czwartek, 21 listopada 2013

Studium Biblijne dla początkujących Lekcja 1. Autorytet Biblii

Skąd możemy wiedzieć, że coś jest prawdą? Jest tak wiele pomysłów na szczęście i niemal każdy człowiek ma jakąś swoją definicje szczęścia. Jest również wiele organizacji i różnych kościołów, które twierdzą, że ich nauka jest najlepsza. W dzisiejszych czasach doświadczamy również upadku braku wartości absolutnych, wiele osób twierdzi, że prawdą jest to, co oni uważają za prawdę. Wobec tego wszystkiego musimy sobie zadać pytanie na czym budujemy swoje życie? Czy jest coś, jakaś nauka, idea, fundament który byłby tak trwały, że nigdy się nie zachwieje, a ludzie którzy w oparciu o ten fundament budują swoje życie są zawsze wygrani? Tak takim fundamentem jest Słowo Bożę, Biblia, Pismo Święte.
Jest wiele dowodów na autentyczność i wiarygodność Słowa Bożego, a jego wpływ na losy świata i poszczególnych ludzi jest ogromny.
Pismo Święte było spisywane przez ponad 1500 lat w rożnych częściach świata i ma 66 ksiąg i ponad 40 różnych autorów, którzy często na przestrzeni tych lat nie znali się. A jednak spójność Słowa Bożego jest zadziwiająca. Gdyby inna książka była spisywana przez tyle lat przez różnych ludzi z różnych kultur i w różnych częściach świata z pewnością byłaby mało spójna. Byłby to zlepek różnych myśli i przeżyć, które ze sobą nie mogłoby współgrać. Ale nie tak jest z Biblią, od początku do końca Biblia mówi o jednym i tym samym Bogu, który objawiał się w historii i nadal się objawia. Biblia również mówi o tym skąd pochodzimy jaki jest cel naszego życia, wyjaśnia jako jedyna księga sensownie i precyzyjne upadły stan ludzkości. Biblia jest również objawieniem Bożego planu ratunku dla świata, by ludzie i całe stworzenie któregoś dnia mogło cieszyć się niezachwianą społecznością z Bogiem. Słowo Boże jak żadna inna księga została przetłumaczona na dziesiątki języków świata i wydana w miliardach egzemplarzy. To wszystko dowodzi, że autorem Pisma Świętego jest  Bóg

 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!
Gal. 1,8-9
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
2 Tym. 3,16
Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.
Hebr. 4,12-13
Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie.
2 Jana 9-10
Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze.
Obj. 22,18-19
Jan 17:17  Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

Słowo Boże również przepowiada wiele rzeczy zanim cokolwiek się wydarzy i tak np. Bóg mówił o przyjściu i ukrzyżowaniu Jezusa zanim wymyślono ten sposób zadawania śmierci Psalm 22 był napisany 1000 lat przed ukrzyżowaniem.

Będziemy osądzeni w dniu ostatecznym na podstawie tego, co jest zapisane w biblii
Jan 12:47  A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić.
Jan 12:48  Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym;

Biblia jest także nad wszelkimi autorytetami świeckimi. Biblia jest nad papieżem i nad samym kościołem i nikt nie ma prawa jej naginać lub dopasowywać da swoich potrzeb. To ona mówi nam, co mamy robić i jak mamy żyć. Objawia nam również, co się Bogu podoba, a czego On nie akceptuje. Słowo Boże jest również ponad tradycją kościoła i religijnymi zwyczajami, które były praktykowane od wieków. Jeśli są sprzeczne z Pismem Świętym powinny być odrzucone Ew. Marka 7,5 - 13. Jezus odrzucał tradycje, jeśli była ona sprzeczna ze Słowem Bożym i twierdził, że cześć oddawana Bogu zgodnie z ludzką tradycją jest daremna Mk 7,7.
1.      Przez tradycje przykazania Boże są zaniedbywane i porzucone (Mk. 7, 8)
2.      Bóg przyjmuje tylko do tego, kto służy Mu w wymagany przez niego sposób (Mk. 7, 9)
Boże Słowo również jest jedyna księgą, która objawia nam prawdę o Bogu. Wszystkie inne religie nie chrześcijańskie są fałszywe i są wytworem ludzkich przemyśleń, filozofii i działania demonów. Jezus wyraźnie nauczał, że tylko Jego słowa są trwałym fundamentem Mat 7,24 – 27.

Dlatego każdy chrześcijanin powinien sam czytać i studiować Słowo Boże będąc posłuszny temu co w Słowie Bożym jest napisane jak berejczycy. (Dzieje 17,11)

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń