wtorek, 5 listopada 2013

Wielki ucisk i porwanie kościoła

Dzisiaj zajmiemy się czasami wielkiego ucisku, który według Słowa Bożego ma przyjść na świat przed ostatecznym widzialnym powrotem Jezusa Chrystusa i porwaniem kościoła. Prześledzimy teksy które mówią o wielkim ucisku i postaramy sobie odpowiedzieć na pytanie w jakim momencie kościół zostanie zabrany. Dlatego że istnieją różne poglądy na ten temat. Jedni twierdzą że kościół będzie na ziemi w czasie wielkiego ucisku i zostanie wyratowany dopiero pod koniec tego  okresu, inni twierdzą, że w środku ucisku Chrystus zabierze swój kościół lub przed uciskiem to się stanie, a Bóg wtedy wyleje swój gniew na ziemię. Co do  jednego wątpliwości nie ma, a mianowicie że przyjdzie taki czas na ziemię zwany „Wielkim  uciskiem” dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to czas wylania Bożego gniewu na mieszkańców ziemi i czas rządów antychrysta.
Pierwszy tekst jaki znajdujemy na temat wielkiego ucisku czytamy w Ew. Mateusza
1.      Wielki ucisk i Jego Charakter
 Mat 24:21  Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.
Mat 24:22  A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.
Jaki to będzie okres dla świata?
ü  Już samo słowo wielki ucisk sugeruje, że ten okres będzie się różnił od innych okresów które wcześniej mieliśmy w historii świata.
ü  Według Jezusa będzie to ciężki czas dla świata o którym wspomina Ks. Objawienia gdzie Bóg wylewa swój gniew Objawienie 8,13 - 21.  
ü  Będzie to również czas antychrysta, a Bóg pozwoli mu wtedy działać z cała jego mocą i siłą 2 Tesaloniczan 2,7-10
ü   Jak mocno te dni będą ciężkie dla świata? Jezus mówi, że te dni będą tak ciężkie dla świata, że gdyby nie były skrócone nie ocalałaby żadna istota. Właśnie księga objawiania opisuje od 6 - 9 rozdziału wyjątkowy czas dla świata w postaci wylania Bożego gniewu.
Innym fragmentem na temat wielkiego ucisku jest

Dan 12:1  W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.
ü  Daniel również w tym okresie podobnie jak Jezus widzi bardzo ciężki czas dla świata inny niż wszystkie dotychczasowe okresy w Historii Ks. Objawienia 16 rozdz.
ü  W tym także okresie szatan zostanie strącony na ziemię i starci prawo oskarżania wierzących przed Bogiem Ks. Obj. 12,8 – 10
ü  Czas wielkiego ucisku będzie czasem dla Izraela, prawdopodobnie właśnie wtedy nastąpi przebudzenie w tym narodzie i wielu Żydów nawróci się do Chrystusa o czym pisał Ap. Paweł w liście do Rzymian i o czym mówi wiele proroctwo ze Starego Testamentu. Wizja Jana 144 tys. 7 rozdz. Ks. Objawienia jest to wizja zbawionych Żydów w czasie wielkiego ucisku.
ü  Również wielu ludzi w tym czasie się nawróci i zostaną zbawieni, być może poniosą śmierć za świadectwo o Jezusie Chrystusie Ks. Objawienia 7,9-14 i 6,9-11

2.      Kiedy zacznie się okres wielkiego ucisku?
Ostatnio mówiliśmy że jest coś takiego jak czasy pogan Łukasza 21,24, to okres w którym Bóg ze swoim zbawieniem z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa zwraca się do pogańskich narodów - nie Żydów. Naród wybrany na pewien czas zostaje odrzucony i zasłona spoczywa na ich oczach tak, że niewielka ich część poznaje Chrystusa, ale jako naród odrzucają Go. Gdy miną te czasy pogan wypełni się ostatni tydzień z Ks. Daniela 9,24-27
Dla narodu Izraelskiego wyznaczono 70 tygodni od czasu ogłoszenia odbudowy Jerozolimy. Wspomniane tygodnie należy liczyć rok za dzień. Taka interpretacja wynika z Daniela 12,11; 8,13 7;25 Objawienie 11,2-3;  12;6-14. Czas odbudowy Jerozolimy należy liczyć od wydania dekretu przez króla Artakserksesa za czasów Nechemiasza czyli 5 r p.n.e. Gdy 69 tygodni przemnożymy przez 7 to da nam 483 lata, tyle miało upłynąć czasu dekretu króla do zabicia Chrystusa. Po tym wszystkim zaczęły się czasy pogan i ostatni tydzień dopiero nadejdzie jest zarezerwowany na czasy ostateczne.
ü  Wiec okres ostatniej fazy historii przed powrotem Jezusa zacznie się na ostatnie 7 lat przed przyjściem Chrystusa Daniela 9,27. Będzie to okres panowania antychrysta w którym świat rozpozna przywódcę i przewodnika. Żydzi przez około 3,5 roku będą widzieli w nim Mesjasza.
 Ew. Mateusza 24.15-30, łatwo jest dostrzec, że początek Wielkiego Ucisku ściśle związane jest z ohydą spustoszenia, czynnością Antychrysta. W Księdze Daniela 9.26-27 dostrzegamy, że będzie zawarte przymierze na siedem lat. W połowie tego siedmioletniego czasu, „w połowie tygodnia”- człowiek ten zerwie zawarte przymierze, zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, co ściśle odnosi się do dzieła odbudowy przyszłej świątyni. Księga Objawienia 13.1-10 podaje nam więcej szczegółów odnośnie działania bestii, a co ważniejsze, szczegółowo określa czas w którym będzie panowała. Księga Objawienia 13.5 mówi, że będzie sprawował władzy przez 42 tygodnie, co odpowiada 3,5- letniemu okresowi Wielkiego Ucisku.

3.      Pochwycenie kościoła.
Pojawia się pytanie czy kościół Chrystusa wejdzie w fazę wielkiego ucisku. Z proroctwo biblijnych wydaje się, że nie, ale nastąpi pochwycenie kościoła przed wielkim uciskiem.
Mateusza 24,35-44 Łukasza 17, 20 – 37 1 Tesaloniczan 4,13-17
ü  Bóg uratował Noego przed swoim gniewem, uratował również Lota w czasie zniszczenia Sodomy i Gomory. To sugeruje nam że kościół również zostanie zabrany, że jeden będzie wzięty a drugi zostawiony.
ü  Znajdujemy również liczne wezwania do czuwania skierowane do kościoła co również może wskazywać że kościół zostanie zabrany w chwili której się nie spodziewamy Marka 13,35 Mateusza 24,42; 25,13 Łukasza 21,36

Dla mieszkańców ziemi będą to ciężkie czasy, ale Bóg nie pozostawia swojego kościoła na pastwę antychrysta, daje nam nadzieję że jeśli wierzymy w Chrystusa, to On ochroni nas od gniewu Bożego, który Bóg da do picia wszystkim co nie umiłowali Pana.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń