wtorek, 14 kwietnia 2015

Przebłaganie


Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym na czym polegało przebłaganie Jezusa za  nasze grzechy, kogo  przebłagał i w jaki sposób to uczynił.

   1.      Przebłaganie w Starym Testamencie
Termin przebłagania często występuje w Starym Testamencie jest to działanie zmierzające do naprawienia wyrządzonej krzywdy. Polega na usunięcia osobistej obrazy urażonej strony przez zadośćuczynienie. Hebrajskie Słowo „kaphar” jest tłumaczone jako oczyszczenie, ekspiacja – przywrócenie pokoju z Bogiem, usunięcie winy lub zakrycie winy  
a)      Jakub chce przebłagać swojego brata Ezawa z wyrządzoną mu krzywdę  Ks. Rodz 32,20
b)     Podobnie czyni Dawid chcąc naprawić krzywdę Gibeonitom z którymi Izrael miał. przymierze, a Saul starał się ich wytępić 2 Samuela 21,3
c)      Bóg również oczekuje przebłagania za grzech Ks. Kapłanska 17,11; 16,11-19; w starym przymierzu był jeden dzień nazwany dniem przebłagania lub pojednania  zwany świętem  Jom Kipur Kapłańska 16,29-30. Słowowo Boże mówi, że bez rozlania krwi nie ma przebaczenia grzechów Hebrajczyków 9,22
·          W Przebłaganiu nie chodzi o to, że Boga trzeba ugłaskać, udobruchać, ale chodzi o usunięcie bariery jaką spowodował grzech.
·          Nasz grzech bowiem obraża Boga, a Boża sprawiedliwość domaga się kary na grzeszniku Jana 3,36; Rzymian 1,18; Rzymian 6,23 Habakuka 1,13; Psalm 11,4-7; Ezehiela 18,20.
·         Bóg jest Panem Świata, prawodawcą i sędziom więc ma prawo oczekiwać, że ludzie będą mu posłuszni i będą przestrzegać jego praw. Izajasza 45,18; 42,5
W starym testamencie Bożym sposobem przebłagania były ofiary z niewinnych zwierząt. Krew ofiary usuwała winę i zaspokajała Bożą sprawiedliwość, która domagała się kary za grzech. W miejsce grzesznika umierała niewinna ofiara zastępcza. W ten sposób krew ofiary oczyszczała i chroniła grzesznego człowieka wprowadzając pokój między Bogiem a człowiekiem. Grzesznik składając ofiarę mógł powrócić do społeczności z Bogiem, a jego grzech był przebaczony. W Ks. Wyjścia 12,13 czytamy że krew baranka chroniła Izraelitów przed Bożym gniewem.
2.      Przebłaganie w Nowym Testamencie
Wszystkie ofiary w Starym Testamencie były cieniem przyszłej wiecznej ofiary, która miała być złożona z niewinnego baranka,  którym jest Pan Jezus Chrystus Hebrajczyków 10,1-18 
·         Co było głównym celem ofiar ze zwierząt w Starym Testamencie?
·         Co uczynił Jezus czego nie mogły uczynić starotestamentowe ofiary?
·         W jaki ofiara Chrystusa przypomina ofiary starotestamentowe
a)      Co to znaczy że Bóg ustanowił Jezusa jako ofiarę przebłagalną Rzymian 3,25?
b)     Zwróć uwagę na inne fragmenty mówiące o przebłaganiu 1 Jana 2,2; 1 Jana 4,10
c)      Jezus nie tyle zakrywa nasz grzech przed Bogiem ale krew Jezusa oczyszcza nas z grzechów 1 Jana 1,9 dlatego grzesznik wierzący w Chrystusa i pokładający swoją nadzieje w Jezusie jest całkowicie wolny od winy Rzymian 8,1.
3.      Kogo Jezus przebłagał za nasz grzech?
Oczywiście Jezus przebłagał Boga, Bożą sprawiedliwość. Nie o to chodzi, że Bóg nie chciał nas zbawić. Wprost przeciwnie Bóg pragnął zbawić ludzi, ale nie mógł tego uczynić bez osądzenia grzesznego człowieka. Boża sprawiedliwość jednak dopuszczała, by w miejsce grzesznika został osądzony ktoś inny, zastępca. Więc Bóg posłał swojego syna, by złożył z samego siebie ofiarę przebłagalną za grzech ludzi. I dzisiaj Bóg chce przebaczyć każdemu, kto w tą ofiarę Chrystusa uwierzy i przyjmie jako swoją, za swój grzech. Hebrajczyków 9,14; 2 Kor 5,21

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń