wtorek, 15 października 2013

Drugie przyjście Jezusa Chrystusa i jego charakter.

Drodzy dzisiaj zajmiemy się drugim przyjściem Jezusa Chrystusa. Jest to dosyć ważna doktryna, która od początku zwiastowania o Jezusie zajmowała ważne miejsce w kościele chrześcijańskim. Kiedyś ktoś zadał pytanie czy kościół w dzisiejszych czasach czeka na przyjście Jezusa, czy my czekamy na kolejne przyjście Jezusa? A jeśli tak to czego się spodziewamy?
Biblia nie pozostawia nam żadnych wątpliwości,  że Pan Jezus przybędzie na ziemię po raz drugi, ale charakter jego przyjścia będzie zupełnie inny. Za pierwszym razem narodził się w Betlejem i wychował w Nazarecie tak, że widziała Go i słyszała o nim  stosunkowo niewielka ilość osób. Przy kolejnym przyjściu cały świat Go zobaczy i wszyscy będą zmuszeniu oddać mu chwałę
Często w kontekście przyjścia Chrystusa mówi się o końcu świata, ale w zasadzie nie jest to prawda. Nastanie koniec tego porządku rzeczy, ale nie koniec świata, właściwie nowy początek z namacalnym i widzialnym panowaniem Boga.
Również wiele osób, kościołów i organizacji w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa próbuje wyznaczać daty, chociaż sam Pan mówił żeby tego nie czynić, bo o tym dniu nikt nie wie tylko Ojciec w niebie Mt 24,36

1.      Przyjście Jezusa

Pierwszy ważny tekst znajdujemy w Dziejach Apostolskich 1,10-11
Jezus przyjdzie tak odchodził i wszyscy go zobaczą.
Sam Jezus również mówił o swoim powtórnym przyjściu Mateusza 24,29 – 31 Łukasza 17,22-30 Daniela 7,13 – 14 1 Tesaloniczan 1,10 Paweł oczekiwał Jezusa z niebios
Jaki charakter będzie miało drugie przyjście Jezusa Chrystusa
ü  Będą mu towarzyszyć niezwykłe znaki na niebie i na ziemi, zaćmienie, spadanie gwiazd,  trzęsienia ziemi
ü  Będzie to przyjście widzialne, ujrzy go każde oko Ks. Objawienia 1,7 Mat 26,64
ü  Będzie to przyjście z wielką mocą i z wielką chwałą na obłokach nieba Mat 24,30
ü  Przyjście Jezusa będzie raptowne i dla wielu niespodziewane 2 Piotra 3,10 Mateusza 24,30
ü  Jak świat zareaguje na ponowne przyjście Jezusa? Będzie zaskoczony i przerażony

2.      Po co Jezus przyjdzie ponownie na ziemie?
ü  Zebranie i ostateczne odkupienie swojego kościoła Mateusza 24,31 Łukasza 21,27 – 28 Hebrajczyków 9,28
ü  Jezus powróci, by ustanowić swoje wieczne królestwo Daniela 2,44; 7,14
ü  Przyjście Jezusa będzie także dniem sądu nad światem 2 Tesaloniczan 1,7-10
ü  Moment powtórnego przyjścia Jezusa jest momentem zmartwychwstania wierzących i porwaniem swojego kościoła na spotkanie Pana w niego 1 tesaloniczan 4,13 – 18

3.      Na temat przyjścia pańskiego powstało wiele herezji i nieprawdziwych twierdzeń

ü  Niektórzy twierdzą, że Jezus nie przyjdzie w ogóle, przed takimi twierdzeniami przestrzegał apostoł Piotr. Szczególnie gdy czas Jego przyjścia z ludzkiej perspektywy będzie się wydłużał. Zarówno w kościele jak i w świecie będą fałszywi nauczycie podważający Jego powtórne przyjście 2 Piotra 3,3-9
ü  Inną herezją przed którą przestrzegał Jezus i apostołowie to mówienie że Jezus już powrócił. Przybiera różne formy w postaci ludzi, którzy podają się za Chrystusa, lub twierdzeń, że Chrystus już przyszedł, ale wie o tym tylko jakaś wybrana grupa jak np. Świadkowie Jehowy, którzy twierdzą, iż powrót Jezusa nastąpił w 1914 roku. Mateusza 24,5; 24,24  2 Tesaloniczn 2,2-3
ü  Kolejną Herezją jest wyznaczanie dat powtórnego przyjścia Chrystusa przed czym przestrzegał nas Jezus Mateusza 24,36. Herezja ta powoduje poczucie wyjątkowości, ekskluzywizmu, poczucie posiadania wyjątkowych informacji i prowadzi do wywyższania się nad innych, traktowania ich z góry. Dyktowania i narzucania swoich poglądów, by móc sobie ich podporządkować i stać się panami nad ich duszami.  

4.      Dla świata moment przyjścia Pana będzie dniem sądu.
Judy 1,14 – 15 Izajasza 2,19 Sof 1,14-15 Jolela 1,15 Malachiasza 3,1-2

Warto może dodać że istnieją dwa główne poglądy na temat ponownego przyjścia Jezusa.
ü  Pierwszy z nich nosi nazwę Amilenializm, zwolennicy tego poglądu wierzą, że wraz z przyjściem Jezusa nastąpi wszystko, co przepowiada Biblia odnośnie czasów ostatecznych, czyli porwanie kościoła, sąd ostateczny, wieczne królestwo, zmartwychwstanie. Wprawdzie Amilenializm uprasza wydarzenia eschatologiczne, ale wydaje się że proroctwa przeczą temu i bardziej sugerują że eschatologia ma etapy w czasie.
ü  Drugi pogląd jest określany mianem Preminelistów, czyli wydarzenia ostatnie nastąpią w rozciągniętym czasie, a przyjście Jezusa jest podzielone na dwa etapy. Najpierw będzie porwanie kościoła do nieba, a na ziemi będzie sąd bezbożnych zwany wielkim uciskiem z panowaniem antychrysta. Później nastąpi powrót Jezusa i ustanowienie tysiącletniego królestwa, pod koniec milenium wielki bunt, żyjących ludzi wtedy na ziemi, zwycięstwo Boga, zmartwychwstanie niewierzących i sąd ostateczny

5.      Co to wszystko oznacza dla nas?
 Każdy chrześcijański kościół i każdy chrześcijanin powinien w posłuszeństwie i wierności oczekiwać na przyjście Jezusa, by móc zostać przez niego nagrodzonym Łukasza 12,35-48 wierny sługa Tytusa 2,11-13 wyrzec się bezbożności i oczekiwać Pana 2 Piotra 3,10-11 Świadomość przyjścia Pana powinna nas prowadzić do uświęcenia
                                                                                                                            


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń