czwartek, 15 maja 2014

Imiona Boże w Starym Testamencie

Dzisiaj przestudiujemy sobie temat dotyczący Imion Bożych w Biblii. Każde z imion Bożych w Biblii objawia nam  coś z natury Boga i przybliża nam Jego osobowość. Na starożytnym  Bliskim Wschodzie przywiązywano durze znaczenie do Imienia. Dzisiaj gdy nadajemy imiona najczęściej kierujemy się modą, sentymentem, brzmieniem, a rzadziej znaczeniem. W czasach starożytnych było zupełnie inaczej. Z imieniem wiązano charakter, tożsamość osoby. Imiona określały kim są ci którzy je noszą, jak żyją i jak postępują. Znajomość imienia jakiegoś bóstwa miała szczególne znaczenie ponieważ umożliwiało kontakt z tym bogiem i jego poznanie. W ten sposób Imię było kluczem do objawienia.


1.      Jahwe Najważniejszym imieniem Boga w Starym Testamencie jest Imię Jahwe występuje ono w ponad 6800 razy. Imię to zostało Objawione Mojżeszowi w Ks. Wyjścia 3,14 i oznacza ono „Jestem który Jestem” „Jestem”  „Będę jaki Będę”
Jak myślisz co to Imię oznacza i jakie przesłanie ze sobą niesie?
Przede wszystkim, że Bóg jest samoistny i po prostu Jest od zawsze i Jest zawsze. Oznacza ono także, że Bóg jest niezmienny w relacjach ze swoim ludem. Można powiedzieć, że w Imieniu tym zawiera się tajemnica i wolność Boga. Bóg nie jest niczym  ograniczony i nie podlega żadnym wpływom. Imię to również oznacza obecność Boga zawsze i wszędzie w odróżnieniu od stworzenia, które jest ograniczone. Nie możemy zapomnieć, że Imię to zostało objawione Mojżeszowi w szczególnej sytuacji, gdy Mojżesz zostaje posłany do Egiptu, żeby wyprowadzić Izraela. Bóg objawia się Mojżeszowi jako Zbawiciel, Ratownik, jako Bóg przymierza, który wybawia swój lud z niewoli Egipskiej. W ten sposób imię Jahwe oznacza Boga, który Jest, pomaga i nie zostaje obojętny. On jest wierny przymierzu jakie zawarł z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, jest wierny swoim obietnicom jakie złożył. W ten sposób Bóg ukazuje się jako Ten Który Jest, a Istnienie swoje objawia w konkretnych czynach zbawczych. W tym przypadku ratunku Izraela i tak już zostanie zawsze. Bóg Jahwe, to Bóg który jako jedyny istnieje w odróżnieniu od wszystkich bóstw. Także Bóg, który żyje i może realnie pomóc, dlatego że działa, a Jego moc nie jest niczym ograniczona.  Ostatecznie musimy w pokorze powiedzieć, że w imieniu tym jest pewna tajemnica i głębia sprawiająca nam problemy. Nie do końca potrafimy zrozumieć co to znaczy „Jestem który Jestem”. Sama konstrukcja gramatyczna jest dosyć dziwna i zagadkowa. Innymi słowy Bóg mówi do Mojżesza, że nie można go zgłębić, ani ograniczyć do zamkniętej formy imienia i zawsze pozostanie w jakimś stopniu nie odkryty. Mimo to, że tajemnice swojej osoby Bóg objawia na kartach całej Biblii i w Osobie Jezusa Chrystusa, to wciąż mamy problemy ze zrozumieniem kim On właściwie jest. Jestem przekonany, że owa tajemniczość Boga i niezgłębionośc będzie towarzyszyć nam zawsze. Dlatego ten kto mówi, że poznał, nie poznał jeszcze jak należało poznać (1 koryntian 8,2)
2.      Innym imieniem Boga jest „Elohim” występuje w Biblii blisko 2600 razy. Imię to występuje w formie liczby mnogiej i oznacza Bóg stworzyciel, wszechmocny i potężny. Objawia także złożoną naturę  Boga, że Bóg jest w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Rodzaju 1,1. Rodzaju 1,26 Pod tym imieniem Bóg objawiał się Abrahamowi. Prawdopodobnie zanim Bóg nie objawił imienia Jahwe Mojżeszowi głównie pod imieniem  „Elohim” wzywano Boga Ks. Wyjścia 6,3.  Ks. Rodzaju 17, 7
3.      Następnym dosyć częstym imieniem w Biblii jest „Adonaj” i oznacza „mój wielki Pan”, występuje w Biblii ponad 300 razy. Imię to jest tytułem, którego późniejszych czasach Żydzi głównie używali w zastępstwie imienia Jahwe z obawy przed profanacją tego imienia. Ks. Rodz. 15,2, Ks. Sędziów 6,15. Oznacza szacunek do Boga i poddanie Bogu. Człowiek zwracający się do Boga w ten sposób powinien mieć w świadomości, że Bóg jest jego Panem i chce być Panem jego życia
4.      Kolejnym Imieniem Boga jest „El” występuje w Biblii 238 razy. Imię to oznacza być na przodzie, być pierwszym, być najwyższym. Niesie ono w sobie idee siły mocy i potęgi. Z „El” łączono różne przymioty Boga i łączono je z imionami jak Eliasz – Jahwe jest Bogiem czy Samuel – Bóg wysłuchał.
5.      El Szaddaj – „Bóg wszechmocny, wszechmogący” „Bóg ten z góry” występuje w Biblii 48 razy, często bo aż 31 razy w Ks. Hioba. Przedstawia Boga jako wywyższonego, wielkiego dla którego wszystko jest możliwe (Rodz. 17,1 49,24 Ps. 132,2,5)
6.      El Eljon – „Bóg najwyższy” rdzeń słowa pochodzi od „wyżej” lub „podniesiony” wskazuje na wywyższenie i prawo własności Boga do wszystkiego. (Rodzaju 14,18)
7.      El Roi – „Bóg który widzi” Ks. Rodz. 16,13. Warto wspomnieć w jakim kontekście to imię w stosunku do Boga zostało użyte. Uczyniła to niewolnica Hagar gdy uciekła od swojej pani Saraj. Wtedy spotkała anioła Bożego, który dodał jej otuchy i przepowiedział przyszłość Ismaela. W ten sposób bóg wzmocnił ją i dał jej siłę do stawienia czoła przeciwnościom. Więc El Roi w tym kontekście to Bóg, który widzi nasze zmagania, nasze cierpienie, Bóg który nas rozumie i nie pozostawia nas samych. Jest to Bóg, który nas wspomaga i widzi wszystko i żadna sprawa przed nim  nie jest ukryta.
8.      El Olam – „Bóg wieczności” oznacza, że Bóg w swojej naturze nie ma początku ani końca. Bóg jest poza czasem i jest stwórcą czasu. Wszystko inne się starzeje i powoli obumiera, ale On jest jedynym, który ma nieśmiertelność i wieczność Psalm 90,2; 1 Tymoteusza 6,16
9.      El Gibhor – „Bóg silny” „Bóg potężny” zostały użyte w Izajasza 9,6 w stosunku do Jezusa
10.  Jahwe- Jireh – „Jahwe zaopatruje” Rodzaju 22,14 Jest to imię, które nadał Bogu Abraham, gdy miał złożyć syna w ofierze i w ostatniej chwili Bóg go powstrzymał, a na ofiarę znalazł baranka zaplątanego w krzakach. Imię to oznacza, że Bóg nas zabezpiecza w potrzebach naszych, że On jest w mocy zaopatrywać nas nawet wtedy kiedy z ludzkiej perspektywy nie ma skąd wziąć tego zaopatrzenia. I Bóg Biblii w taki sposób objawiał się w różnych sytuacjach. W sytuacji z Abrahamem, w sytuacji Eliasza gdy karmiły go kruki 1 Królewska 17,6   w sytuacji wdowy z Sarepty kiedy przyrządziła placek Eliaszowi z ostatniej mąki 1 Królewska 17,15-16
11.  Jahwe Sabaot – „Jahwe Zastępów” czyli „Pan Zastępów” wystepuje w Biblii 279 razy. Słowo „Sabaot” pochodzi od hebrajskiego słowa które oznacza „tłum”, „mnóstwo” i odnosi się do armii, wojska. Może oznaczać zastępy aniołów jak i ludzi. Imie to wyraża moc, potęgę i władzę Boga. Wskazuje również na Boga walczącego i mającego narzędzia do walki. Jest to Bóg, który dowodzi armią może chodzić o armie aniołów. Często to imię było używane w kontekście Boga walczącego. Jezus mówił, że mógłby prosić Ojca i Ojciec wystawiłby 12 legionów aniołów Mateusza 26,53, Izajasza 1,24 Psalm 46,8
Jak  myślisz co to dla nas może oznaczać?
12.  Jahwe Rohi – „Jahwe jest moim pasterzem” „Pan jest pasterzem moim” – w taki sposób Dawid nazywał Boga w psalmie 23 gdy zdał sobie sprawę z tego, że Jahwe go prowadzi. Co to dla nas oznacza?
13.  Jahwe Elohim – Pan Bóg. Połączenie dwóch najważniejszych Imion Boga komunikujących nam, że on jest Panem Panów i Królem Królów Ks. Rodzaju 2,4; Psalm 59,6
14.  Jahwe Nissi – „Jahwe moim  sztandarem” „Pan moim sztandarem” Imię nadane przez Mojżesza gdy odniósł zwycięstwo nad Amelekitami w bitwie Ks. Wyjścia 17,15. Oznacza, że Jahwe wspiera i daje odwagi do zwycięstwa w walce i w zmaganiach. Przez to imię Mojżesz chce powiedzieć zwyciężaj dla Jahwe, zwyciężaj dla Pana. Albo w swoich bitwach pokładaj nadzieje w Panu, a będziesz oglądał zwycięstwo. Oczywiście dzisiaj nie walczymy z Amelekitami, ale walczymy z wieloma innymi rzeczami z grzechem, naszymi słabościami, zmagamy się z pokusami ze światem, ze złymi ludźmi, z niesprzyjającymi okolicznościami. Więc zwyciężaj pod Bożym sztandarem, a Bóg przyjdzie ci z pomocą.
15.  Jahwe Rapha – „Jahwe który leczy” „Ja Pan twój lekarz” Ks. Wyjścia 15,26. W Bożej mocy jest uzdrowić zarówno nasze ciało jak i naszego ducha. Bóg doskonale wie co nam dolega i z czym się zmagamy, dlatego możemy do niego modlić w sprawie naszych schorzeń i dolegliwości wszelkiego rodzaju.
16.  Jahwe Szalom – „Jahwe jest pokojem” to imię objawione Gedeonowi Sędziów 6,24. Gedeon bał się o swoje życie i myślał, że zginie gdy zobaczył Anioła Pana, ale dał mu pokój. W ogóle Gedeon był bardzo strachliwym człowiekiem i właściwie możemy powiedzieć, że był przeciwieństwem pokoju, a Bóg sprawił, że w nim nabrał odwagi i odnalazł pokój. Pokój w naszym życiu jest ściśle związany z bezpieczeństwem. To bezpieczeństwo mamy w Bogu
17.  Jhwe- Tsidkenu „Jahwe sprawiedliwością naszą” Ks. Jeremiasza 33,16 2 Koryntian 5,21. Oznacza, że Bóg nas usprawiedliwia i czyni nas sprawiedliwymi. On czyni to sam przez ofiarę swojego syna Jezusa Chrystusa. Jeśli szukamy usprawiedliwienia z naszych przewinień i grzechów nie możemy tego czynić w sobie samych w nas, w naszych dobrych uczynkach. Tej sprawiedliwości musimy szukać w Jezusie, który stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy.
18.  Jahwe Szammah „Jahwe tam mieszka” Ezehiela 48,35 jest to wspaniała obietnica dla kochających Boga, że znajdą się z nim w miejscu gdzie On będzie przebywał razem z nimi, że będą mieli z Bogiem niczym niezachwianą społeczność i będą mogli poznawać go i zachwycać się Jego osobą. Jak niemowlę wpatruje się w mamę i znajduje radość i pokój w jej obliczu tak Boży lud będzie się wpatrywał w Boga i będzie pełen zachwytu nad Jego osobą. Jest to imię przypisane Jerozolimie i tamtejszej świątyni wskazujące na powrót Bożej chwały do tamtego miejsca.
19.   Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba – Ten zwrot dosyć często pojawia się w Starym Testamencie Wyjścia 3,8; 3,15  i oznacza Boga przymierza, Boga ,który dochowuje obietnic. Boga z którym mieli społeczności Abraham,  Izzak i Jakub i pod wpływem tej społeczności stali się innymi ludźmi, stali się ludźmi polegającymi na Bogu, który ich zbawia, który prowadzi ich do wieczności. Przed którym oni zawsze żyją. Więc Bóg Abrahama Izaaka i Jakuba jest to Bóg, obdarzający życiem, jest to Bóg podnoszący z martwych, jest Bóg zachowujący na wieki, jest to Bóg ojców. W imieniu tym zawiera się wiarygodność Boga, bo przecież ojcowie na nim polegali i nie zawiedli się, wszyscy jak jeden dostąpili ratunku i wsparcia.Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń