wtorek, 29 października 2013

Znaki zwiastujące powrót Pana Jezusa Chrystusa.

Według proroctw biblijnych ludzkość znajduje się na wykresie eschatologicznym w okresie tzw. przerwy, nazywamy to czasami pogan. Przyjmuje się, że czasy pogan rozpoczęły się od momentu zburzenia Jerozolimy i spalenia świątyni oraz wygnania Żydów w 70 roku przez cesarza Tytusa. Jezus przepowiadał te wydarzenia na 30 lat zanim to się stało.
Luk 21:20  Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie.
Luk 21:21  Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego.
Luk 21:22  Gdyż dni te, to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane.
Luk 21:23  Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni; będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem,
Luk 21:24  I padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan.

Również apostoł widział czas dla pogan mówiąc o zatwardziałości Izraela aż do pewnego momentu Rzymian 11,25
Ten czas kiedyś się skończy i Bóg zwróci się ponownie w stronę Izraela i rozpocznie się ostatni tydzień z Księgi Daniela (Daniela 9,27) przyjmuje się, że to proroctwo z księgi Daniela z 9,23-27 rozdz. należy liczyć rok za dzień. Czyli ostatni tydzień to siedem lat wielkiego ucisku przed samym powrotem Jezusa Chrystusa.

Jezus wzywał nas do czujności obserwowania znaków czasu i przestrzegał by nasze serca nie były ociężałe z powodu zajmowania się tylko tym życiem Łukasza 21,29-36.

Tak więc zwróćmy uwagę jakie znaki zwiastują nam ponowne przyjście Jezusa Chrystusa

Znaki dotyczące Izraela
ü  Rozproszenie i prześladowanie Izraela. Bóg zapowiadał że Żydzi będą prześladowani u wszystkich narodów za nieposłuszeństwo Bogu. Ks. Powtórzonego Prawa 28,15-26.36-37.64-66 Łukasza 19,41-44 Jezus przepowiedział zburzenie Jerozolimy
ü  Zebranie Izraela w jeden naród i nadanie im ziemi. Słowo Boże przepowiada, że Bóg w czasie ostatnim zbierze Izraela i przyjdą z powrotem do swojej ziemi. Żydzi są jedynym narodem na świecie, który po tak długim okresie bezpaństwowości na nowo zgromadził się w jeden naród. Państwo Izraelskie na nowo powstało jako wolne królestwo w 1948 roku. Co ewidentnie jest działaniem Bożym i wypełnieniem obietnic Jeremiasza 24,6-7 23,3-4 32,37-38 Ez 37,21-22 36,24 Ez 11,16-17
ü  Wśród żydów nastąpi przebudzenie nastąpi przebudzenie  Rzymian 11,15 Zachariasza 12,9-1
Znaki dotyczące polityki
ü  Jezus mówił o wojnach i rozruchach między narodami. Wprawdzie to było zawsze,  ale wydaje się że przed przyjściem Jezusa konflikty będą na nasilone Łukasza 21,9-10
ü  Będzie mówiło się wiele o pokoju, i bezpieczeństwie 1 Tesaloniczn 5,3. Prawdopodobnie chodzi o pokój światowy i organizacje pokojowe.
ü  Głód i choroby Łukasza 21,11


Znaki w przyrodzie.
ü  Jezus także mówił, że zwiastunami zapowiadającymi jego przyjście będą zmiany w przyrodzie i zmiany klimatyczne Łukasza 21,11.25
Dużo mówi się ostatnimi laty o zmianach klimatycznych i wydaje się, że anomalie pogodowe są coraz częstsze nawet na terenach umiarkowanych jak polska po pojawiają się dotąd niespotykane wichury i powodzie.
ü  Trzęsienia ziemi Łuk 21,11
ü  Jakieś zarazy i prawdopodobnie nowe choroby jak np. AIDS. Z jednej strony mamy bardzo dobre leki na wiele chorób, ale ciągle pojawiają się nowe schorzenia i skuteczność, antybiotyków spada.
ü  Znaki w kosmosie, Łukasza 11,25.

Kondycja moralna świata będzie coraz gorsza
ü  Będzie bezbożność 2 Tymoteusza 3,1-5. Mateusza 24,12 rozmnożenie bezprawia
ü  Szczególnym czasem bezbożności były na ziemi dni Noego, a w Sodomie dni Lota Jezus powiedział, że za czasów Syna człowieczego będzie podobnie Łukasza 17,26-30.
W czasach ostatnich ludzie będą oddani głównie Jedzeniu, piciu, rozrywce, interesom, gadżetom itp. Będą żyli bardzo niemoralnie i będą akceptowali wiele zachowań obrzydliwych dla Boga jak: homoseksualizm, cudzołóstwo, wszeteczeństwo czyli przygodny seks i wielu partnerów, czary, wróżby itp.
Znaki dotyczące kościoła
ü  Niezwykłym znakiem który przepowiedział Jezus jest, że Ewangelia będzie głoszona po całym świecie. I w czasach pogan to jest jedno z głównych zadań kościoła, docierać z dobrą nowiną do wiosek, miast, państw i wszystkich ludów pod niebem Mateusza 24,14. Dlaczego to proroctwo  jest takie niezwykłe? Rzeczywiście jest to niezwykłe proroctwo, kto z ludzi mógł wtedy przypuszczać, że wszystkie narody będą mogły usłyszeć ewangelię. Apostołowie byli zwykłymi ludźmi bez wielkiego wyksztalcenia i bez wielkich wpływów, a Jezusa zabito.
Dzisiaj możliwości zwiastowania są niesamowite, telewizja satelitarna, tysiące chrześcijańskich kościołów rozprowadzające Słowo Boże. Biblia została przetłumaczona na 2527  języków (nie  na wszystkie z nich w całości) jest  najczęściej tłumaczoną księgą wszechczasów. Cała biblia jest przetłumaczona na 469 języków (stan na rok 2011). Nowy Testament jest przetłumaczony na 1231 języków (stan na rok 2011)
ü  Innym znakiem w kościele będzie wzmożona aktywność fałszywych nauczycieli i proroków. Będą to ludzie i organizacje odwodzące ludzi od prawdy i przyciągające do siebie. Mateusza 24,11.24
ü  Kolejnym znakiem będzie większa nienawiść świata do kościoła Jezusa Chrystusa Mateusza 24,9 10,16 - 22 Marka 13,9 - 10
ü  Wybuch fałszywych doktryn dotyczących przepisów pokarmowych, zabraniania związków małżeńskich i innych  1 Tymoteusza 4,1 – 3
ü  W kościele ludzie będą przybierać pozory pobożności
Wobec tych wszystkich znaków mamy być czujni i trwać w społeczności z Bogiem Ojcem i z naszym Panem Jezusem Chrystusem przez Ducha Świętego, który jest w nas.


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń