wtorek, 21 kwietnia 2015

Odkupienie


Termin wykupienia pojawiający się w Biblii często sprawia wielu ludziom problemu. Zaraz przychodzi nam na myśl jakaś transakcja handlowa, a jeśli handel to z kim? Czyżby z szatanem jak mówią np. Świadkowie Jehowy. Ale by zrozumieć termin wykupienia lub wykupiciela musimy sięgnąć do Starego Testamentu. Określenie pochodzi to z prawa rodzinnego, które Bóg nadał Izraelitom. Jeśli jakiś Izraelita zaprzedał się np. do Niewoli lub stracił majątek lub popadł w inne tarapaty i sam nie jest w stanie pomóc sobie. Bóg wyznaczył odpowiednie osoby z rodziny, które miały obowiązek wyratować takiego człowieka, odkupić inaczej mówiąc wybawić z tej opresji. W tym wypadku odkupicielem okazywał się człowiek, który podejmował interwencje oddania długu zamiast dłużnika.
Odkupienie w Starym Testamencie

·         Ks. Kapłanska 25,23-38 Kto miał być wykupicielem?
·         Ks. Kapłańska 25,47-49 Kto miał być wykupicielem?
Dobrą sytuacją, która pomaga nam lepiej zrozumieć rolę wykupiciela znajdujemy w Ks Rut. Noemi po wielu latach wraca do swojego kraju z Moabu gdzie zmarł jej mąż oraz synowie. Razem z nią wraca Rut – żona jednego z synów Noemi. W tamtym okresie bycie wdową było problemem egzystencjalnym. Kobiety bowiem były całkowicie uzależnione od pracy swoich mężów, synów. Jeśli jakaś kobieta straciła męża i synów lub ich nie miała, była narażona na skrajną nędzę. I w takiej sytuacji znalazła się Noemi z Rut, dwie wdowy, ale Boaaz na którego pole trafiła Rut był ich bliskim krewnym i mógł wykupić je z tej niedoli, w tym wypadku wziąć za żonę Rut. Tak też uczynił  Rut 2,20; 3,12; 4,14
Jakie znaczenie dla Noemi i Rut miało to, że Booaz okazał się ich odkupicielem?
·         Najwspanialszy przykład odkupienia w Starym Testamencie  czyni Bóg wobec Izraela gdy wyprowadza ich z Egiptu Wyjścia 6,6; 15,13; Pwt  Prawa 7,8; 1 Kronik 17,21;  Micheasza 6,4 Izajasza 54,5
Jakie znaczenia dla Izraela miało odkupienie, wybawienie ich z niewoli Egipskiej?
Tak więc mówiąc o biblijnym odkupieniu bardziej musimy mieć na myśli wyzwolenie i ratunek niż transakcje handlową. Bóg od początku uświadamiał Boży lud przez typy i symbole oraz ustanowienie odkupiciela, że kiedyś przyjdzie najwyższy odkupiciel, Zbawiciel, który uratuje nas od naszych grzechów.
„Ilekroć w Starym Testamencie mówi się, że Bóg dokonuje odkupienia swojego ludu, zawsze stoi za tym intuicja, że Bóg w swoim miłosierdziu raczył wejść w rolę odkupiciela, ratownika, czyli naszego najbliższego krewnego, i przyszedł nam z pomocą w beznadziejnej sytuacji”.

Musimy sobie zdać sprawę, że Bóg nas stworzył i wszystko należy do Niego. Ale człowiek zaprzedał się grzechowi, obcym bogom, nieprawości. Więc gdy Bóg wkracza i odkupuje nas, to bierze to co jest Jego, byśmy mogli być wolni od naszych wrogów. Bóg wtedy nie wchodzi w żądną transakcje z Faraonem ani z bożkami, czy z innymi swoimi wrogami, po prostu Bóg odzyskuje swoją własność. Odzyskuje nas po to, byśmy byli wolni i mogli Mu służyć.

 Odkupienie w Nowym Testamencie
Pojęcie odkupiciela przeszło również to Nowego Testamentu, a nawet zostało poszerzone.

·         Zwróćmy uwagę na teksty Nowego Testamentu 1 Tym 2,6
Co jest tym okupem o który mówi Paweł? Oczywiście tym okupem tą ofiarą dzięki której możemy doświadczać wolności jest ofiara Chrystusa. On złożył wymaganą należność za nasze grzechy byśmy wierząc w Niego mogli dostąpić przebaczenia. Oznacza że, Jezus przez swoją ofiarę nabył lud dla siebie, byśmy mogli Mu służyć i wychwalać Boga z powodu naszego odkupienia.
Jak już wcześniej wspomnieliśmy w Bożym wykupieniu bardziej chodzi o nasze wyzwolenie niż jakieś targi. W rozumieniu Nowego Testamentu cena, która została zapłacona za nasze wykupienie to droga krew Chrystusa 1 Piotra 1,17-18; 1 Kor 6,19-20; 7,23.
Chrystus z polecenia Boga dobrowolnie zgodził się zapłacić cenę za nasze grzechu składając Bogu ofiarę z samego siebie Hebrajczyków 9,14 by każdy wierząc w Niego mógł dostąpić przebaczenia, odpuszczenia grzechów. Ofiara ta była konieczna by zaspokoić słuszne żądania Bożej sprawiedliwości za popełniony grzech ludzi.
To więc jeśli chcemy rozpatrywać odkupienie Chrystusa na płaszczyźnie transakcji, możemy powiedzieć, że Bóg Syn złożył Bogu Ojcu doskonałą ofiarę z samego siebie, która jest doskonałą zapłatą za grzechy całego świata. Ale  błędem i herezją jest myślenie, że Bóg zapłacił w jakikolwiek sposób szatanowi za nasze życie. Bóg nie targuje się ze swoim stworzeniem, bo wszystko należy do Niego Psalm 24,1 .  Jeżeli pragnął odzyskać stworzenie przez ofiarę Jezusa, to nie chodzi o władzę nad nim, bo miał ją zawsze. Ale chodzi o pojednanie stworzenia z Nim, o to byśmy mogli przyjść do  niego  i być wyzwolonymi od wszystkiego co czyni nas niezdolnymi by służyć Bogu.
 Podobnie o tym pisze Paweł do Kolosan 1,13-14
Co ma na myśli apostoł mówiąc „w którym mamy odkupienie”?
Oczywiście chodzi o wyzwolenie z grzechów. Odkupienie w rozumieniu apostoła Pawła to możliwość doświadczenia przebaczenia grzechów, wyzwolenia z niewoli grzechu, wyrwanie z mocy ciemności i przeniesienie nas do Królestwa Pana Jezusa. Oznacza to, że przez pośrednictwo Chrystusa Bóg wkracza w nasze życie uwalniając od naszych największych wrogów.
Od czego Jezus nas odkupił inaczej wyzwolił
·         Od niewoli grzechu i martwych uczynków 1 Piotr 1,18;Tytusa 2,14
·         Od Gniewu Bożego, piekła, Sądu i potępienia Jana 3,36; 3,16; 5,24
·         Od śmierci Jana 8,51; Obj 20,6
·         Od mocy Szatana nad naszym życiem Kol 1,13
·         Od mocy świata 1 Jana 5,5 Chodzi o pokonanie przez wiarę w Chrystusa tego świeckiego demonicznego systemu który zaślepia ludzi i nie pozwala dojrzeć im chwały Zbawiciela. Ślepota ta ostatecznie prowadzi ludzi do na potępienie do piekła. Jezus wyzwala nas z tej mocy świata byśmy mogli widzieć jak marne i płytkie oraz martwe jest postępowanie świata i wszystkie jego filozofie, a jak wspaniałe jest odkupienie Chrystusa, jego Zbawcza ofiara i zbawienie które nam daje.

Jeśli wierzymy w Chrystusa już zostaliśmy odkupieni, ale czekamy jeszcze na pełną realizacje skutków odkupienia Chrystusa. Tym ostatecznym akcentem zbawienia będzie odkupienie naszego ciała Rzymian 8,23 oraz pełne wyzwolenie od wszelkiego skrzenia Efez 1,14 byśmy mogli na wieki wywyższać i uwielbiać Boga.
  

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń