czwartek, 25 września 2014

Dary duchowe


Dzisiaj zajmiemy się tematem darów duchowych. Niektórzy być może powiedzą, co to takiego? Ale w Nowym Testamencie wiele razy czytamy na temat darów duchowych. Jak sama nazwa mówi, dar duchowy jest to coś co  otrzymujemy od Boga za sprawą Ducha Świętego, którego Bóg daje każdemu chrześcijaninowi. Dar duchowy nie jest czymś co się nauczyliśmy, czy na to zapracowaliśmy. Dar jest podarunkiem  od Boga do budowania i narzędziem, którego mamy używać do budowania kościoła Jezusa Chrystusa.  Należy również odróżnić Dary Ducha Św. od talentów.
Jak myślisz jaka jest różnica miedzy talentem a darem Ducha Św.?
Talent jest czymś wrodzonym często dziedziczonym po rodzicach. Może posiadać go każdy również człowiek niewierzący. Dar ducha Św. natomiast jest wyjątkowym darem od Boga, dla osób wierzących w Chrystusa by mogły tym darem  usługiwać innym w kościele.
W Nowym Testamencie znajdujemy kilka nazw tych szczególnych umiejętności jak dary ducha 1 Kor. 12,1 dary łaski 1 Piotra 4,10 lub dary, czy dary duchowe.
1.      Posiadanie darów
W rozmowie o darach wielu chrześcijan zastanawia się czy w ogóle je posiada. Ale Nowy Testament nie pozostawia wątpliwości, jeśli narodziliśmy się na no nowo z Ducha Świętego to taki dar otrzymujemy od Boga 1 Piotra 4,10. 1 Koryntian 12,7; 1 Koryntian 12,11
Co możemy zrobić by odkryć w sobie dar który Bóg nam ofiarował?
ü  Czasami możemy być nieświadomi posiadania jakiegoś daru dopóki nie ujawni się on w jakiejś szczególnej sytuacji.
ü  Możemy również modlić się do Boga, by ten dar odkryć w sobie.
2.      Dary Ducha Świętego.
Rzymian 12,6-8
Jakie dary Ducha Św. wymienia Paweł w liście do Rzymian?
1 Koryntian 12,1-11; 1 Kor. 12,28-31
Jakie dary Ducha Św. wymienia Paweł w liście do koryntian?
3.      W jaki sposób i w jakim  celu Duch Św. udziela darów duchowych?
1 Koryntian 12,7-11 1 Koryntian 14,12; Efezjan 4,11-12; 1 Piotra 4,10
Bóg nie udziela darów duchowych w tym celu byśmy chlubili się tym, ale w celu budowania kościoła. Jeśli ktoś zabiega o dary duchowe, to musi to czynić z właściwych motywacji w czystości serca dla zbudowania zboru. Jeśli chce otrzymać dary duchowe na własny prywatny użytek, to od Pana nic nie otrzyma.
4.      Fałszywe dary duchowe i ich rozpoznawanie
Zdarza się, że z powodu darów duchowych w kościele jest wiele nadużyć. Zdarzają się ludzie którzy twierdzą, że mają jakieś dary gdy w rzeczywistości ich nie mają. Czynią tak z powodu chęci zysku, poklasku rozgłosu. Ciekawe jest to, że najczęściej owi ludzie powołują się na dary spektakularne wzbudzające wiele sensacji i gromadzące tłumy. Jezus przestrzegał przed ludźmi zwodzącymi innych przez fałszywe dary duchowe. Mateusza 24,24; Mateusza 7,22-23
Jak rozróżniać czy dary nie są fałszywe?
ü  Człowiek posiadający Dary Ducha Św. musi być chrześcijaninem narodzonym na nowo. (Jana 3,3)
ü  Musi uznawać Jezusa za swojego Pana w słowie i w życiu (1 Kor. 12,3).
ü  Używanie daru musi służyć budowaniu kościoła 1 Kor. 12,7
ü  To co mówi i czyni musi być zgodne z Biblią (Gal 1,8-9).
5.      Stosunek chrześcijanina do darów duchowych
1 Koryntian 14,12; 1 Koryntian 12,31
Chrześcijan powinien zabiegać o dary duchowe, rozwijać i używać te które posiada. Jeśli dary nie są używane i nie są rozwijanie mogą zanikać. Dary duchowe są przeznaczone do usługiwania w kościele i w służbie. Chrześcijanie, którzy nie chcą usługiwać innym nie mogą rozwijać się w kwestii darów.
6.      Dary duchowe a owoc Ducha Św.
W Nowym Testamencie czytamy o darach Ducha Św. i Owocach Ducha Św. Galacjan 6,22-23 Jak myślisz czy to są te same rzeczy, a jeśli nie w czym jest różnica?
Owoce ducha są oznaką duchowej dojrzałości dary natomiast są nam dane do służby i nie zawsze osoba która je posiada jest duchowo dojrzała.

Tabelka przedstawiająca różnicę między arami Ducha Św. a owocami Ducha Św.
Dary Ducha
Owoc Ducha
ü  Są darem łaski Bożej.
ü  Są czymś posiadanym przez chrześcijanina.
ü  Mogą być odkrywane.
ü  Są przydzielane w różnym stopniu
ü  Są bez znaczenia jeśli nie towarzyszy i owoc.
ü  Mają związek z nasza służbą.
ü  Są tymczasowe.
ü  Jest skutkiem zdrowego wzrostu duchowego.
ü  Jest czymś pokazującym duchowy stan chrześcijanina.
ü  Powinien być widoczny.
ü  Powinien być obecny w całej pełni.
ü  Jest podstawa skutecznego używania darów.
ü  Ma związek z naszym charakterem.
ü  Jest wieczny

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń