czwartek, 17 października 2013

Chrystus Centrum Naszego Nowego Życia


                                                         
Z Chrystusem jestem ukrzyżowany żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego który mnie umiłował i wydał samego siebie dla mnie.”
Galacjan 2, 20
Pismo wyraźnie mówi, że teraz jako dzieci Boże należymy do Chrystusa.  Ale co to znaczy?  Jak mogę dać samego siebie Chrystusowi? W jakim sensie muszę  zrezygnować z mojego życia?  Te pytania są głębokie  ale bardzo istotne jeżeli chcemy doświadczyć naszego nowego życia w Chrystusie.  Nasze studium na ten temat obejmuje ten werset (Galacjan 2,20) i fragmenty Biblijne, które dotyczą tego tematu.

Galacjan 2,20

Jaki jest kontekst tego wersetu (2,15-19 & 2,21)?  O czym Paweł mówi w poprzednich wersetach?

W jakim sensie kontekst łączy się z naszym wersetem?

Paweł mówi, iż on jest ukrzyżowanym z Chrystusem i on już nie żyje, co to znaczy że on jest ukrzyżowanym i nie żyje? (Galacjan 2, 20)

W związku z tym w jaki sposób Chrystus żyje w nas? 

Paweł mówi tu o sobie, że obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego.... Pomyślmy o całym kontekście, zanim Paweł spotkał Jezusa na drodze do Damaszku, (Dz. 9:1-2) on żył dla siebie samego, dla swojej sprawiedliwości. A życie jakie prowadził było na jego chwałę.  Teraz, on nie żyje, zarówno jego życie jak i sprawiedliwość jest całkowicie w Chrystusie.  Zatem życie (teraźniejsze) Pawła w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego.  W jakim sensie Paweł teraz żyje? Co zmieniło się w jego życiu i postępowaniu? Zmienił się sposób patrzenia na siebie samego i na sens swojego życia. Odkąd poznał Chrystusa zrozumiał, że najważniejsze jest żyć dla Niego i Jemu służyć

Zanim w naszym życiu przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, nasza sprawiedliwość względem Boga była od nas samych.  Nasze plany, nadzieje, i dążenia w życiu były zdominowane przez nasze własne ja. Nie braliśmy pod uwagę co myśli Chrystus o moich działaniach i dążeniach.
  Czy to  się zmieniło pod wpływem poznania Chrystusa jak u Pawła?

W Ew. Jana 13:13
jakie tytuły są dane Jezusowi?  Co to znaczy być Panem?  W dzisiejszym czasach nie spotykamy się raczej że ktoś kogoś nazywa „Panem”  w sensie władzy nad nim.  Ale jakie mogą być podobieństwa, które wyrażają Idee „Pana” dzisiaj? Pracodawca, Szef, Król, niewolnik – Idee Pana mogą wyrażać wszystkie jednostki którym, należy być posłusznym

Jakie tytuły są dane Jezusowi w Ob. 19:16 (kontekst Ob. 19:11-16)? Król i Pan.

Jaki to ma znaczenie dla nas? Należy Chrystusowi być posłusznym 

Według następujących wersetów Jezus jest Panem nad czym?

Kol. 1:16-17  Nad Stworzeniem
Kol. 1:18  Nad Kościołem
Rzymian 14:9  Nad żywymi i umarłymi

Jaka jest treść każdego fragmentu w tych następujących wersetach?

Ew. Św. Mateusza 16,24-27 (Ew. Św. Marka 8, 34-35)

Ew. Św. Łukasza 14, 25-36


Ew. Św. Mateusza 10, 34-42  

Czy są takie miejsca w naszym życiu, które chcemy trzymać dla siebie?  Na przykład, nasza reputacja przed innymi ludźmi? 

Które dziedziny naszego życia,  powinny być podane Chrystusowi? Spróbujmy wymienić kilka.
ü  Nasz zawód, miejsce pracy – dawać tam świadectwo i okazywać posłuszeństwo w pracy Jezusowi
ü  Nasza rodzina – prowadzić swoją rodzinę w sposób zgodny z wolą Chrystusa, zgodny z Bożym Słowem, dawać świadectwo i uczyć ich drogi pańskiej. Wychowywać dzieci na chwałę Bożą
ü  Nasze posiadłości – niech służą Bogu np. mieszkanie, samochód
ü  Nasz czas – Poświęcać czas na służbę, ewangelizacje, spotkania biblijne, nabożeństwo czy inne cele służące budowaniu Królestwa Bożego
ü  Nasze pieniądze – finanse również powinny być podporządkowane Chrystusowi. Powinniśmy regularnie dawać na cele królestwa Bożego, dobrym zwyczajem jest dawanie dziesięciny. Jeśli możemy więcej to dawajmy więcej. Jeśli nie możemy dawać dziesięciny dawajmy mniejszą sumę, ale starajmy się robić to regularnie.
ü  Nasze plany – Powinniśmy w naszych planach uwzględniać wolę  Pana Jezusa np. zmiana pracy, przeprowadzka, może zakup pewnych rzeczy itp.
ü   Nasze wykształcenie – Pytać się Boga o drogę życia,  jaka skończyć szkołę, gdzie pracować.

W Ew. Łuk. 18:28-30, Co Piotr opuścił dla Chrystusa, jaka jest obietnica dla nas w tym fragmencie?

Paweł  powiedział że on nie żyje.... Wszystko to, co należało do poprzedniego Pawła  już nie ma żadnego znaczenia.  W liście do Filipian 3,7 - 16  Paweł jeszcze raz pisał na ten temat. 

W jakich dziedzinach mojego życia Chrystus jest Panem, a w jakich jeszcze nie jest i powinny mu zostać one poddane?
Nasze nowe życie w Chrystusie nie oznacza, że teraz damy tylko kawałek mojego życia Chrystusowi. My teraz nie żyjemy w ogóle... Moje życie musi być całkowicie w Chrystusie.  Oczywiście  „nie od razu Rzym  zbudowano” ale jeśli chcemy naprawdę doświadczyć nowego życia w Jezusie musimy nauczyć się że życie chrześcijanina należy do Jezusa. Mamy także wzrastać w umiejętnościach jak rezygnować z naszych cielesnych pragnień, które nie służą budowaniu Królestwa Bożego, a wybierać posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi
   


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń