czwartek, 4 sierpnia 2016

Studium Listu do Efezjan 3,14-21


3,14
W związku z czym apostoł Paweł zgina swoje kolana przed Bogiem?
Paweł wraca tutaj myślami do pierwszego wiersza 3 rozdz. gdzie wspomniał że jest więźniem Chrystusa za pogan.
Skoro te sprawy są tak doniosłe, że poganie zostali pojednani z Chrystusem przez wiarę i wszyscy zostali pojednani z Bogiem i połączeni w kościele w jedną całość. A Bóg z dalekiego stał się bliski, stał się naszym Bogiem, stał się Ojcem, to należy teraz modlić się i zbliżać się do Boga jeszcze bardziej i jeszcze głębiej, by Go bardziej poznać.

    Czy wiemy że możemy poznać Boga bardziej, głębiej i  więcej?
ü  Zwróć uwagę na to, jaka jest postawa apostoła Pawła przed Bogiem. Co to znaczy że apostoł Paweł zgina kolana przed Nim?
Nie chodzi dokładnie tutaj o jakąś instrukcje postawy w modlitwie, ale chodzi o nastawienie serca. Co oczywiście nie znaczy, że nie powinniśmy modlić się na kolanach przed Bogiem. Bóg jest tego godzien, że powinniśmy upadać przed nim na swoje kolana i tak się modlić. Znam świadectwa braci, którzy w zaciszach swoich komór modlitewnych padają przed Bogiem krzyżem.
Spróbuj powiedzieć na podstawie tego jakie miał nastawienie serca Paweł w modlitwie jacy mu powinniśmy być w modlitwie gdy przychodzimy do Boga? Ps. 95,1-6; Dan 6,11
·         Powinniśmy być chętni do modlitwy i modlić się z pasją
·         Powinniśmy przychodzić do Boga z poddaniem i uniżeniem.
·         Powinniśmy mieć wielki szacunek do Boga
3,15
Najprawdopodobniej apostoł Paweł mówi tutaj o ojcostwie Boga dla wierzących wszystkich wieków i wszelkich ojcowskich strukturach i ocowskich autorytetach.
ü  Kto ustanowił ojcostwo, kto ustanowił autorytety i wszelkie ojcowskie struktury?
Dzisiaj wile osób podważa wszelki ojcowski porządek, ale porządek ten został ustanowiony przed Boga.
Świat tylko powiela ten typ ojcostwa, zwierzchnictwa Boga. Oczywiście powiela w niedoskonały sposób. Ale przez to świat tylko dowodzi, że struktury zwierzchnictwa które w świecie funkcjonują pochodzą od inteligentnej osoby, która je ustanowiła.
Nawet w społecznościach, gdzie oficjalnie nie ma  żadnego zwierzchnictwa są osoby, które uważa się za zwierzchników. I musimy powiedzieć, że my doskonale się odnajdujemy w takich strukturach.
A dlaczego tek jest?
 Najwyraźniej dlatego, że zostaliśmy stworzeni przez Boga do takiej właśnie relacji. My te struktury powielamy, a powielamy dlatego że w sercu człowieka jest wbudowany taki sposób kształtowania społeczności ludzkiej.

3,16 - 19
O co apostoł Paweł modli się dla chrześcijan w Efezie?

1.      Modli się by chrześcijanie w Efezie byli wzmocnieni przez Boga mocą Ducha Św. i mieli moc do życia chrześcijańskiego.
·         Byśmy byli utwierdzeni w prawdach chrześcijańskich jakie przyjęliśmy i umieli ich bronić.
·         Byśmy umieli te prawdy zastosować w naszym życiu. Chodzi tutaj o posłuszeństwo Słowu Bożemu, byśmy mieli moc i siłę być posłusznymi Bogu w każdej sytuacji.
·         Zwróć uwagę, że skarb chrześcijanina to, nie człowiek zewnętrzny ale człowiek wewnętrzny 2 Kor 4,16; 1 Piotr 3,4. To co istotne przed Bogiem, to dojrzały chrześcijański charakter, a nie wygląd, wykształcenie, czy stan posiadania
·         Chodzi o odwagę i umiejętności realizowania Bożych celów jak zwiastowanie ewangelii, dawanie dobrego świadectwa, pouczanie innych.
Kto sprawia w nas tą przemianę?
Duch Święty sprawia w nas ten wzrost, utwierdzenie i tą zdolność. Owocne życie chrześcijańskie może wynikać tylko z obecności Ducha Św. w człowieku. Bez mocy Ducha nie jesteśmy w stanie prowadzić skutecznego i owocnego życia chrześcijańskiego Dz.  Ap 1.8, Rzym 8,5-9

2.      By Chrystus zadomowił się w sercach wierzących
Jak myślisz co to znaczy, że Chrystus ma się zadomowić w naszych sercach?
Każdy chrześcijanin przyjmuje Chrystusa przez wiarę stając się dzieckiem Bożym. I Efezjannie byli już wierzący, ale apostoł Paweł modli się o to, by Chrystus dobrze się czuł mieszkając w nich.
Jak możemy sprawić, by Chrystus, który w nas mieszka dobrze się czuł w naszych sercach?
·         Trzymać się z dala od grzechu, nieprzyzwoitych słów, myśli, czynów Efez 4,30
·         Starać się być Chrystusowi posłusznym w tym co robimy, jak spędzamy wolny czas, jak dobieramy przyjaciół.
·         Uczynić go swoim Panem. Powinniśmy Chrystusowi poddać dosłownie każdą dziedzinę naszego życia, wszystko co robimy i o czym myślimy
3.      Byśmy byli wkorzenieni w Chrystusa i ugruntowani w nim w miłości
·         Związać całkowicie swoją nadzieje z Chrystusem i z tym kim się dla nas stał i co nam obiecuje. Zapuścić w niego głęboko korzenie i przyjąć Go jako jedyną alternatywę na moje życie.
·         Okazywać sobie miłość we wspólnej pomocy i trosce. Ugruntowanie w Chrystusie do tego prowadzi.
4.      Byśmy mogli pojąć miłość Chrystusową jaką On nas obdarza i z jaką troską się z nami obchodzi.
Część problemów wierzącego, lęk, obawy, troski strach wynikają z tego że nie do końca rozumie jak wielce Pan go ukochał i jak wielki ogrom łaski okazuje mu każdego dnia.
·         W Jaki sposób apostoł Paweł opisuje wielkość Bożej miłości wobec wierzących?
Apostoł Paweł stosuje tutaj celowo miary, które są niezmierzone, by pokazać wielkość Bożej miłości dla wierzących. Jest to miłość i dobroć Boga, której nie da się w żaden sposób zmierzyć, tym samym jest to miłość nieskończona, miłość wieczna. Podobne terminy Paweł używa gdy opisuje, że nie ma siły we wszechświecie która mogłaby oddzielić wierzącego od Boga Rzym 8,38-39; Rzym 5,5
·         Ogrom miłości Chrystusa jest tak wielki, że nie jesteśmy nie tylko w stanie jej zmierzyć, ale też nie jesteśmy w stanie jest pojąć, zrozumieć i w pełni doświadczyć. Ale mamy dążyć do tego, by pojąc i zrozumieć ją jak najgłębiej i doświadczyć jej możliwie najpełniej. Wydaje mi się, że nawet gdy już połączymy się z Bogiem, nie będziemy w stanie w pełni pojąc jak wielce Bóg ukochał tych, których zbawił.
5.      Byśmy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą
Co to znaczy być całkowicie wypełnionym pełnią Bożą?
Zostać całkowicie zdominowanym, przez Boga i myśleć oraz postępować wedle Jego upodobania. By nie było w nas już nic, co pochodzi od nas, ale wszystko było z Boga.
Tak więc chodzi głownie o to, byśmy stali się do Chrystusa podobni tak mocno jak to tylko możliwe. Zasada która to wyrażą jest w 1 Piotra 1,15-16

20 – 21 Do czego nas prowadzi spełnienie warunków z Efez 3,16-19?
Prowadzi nas do tego, że Boża moc może działać w nas i przez nas w całej pełni. Co to faktycznie oznacza?
·         Oznacza to, że Bóg będzie odpowiadał na nasze modlitwy i faktycznie będziemy to widzieć.
·         Oznacza to, że Bóg Będzie czynił coś, o co się nie modliliśmy, zapomnieliśmy lub nawet na myśl nam to nie przyszło, a to przez nas uczyni dla Chwały swojego Królestwa.
·         Oznacza to, że nie raz i nie dwa będziemy zadziwieni Bożą mocą działającą w nas i przez nas. I Bóg użyje nas do niezwykłych swoich zamierzeń.
·         Bóg też sprawi, że nasze życie z Chrystusem będzie niezwykle owocne, a my dopiero z perspektywy czasu oglądając się wstecz na nasze życie będziemy mogli w jakiejś części zobaczyć ogrom Bożej łaski
Do czego powołany jest Kościół? Kościół ma być miejscem, społecznością gdzie ludzie oddają Bogu chwałę. I Bóg chce żeby ludzie oddawali Mu chwałę w kościele. Nie tylko w domu, w pracy w komorze modlitwy, samemu.
Ale Bóg powołał Kościół, by kościół się gromadził i byśmy razem wielbili Boga przez Pana Jezusa Chrystusa. i przede wszystkim w Chrystusie Jezusie.
Nie można wielbić Boga jeśli nie jest się w Chrystusie Jezusie. Tylko człowiek odrodzony, Zbawiony przez Boga o przemienionym sercu przez Ducha Bożego, człowiek który jest w Chrystusie, jest w Nim, jest przyobleczony w Chrystusa, Jego sprawiedliwość, Świętość, może oddawać Bogu chwałę  i Bóg przyjmie ją. Każde wielbienie Boga poza Chrystusem jest bezowocne, jałowe, jest obrzydliwe w oczach Boga.
                                                                                                                     
  Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń