sobota, 28 maja 2011

W Co Wierzą Świadkowie Jehowy? Kim Jest Chrystus Według Organizacji?


Świadkowie Jehowy wierzą, że Jezus Chrystus nie jest wcielonym Bogiem, a jest wcielonym Archaniołem Michałem.
 Odmawiają Boskości Chrystusowi twierdząc, że jest pierwszym duchowym Bożym stworzeniem dlatego nazwany jest w Biblii Bożym Synem. Według twierdzeń organizacji Pan Jezus został stworzony w jakimś momencie wieczności. W niebie był znany pod imieniem Archanioł Michał. Powołują się na to,  że Chrystus nie twierdził nigdy, że jest Bogiem co oczywiście jest błędne bo Jezus mówił takie słowa: Jana 10:30  Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jana 5:23  aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Jana 14:9  Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?
Tytusa 2:13  oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa,

 W ich przekładzie (PNŚ) przystosowano fragmenty Słowa Bożego, które wskazywały na Boskość Chrystusa do ich doktryny i wierzeń i tak np. w Ks Wyjścia 3,14 czytamy "Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, Który Jestem. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was" a Jezus Chrystus w Ew Jana 8,57-58 powiedział o sobie: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się Ja Jestem. Słowa te jednoznacznie wskazują na Boskość Chrystusa i są identyczne ze słowami z Księgi wyjścia. Świadkowie natomiast w swoim przekładzie Pisma Św oddali te słowa z Ks wyjścia i ewangelii Jana w taki sposób:
Ks Wyjścia 3,14 "Oto co masz powiedzieć synom Izraela: Okażę się posłał mnie do was" (PNŚ) a w Ew Jana 8,58  "Zanim Abraham zaczął istnieć, ja już byłem". Zatem w ich Biblii słowa Jezusa wydają się nie mieć związku z tym co Bóg mówi do Mojżesza w Ks Wyjścia 3,14
Świadkowie Jehowy aż do około 1950 roku nosili ze sobą przekład Biblii w przekładzie American Standard Version (ponieważ zawiera on imię Jehowa w całym Starym Testamencie) w Polsce często posługiwali się przekładem 2 wydania Biblii Tysiąclecia zanim pojawił się przekład Nowego Świata gdzie Stary Testament tłumaczy Imię Boga jako Jahwe. Ale powołując się na te przekłady mieli problem z przeczeniem Bóstwu Chrystusa bo Ew Jana 1,1 w tych przekładach jest tłumaczone i słusznie, że "Słowo Było Bogiem". Towarzystwo Strażnica uporało się z tym problemem wydają swój własny przekład Biblii w (PNŚ) czytaj przekład Nowego Świata. Więc teraz gdy ktoś odsyła ŚJ do Ew Jana 1,1 świadkowie odpowiadają, że w ich Bibliach tego nie ma, bo ten werset w ich przekładzie jest przetłumaczony obecnie: "Słowo był bogiem". Redukując Jezusa Chrystusa w ten sposób do pozycji "boga" pośród wielu bogów i wielu panów na podobnym poziomie jak szatana, który jest określony w 2 Kor 4,4 bogiem tego świata. ŚJ często oskarżają chrześcijan, że wierzą w trzech Bogów, a tymczasem Bóg wyraźnie mówi w Starym testamencie, że jest jeden i nie ma innego. Należy tłumaczyć ŚJ że wierzymy w Jednego Boga w Trzech Osobach i jest, to jedność złożona.. Ta jedność złożona polega na tym, że Bóg w swojej naturze objawił się nam w trzech Osobach Ojca, Syna, Ducha Św. Już w Starym Testamencie odnajdujemy przesłanki Boga, który Objawia się w jedności złożonej i tak np gdy do Abrahama przychodzi trzech mężczyzn w (Rodzaju 18,1) to Biblia mówi że objawił mu się Jahwe w postaci trzech osób, gdy dwóch z nich poszło do Lota, a jeden został z Abrahamem, to Abraham nadal nazywał Go Jahwe. Czyli Bóg może być w wielu miejscach na raz, to że był na ziemi w Osobie Syna nie wyklucza tego, że nie było Go w niebie. Zarzuty ŚJ że gdyby Jezus był Bogiem, to nie mógłby modlić się do Boga w niebie są cielesnym sposobem ogarnięcia Boga i zrozumienia Jego istoty. 
Jana 20,28 "Odpowiadając Tomasz rzekł do niego Mój Pan I Mój Bóg". Warto zwrócić uwagę na ten fragment Ewangelii Jana gdzie Tomasz nazywa Chrystusa Panem w odróżnieniu od wszystkich innych panów i Bogiem w odróżnieniu od wszystkich innych bogów. W  PNŚ ten werset nadal występuje w niezmienionej formie, być może w  kolejnych przekładach ŚJ zmienią to zdanie, bo jest dla nich zbyt niewygodne. Obecnie tłumaczą się, że Tomasz był w szoku gdy zobaczył Jezusa, który kilka dni wcześniej zmarł. Więc niezbyt dobrze wiedział co mówi i z pewnością nie miał na myśli nic głębszego. Oczywiście te twierdzenia są irracjonalne. Tomasz był największym sceptykiem wobec powstania  Chrystusa i mocno stąpał po ziemi, ale w końcu przyjął Chrystusa jako Pana i Boga. Warto zwrócić uwagę, że Chrystus nie sprzeciwił się słowom Tomasza. W przypadku Jana w Ks Objawienia gdy Jan padł do nóg Anioła on go powstrzymał mówiąc, że cześć należy się Bogu. Chrystus Jest Panem i Bogiem dlatego nie powstrzymywał Tomasza a wprost przeciwnie zachęcał go, by się przekonał, że to co widzi jest zgodne z jego wyznaniem.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń