wtorek, 6 maja 2014

Kościół chrześcijański jego cele i zadania część II

1.      Po co nam kościół?
Z tym pytaniem zmaga się dzisiaj wielu ludzi. Czy sam dla siebie nie mogę być kościołem pytają? No właśnie nie, istota kościoła i jego charakter wyraża się w społeczności. Bez społeczności z innymi wierzącymi nie możemy mówić o kościele, kościół to ludzie wierzący w jednego Pana Jezusa Chrystusa.  Jeśli zaczynam uważać że kościół sprowadza się do indywidualnej społeczności między mną a Bogiem, to mam obraz kościoła zupełnie sprzeczny z Nowym Testamentem. Chrześcijanin jest odrodzony i powołany przez Boga do społeczności z innymi wierzącymi Rzymian 12,5
a.      Kościół jest nam potrzebny, by wzajemnie się zachęcać i napominać.
Heb. 3,13;Heb. 10,24-25; Kolosan 3,16; 1 Tes. 5,11-14
W jakich sytuacjach potrzebujemy zachęty, a w jakich napomnienia?
b.      Kościół jest nam potrzeby by pomagać sobie.
Gal 6,2 Rzym 15,1-2 Hebr 13,16 1 Jana 3,17-18
Greckie słowo oznaczające wspólnotę jest „koinonia” co oznacza dzielenie się czymś. W kościele zarówno otrzymujemy jak i dajemy.
Czym możemy się dzielić w kościele? Dobrym słowem, zachętą,  dobrami jak pieniądze inne rzeczy, czasem, pomocą w obowiązkach, talentami.
c.       Kościół jest nam potrzebny, by modlić się o siebie nawzajem.
Efez 1,15-16 Efez. Kol 1,9 6,18, Jak. 5,16
2.      Kościół to  społeczność ludzi wierzących w Chrystusa. Gdzie i w jaki sposób ta społeczność się przejawia.
a.      Społeczność przejawia się na wspólnym nabożeństwie.
Kościół od samego początku spotykał się na wspólnym nabożeństwie. Podczas którego, chrześcijanie wspólnie razem uwielbiali Boga przez zwiastowanie, słowa Bożego, modlitwę, śpiew, wieczerzę pańską, ofiarność,  usługiwanie sobie darami. Dzieje Ap. 20.7 1 Kor.16,2 Pierwszym dniem tygodnia po sabacie jest niedziela w Nowym Testamencie często określana dniem pańskim, to dzień kiedy Jezus zmartwychwstał.
b.      Co pierwsi chrześcijanie robili na takim nabożeństwie? Dzieje Ap 2,42 modlili się, słuchali nauczania, mieli społeczność, mieli czas wieczerzy.  Kolosan 3,15-16 Dzieje Ap. 14,27 opowiadali świadectwa o działaniu Bożym i jako zbór razem głosili ewangelię Dzieje 2,46
3.      Po co jeszcze potrzebujemy kościoła?
a.      Kościoła potrzebujemy żeby przygotować się do służby dla Boga Efezjan 4,11-12
Apostoł
„Apostoł” znaczy „posłany”. Jest to misjonarz wysłany w miejsce, do którego nie dotarła jeszcze Ewangelia, aby zdobywać ludzi dla Jezusa. Zadaniem apostoła jest zakładanie Kościoła i kierowanie nim lub rozpoczęcie jakiejś nowej pracy Pańskiej. W żadnym razie apostoł z listu do Efezjan nie jest apostołem na wzór dwunastu którzy chodzili z Jezusem.
Prorok
Prorokiem jest ktoś, kto otrzymał Słowo od Boga i przekazuje je innym. Jest to głosiciel Ewangelii. Najczęściej ludzie myślą, że prorok przepowiada przyszłość, ale głównym zadaniem proroków było napominanie i głoszenie słów od Boga (dzisiaj mamy je w biblii.)
Ewangelista
Ewangelista to ktoś potrafiący wyjaśnić niewierzącym Ewangelię w przystępny sposób oraz doprowadzić ich do podjęcia decyzji pójścia za Jezusem.
Pasterz
Pasterzem (pastorem) w Kościele jest ktoś troszczący się o duchowe zdrowie poszczególnych członków Zboru. Potrafi on we właściwy sposób napomnieć ich, zachęcić ich czy pokierować.
Nauczyciel
Nauczyciel to ktoś potrafiący w prosty, zrozumiały sposób przekazać prawdy biblijne i pomagać innym w przyswojeniu ich. Nauczyciel czuwa nad tym, aby w Kościele głoszona była zdrowa nauka.
b.      Kościoła potrzebujemy, by wydawać świadectwo temu światu o Jezusie Chrystusie Mateusza 5,13-16; Jan 13,35 kościół jako źródło misji Dzieje 13,1-3
Jakie świadectwo dawał pierwszy kościół Dzieje Ap. 2,43-47; 5,13-14; 11,21; 14,1
4.      Jakie są zadania kościoła?
Właściwie kościół ma trzy zadania od Boga Jakie?
a.      Oddawanie chwały Bogu. 1 Kronik. 16,28-29; 2 Kronik 7,3; Ps. 69,31; Ps. 96,7-8; Jan 4,24; Efezjan 1,12; Objawienie 1,6; Objawienie 14,7
b.      Budowanie kościoła 1 Piotra 2,5 1 Tesaloniczn 5,11
c.       Ewangelizacja świata Mateusza 28,18-20; Dzieje 1,8 Marka 16,15-16 Łukasza 24,47
5.      Przywództwo, zarządzane kościołem i wykonywanie posług.
Jak mówiliśmy w pierwszej części głową kościoła jest Jezus Chrystus. Ale by kościół mógł dobrze funkcjonować, potrzebne jest dobra organizacja i przywództwo. W Nowym Testamencie nie ma w kościele przywództwo pojedynczego ale taka role pełnią starsi oraz diakoni.
a.      Starsi
Starsi są wybrani przez Boga i rozpoznani przez społeczność jako przywództwo kościoła w pierwszym kościele starszych często ustanawiali ludzie którzy zakładali kościoły jak Paweł, Tytus i inni Dzieje Ap 20,28.
Biblia starszymi nie koniecznie nazywa ludzi starszych wiekiem, ale przede wszystkim dojrzałych duchowo, starszy musi mieć odpowiednie kwalifikacje.
1 Tymoteusza 3,1-7 Tytusa 1,5-9 1 Piotra 5,1-2
b.      Obowiązki starszych
ü  Dbać o porządek w społeczności.
ü  Dbać o poprawność nauczania.
ü  Dbać o zborową dyscyplinę.
ü  Pełnić obowiązki duszpasterskie.
ü  Dawać dobre świadectwo wszystkim.
c.       Diakoni
Diakon oznacza sługę. Kościół powoływał diakonów do różnych posług i zadań związanych z praktycznym życiem społeczności Dz. Ap 6,1-6  kwalifikacje            1 Tymoteusza 3,8-12. Obowiązki diakonów zależą od tego, do czego pozostali powołani.
d.      Również wszyscy służą w zależności od swojego obdarowania

Rzymian 12,4-8 1 Piotra 4,10-11 Efez 4,11-12 1 Kor.12,4-11

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń