wtorek, 17 lutego 2015

Duch ŚwiętyKiedy Jan Chrzciciel chrzcił w rzece Jordanie, opowiadał że on tylko chrzcił wodą lecz będzie ktoś większy niż on, który będzie chrzcił Duchem Świętem i ogniem (Ew. Św. Mat 3,11). Jan mówił o Jezusie i darze Ducha Świętego, który Jezus daje wierzącym. Obecność Ducha Świętego w naszym życiu jest źródłem naszego życia chrześcijańskiego.

         I. Kim jest Duch Święty?
     1 .       Czy w poniższych wersetach znajdujemy potwierdzenie boskości Ducha Świętego, jeśli tak to co na to wskazuje
  ü  1 Moj 1,2 Duch Święty był przy stworzeniu
  ü  Psalm 139, 7-8
  ü  Dz. Apostolskie. 5, 1-10 (szczególnie wersety 3-4)
  ü  Bóg jest Duchem Jana 4,24
  ü  Duch Święty jest wieczny jak Bóg Hebr 9,14
  ü  Duch Święty też jest wszechobecny, bo zamieszkuje w sercach wszystkich wierzących i w każdej chwili jest gotów napełnić swoją obecnością miliony nowych serc. 1 Kor 6,19
  ü  Duch Boży stwarza Hioba 33,4
Należy również zauważyć, że często dzieła i Słowa Boga są dziełami i słowami Ducha Świętego
  ü  Spójrz na 2 Mojż. 17,2-7 i porównaj z Heb 3,7-9
  ü  Spójrz na Izaj 6,8-9 i porównaj z Dzieje Ap 28,25-26
  ü  Spójrz na Jer 31,31-33 i porównaj z Hebr 10,15-16
Co możesz powiedzieć po porównaniu tych tekstów? W przytoczonych powyżej porównaniach widać wyraźnie, że Bóg i Duch Święty to ta sama osoba.

              II.  Atrybuty Ducha Świętego
ü  Przekonuje ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie Ew.Jn 16:8-12
ü  Mówi czyli posiada zdolność komunikowania się Ew. Jn 16:13, Dz. 13:1-4; mówi do zborów Obj. 2,11.17.29; 3,6
ü  Słyszy Ew. Jn 16:13
ü  Wprowadzi was we wszelką prawdę Ew. Jn 16:13
ü  Uwielbi Ew. Jn 16:14
ü  Wspomaga Dz. Ap 9:31
ü  Możesz go zasmucać Ef. 4:30 Jak myślisz czym możemy zasmucić Ducha Świętego?; Wydaje Świadectwo o Chrystusie Jana 15,26
ü  Modli się za nas wstawiając się za nami Rz. 8:26
ü  Świadczy Rz. 8:16
ü  Można bluźnić mu Ew. Mat. 12:31-32 (bluźnierstwo jest wyłącznie przeciwko Bogu więc Duch Św. jest Bogiem)
ü  Naucza 1 Kor. 2:13
ü  Daje dary 1 Kor. 12:8-9
ü  Duch Święty jest autorem  Pisma Świętego 2 Ptr 1,20-21


            III.   Kto ma Ducha Świętego?

   1.       Według Rzymian 8, 9-14 jakie jest znaczenie obecności
Ducha Świętego w czyimś życiu? Znaczenie jest podstawowe, kto nie ma Ducha Św. ten nie należy do Chrystusa i nie jest dzieckiem Bożym tym samym nie jest zbawiony. Obecność Ducha Św. w życiu wierzącego jest gwarancją odrodzenia duchowego bez którego nie można ujrzeć Królestwa Bożego. Nie jest również tak jak mówi się w niektórych kościołach, że Ducha Świętego otrzymujemy w wyniku jakiś rytuałów np. chrztu, bierzmowania, nakładania rąk czy tp. Pismo mówi, że Bóg musi zesłać Ducha Św Galacjan 4,6 Bóg czyni to tylko i wyłącznie w odpowiedzi na wiarę w Jezusa Chrystusa poprzedzoną upamiętaniem i szczerą skruchą, pokutą człowieka Galacjan 3,5
   2.      Co się stało w życiu każdego wierzącego? 1 Koryntian 12,13 Wszyscy prawdziwie wierzący w Chrystusa mają Ducha Św. i Biblia otrzymanie Ducha nazywa chrztem Ducha Św.
    3.      Kiedy to się stało? Efezjan 1, 13-14 Chrzest Duchem Św. nastąpił wtedy, kiedy wierzący przyjęli Chrystusa i uwierzyli w niego, wtedy również otrzymali Ducha Św.

  4.      Biblia mówi też napełnieniu Duchem Świętym Dzieje Ap. 2:4, 13:9; 4,31; 7,55Napełnienie
Duchem Świętym nie jest tym samym, co chrzest w Duchu Świętym lecz
działaniem, które ma miejsce kiedy zbliżamy się do Boga w modlitwie i On nas posila. Chrzest Duchem następuje jeden raz w ciągu całego życia chrześcijańskiego, napełnienie natomiast może być wielokrotne. Bóg najczęściej napełniał swoje sługi Duchem Św. gdy potrzebowali dodatkowej siły do wykonania jakiegoś zadania lub mocy w trudnych sytuacjach.
Ef. 5:18

            IV.  Czym się zajmuje Duch Święty?

   1 .      Jakie są różne działania i charakterystyka Ducha Świętego według następujących wersetów?
  ü  1 Koryntian 3:16-17 Świątynia Ducha Św. to kościół i my sami. Duch Święty w sposób szczególny przebywa w kościele, pośród wierzących na ich nabożeństwach i spotkaniach, gdy wierzący w Chrystusa się gromadzą. Powinniśmy być świadomi, że unikanie chrześcijańskich spotkań to pozbawianie się szczególnego Bożego błogosławieństwa, które Bóg udziela przez Ducha tym, którzy się gromadzą. Tym błogosławieństwem jest wspólne posilenie duchowe, napełnienie Duchem Świętym, szczególna działanie Ducha w tym czasie pośród wierzących, pocieszenie itp.
  ü  1 Koryntian 2, 10-13 Duch wszystko wie o Bogu i objawia nam prawdy o Nim.
  ü  Efezjan 1, 13-14 otrzymaliśmy pieczęć Ducha Św., zadatek że należymy do Boga.
  ü  Tytus 3, 5 Duch odnawia i odradza człowieka.
  ü  Ew. Św. Jana 3, 5-6 Rodzi nas na nowo stwarzając nowego duchowego człowieka

            V.    Aby rozumieć prawdę o Trójcy Świętej mówi się że:
        1.      Bóg Ojciec jest Bogiem Niewidzialnym Ew. Św. Jana 1,18
        2.      Boży Syn jest Bogiem Objawionym Ew. Św. Jana 1, 14-18
        3.      Duch Święty jest Bogiem pracującym w człowieku Jana 14,23
        4. Jezus kazał chrzcić w trzy Osoby Boże Mat 28,19
        5. Duch Święty jest Duchem Jezusa Dzieje Ap. 16,6-7

            VI.   Nowe życie w Chrystusie w mocy Ducha Św.
Św. Jana 16, 8 oraz 1 Koryntian 2, 9-15, i 6,19-20 Duch Święty pomaga wierzącemu
        1.       W rozdziale 8 listu do Rzymian, Paweł mówi dużo o naszym
nowym życiu w Chrystusie. W jaki sposób Duch Święty pomaga nam żyć naszym nowym życiem? 
  ü  Rzymian 8,2 -  Duch uwalnia nas od Prawa Starego Testamentu i zastępuje prawem wiary. Wcześniej człowiek był rozliczany przez Boga z przestrzegania przykazań, teraz jest oceniany na podstawie wiary w Chrystusa.
  ü  Rzymian 8,14 – Duch Boży prowadzi wierzących w Chrystusa w ich wierze. Pomaga nam  stawiać kroki wiary i ufać Chrystusowi oraz rozmieć Pismo Św. w taki sposób, by ono było dla nas pocieszeniem i źródłem nadziei.
  ü  Rzymian 8,16 – Duch zapewnia nas, że jesteśmy dziećmi Bożymi i pomaga nam dawać tego świadectwo przez owoce Ducha Św. które w nas wytwarza zob.Galacjan 5,22 - 23.
  ü  Rzymian 8, 26 – Duch Św. od Boga pomaga nam modlić się. Nie zawsze wiemy jak dokładnie i o co się modlić i Duch wtedy przychodzi nam z pomocą. Duch także wstawia się w naszej sprawie u Boga. Działa ku naszemu dobru i pełni rolę wstawienia jak Chrystus Rzym 8,34.
     2. Co Duch Święty czyni w życiu chrześcijanina według Galacjan 5, 22-25? Duch Święty przez swoje działanie stwarza owoce w życiu każdego wierzącego w Jezusa człowieka, przemieniając jego charakter, dając mu zapał do służenia Bogu i sprawa, że w ogóle wiara w Pana Jezusa staje się możliwa. Duch Święty czyni za sprawą duchowego odrodzenia człowieka.
      3. Jak myślisz czy jest możliwe wydać owoce Ducha Św. bez Ducha Św. czy człowiek sam może przynieść jakiś duchowy owoc owoc? Jak myślisz, dlaczego
Ap. Paweł użył słowa  „owoc” odnośnie dzieła Ducha Świętego w naszym życiu?
      4.       Na jakie sposoby Duch Święty pomaga wierzącym służyć Bogu?
  ü  1 Koryntian 2,4 Duch Święty pomaga nam zwiastować ewangelię i działa przez jej głoszenie w taki sposób, że ludzie odczuwają jej moc.  
  ü  Dz. Apost. 4,31 Duch Święty daje odwagę uczniom do zwiastowania Słowa Bożego, wzmacnia nasze przekonanie co do słuszności zwiastowania i powoduje, że zwiastujemy Słowo Boże w mocy z autorytetem Boga.

  ü  Dz. Apost. 13, 2-4 Duch Święty powołał pracowników do zwiastowania

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń