamy zagrożenia, a nasza czujność zostaje przytłumiona. Często również nam się wydaje, że zwiedzenie przyjdzie z zewnątrz, ale i tutaj Słowo Boże nasz przestrzega, że zwiedzenie często przychodzi z kościoła (Dz. Ap 20,30). Dlatego zawsze pownośmy być czujni. Czujni to znaczy regularnie trwać w modlitwie, w lekturze i studium Bożego Słowa oraz w społeczności z kościołem. I w ten sposób badać i sprawdzać wszystkie nauki ufając Panu, że zachowa nas od złego. Tylko On może to uczynić i zachować nas bez nagany na dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzień sądu. Gdy Chrystus przybędzie w chwale swojej z tysiącami aniołów i świętych, by osądzić mieszkańców ziemi i zebrać swój kościół w jedną owczarnie.  

1.      Ostrzeżenia przed zwiedzeniem – fałszywi nauczyciele
Mateusza 24,24.5.11; 2 Piotra 2,1-3
Spróbuj scharakteryzować fałszywych nauczycieli przed którymi przestrzega Chrystus?
a.       (Mat 24 w. 5) Przyjdą w imieniu Jezusa, ale będą wskazywali na siebie, a nie na Jezusa. Oznacza to, że głównie będą promowali siebie swoje nauczanie,  robili sobie reklamę. Będą podkreślali jacy są wyjątkowi, błyskotliwi i mądrzy, będą bardzo dbali o swój wizerunek zewnętrzny by innym się podobać, także światu, by ich osoba dla świata była pociągająca.
b.      (Mat 24 w. 24) Będą wprawiać ludzi w zdumienie swoimi sztuczkami, znakami oraz cudami. Ludzie widząc to, będą mówić, że ten człowiek jest wielki, że przyszedł od Boga, będą tłumnie pojawiać się na jego spotkaniach i podziwiać go.
c.        (1 Piotr 2,1) Fałszywi nauczyciele będą wprowadzać zgubne nauki, a dzięki swojej popularności oraz rzekomym cudom i powoływaniu się na Jezusa zdobędą duży posłuch. Wiele osób bezkrytycznie będzie przyjmować to co mówią fałszywi nauczyciele z powodu fałszywych cudów które czynią i popularności jaką mają.
d.      Fałszywi nauczyciele przez to co nauczają będą zapierać się Pana. Chrystus i jego ewangelia nie będzie w centrum  ich nauczania. Za to będą wiele mówić o rozwoju osobistym, o sobie, o tym jak Bóg ich używa, a ich nauczanie będzie skoncentrowane na człowieku. Gdy będą nauczać o Bogu, to zawsze kontekście tego co Bóg chce ci dać i kim chce ciebie uczynić.
e.             (1 Piotr 2,2.13) (Judy 1,4) Fałszywi nauczyciele będą prowadzić rozwiązłe życie.
To rozwiązłe życie będzie dotyczyło ich życia osobistego i będzie się objawiać różnym grzechami. Może to być rozwiązłość  seksualna, zdrady, rozwody, pornografia itp. Różnego rodzaju używki, alkohol, narkotyki, hazard lub inne. Często też będą prowadzić życie w luksusie i na ten temat nauczać. Z wieloma tymi rzeczami oczywiście będą się kryć i co jakiś czas niektóre z grzechów będą się objawiać.
f.        (2 Piotr 2,3) Fałszywym nauczycielom głównie będzie zależało na pieniądzach, władzy i wpływach.
Fałszywym nauczycielom nie będzie zależało na ludziach tylko na tym ile mogą zarobić i jaką mieć popularność. Wszystkie ich działania będą podporządkowane takiej właśnie logice.
g.       (2 Piotr 2,3)Fałszywi nauczyciele będą opowiadać bajki i zmyślone świadectwa, wizje itp…
Fałszywi  nauczyciele, by utrzymać swoją popularność i zwiększać ją będą wymyślać „wspaniałe świadectwa” „niezwykłe opowieści” w jaki cudowny sposób Bóg działa w ich życiu lub świadkami czegoś niezwykłego. Przez te opowieści będą budowali wizerunek tego, że są wyjątkowi i bez nich duchowo byśmy byli bardzo ubodzy,.
h.       (Judy 1,19) (Gal 1,7)Fałszywi nauczyciele przez swoje fałszywe nauki będą wprowadzali w kościele zamęt i rozłamy. Fałszywe nauki i fałszywi nauczyciele zawsze wprowadzają w kościele zamieszanie, zjednują sobie ludzi i przez nich przekonanych napuszczają na ich przeciwników. Często ukrywają się ze swoimi poglądami i przekonują słabych w wierze. Czynią to do czasy, gdy zostaną skonfrontowani i wykryci. Wtedy walczą, by jak najwięcej ludzi pociągnąć za sobą.

2.      Biblia wzywa nas do rozpoznawania fałszywej nauki i fałszywych nauczycieli
Niekiedy wobec osób które sprawdzają, przyglądają się naukom wchodzącym do kościoła i poddają biblijnej krytyce wszystko, zarzuca się podejrzliwość, nieufność i krytykanctwo, gaszenie Ducha Świętego. Ale to sama Biblia każe nam sprawdzać, poddawać wszystko biblijnej analizie, a jeśli trzeba każe skrytykować i z całą otwartością wystąpić przeciw temu co jest fałszywe i potępić to. Wtedy właśnie kiedy to czynimy okazujemy posłuszeństwo Bogu i Bóg ma w tym upodobanie.
Mateusza 7,15-20; 1 Jana 4,1; Powtórzonego Prawa 13,1-5; 1 Tes 5,21; Jud 1,3
Jak myślisz co to znaczy patrzeć na czyjeś owoce?
Co apostoł  Jan mówi o duchach w kościele?
Co miało być większym autorytetem dla Izraela od sprawdzonych przepowiedni?
Jak myślisz do czego wzywa Juda odbiorców listu gdy pisze do nich, by podjęli walkę o wiarę?
3.      Co możemy robić, by zabezpieczyć się przed fałszywymi nauczycielami i fałszywą nauką?
Słowo Boże wzywa nas do czujności przez modlitwę, badanie Pisma Św.  i trwanie w społeczności. Bóg daje nam wszelkie narzędzia,  by rozpoznawać zwiedzenie. Daje nam Słowo Boże, Ducha Świętego i społeczność kościoła byśmy rozpoznawali zwiedzenie i zagrożenia.
a.      Mamy czuwać
(1 Piotra 5,8; 1 koryntian 16,13, Mat 26,41)
Czuwanie jest związanie z wyostrzeniem zmysłów, oczekiwaniem, byciem przygotowanym i poważnym traktowaniem ostrzeżeni Słowa Bożego. Przeciwieństwem czuwania jest niezdawanie sobie sprawy z zagrożenia, sen i brak wysiłków w podejmowaniu kroków w rozwijaniu wiary i utwierdzaniu w prawdzie. Słowo Boże pełne jest wezwań do czujności, by nie bagatelizować tematu wiary w naszym życiu,  by starać się szukać Pana z całych sił, by interesować się i badać w co wierzymy, jak wierzymy i dlaczego wierzymy.


b.      Mamy modlić się do Boga, by nas zachował w chwili próby.
Bóg ma moc zachować nas przed wszelkim grzechem, wszelkim zwiedzeniem i przed wszelkimi złymi ludźmi, ale musimy wołać do niego, pokładać w Nim ufność i błagać Go by nas zachował.
1 Piotra 4,7; Efezjan 6,18; 2 Tesaloniczan 3,1-2
c.       Mamy badać pisma.
Dobra znajomość słowa Bożego i studiowanie Go może ustrzec nas przed wszelkim błędem. Fałszywe banknoty można rozpoznać tylko wtedy kiedy zna się dobrze prawdziwe.
Dzieje Ap 17,11; 2 Tymoteusza 3,16
d.      Mamy trwać w społeczności
Słowo Boże w wielu miejscach zachęca nas do trwania w społeczności kościoła. Dzięki temu dodajemy sobie otuchy, pocieszamy się i przezwyciężamy wszelkie trudności.
1 Jana 2,19; Hebrajczyków 10,24-25; Mateusza 18,20; Hebrajczyków 3,13
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń