wtorek, 30 września 2014

Misja jako zadanie kościoła


Ktoś powiedział, że kościół ma  dwa główne zadania. Pierwszym zadaniem jest uwielbianie Boga, a drugim niesienie poselstwa o Jezusie wszystkim narodom. Pierwsze z tych zdań równie dobrze moglibyśmy wykonywać w niebie, ale drugie zadanie możemy wykonywać tylko na ziemi. Misja jest jednym z najważniejszych zadań i wyzwań kościoła chrześcijańskiego. Misja również jest nakazem Pana Jezusa. Kościół ma wciąż podejmować wysiłki i starać się nieść poselstwo o Jezusie ludziom, którzy jeszcze jej nie słyszeli.

Jak myślisz czym jest misja?
Misja kościoła jest dużo szerszym pojęciem niż ewangelizacja. W pojęciu misji zawiera się ewangelizacja. Ale misja nie polega tylko na podzieleniu się ewangelią. Misja jest staraniem kościoła, by docierać z ewangelią do zgubionych ludzi zwiastować im Chrystusa, uczyć ich Chrystusa i organizować ich w kościół – ciało Jezusa Chrystusa. Misja do docieranie do obcych kultur, grup etnicznych poza naszym miejscem zamieszkania.  

1.      Misja jest nakazem Pana Jezusa
Musimy sobie zdać sprawę i wziąć do naszego serca, że misja nie jest wymysłem przywódców kościelnych czy jakiegokolwiek kościoła. Ale jest nakazem samego Chrystusa.
Już powołanie apostołów odbyło się z myślą o przyszłej misji (Marka 3,14).
Jakie było zamierzenie Jezusa względem apostołów?
Co jest przykazał swoim uczniom w Mateusza 28,18-20
Nakaz Jezusa, by udać się z poselstwem do wszystkich narodów jest użyty w trybie rozkazującym. Misja nie jest kwestią dobrowolności, ale jest rozkazem Pańskim. Unikanie misji, nie podejmowanie misji, cofanie się przed tym obowiązkiem jest grzechem.
ü  Po pierwsze kościół ma być w drodze ma iść.
Kościół ma być miejscem któremu wciąż leży na sercu, los niezbawionych ludzi. Żaden chrześcijanin nie może myśleć tylko o swoim zbawieniu i twierdzić, że inni go nie interesują. Takie stanowisko nie jest Boże. Bóg zawsze na różne sposoby, przemawiał do ludzi, wychodził im naprzeciw, by oni mogli Go poznać.  Teraz Boży kościół ma wykonywać to zadanie, dlatego musi być kościołem w drodze, kościołem który szuka grzesznika, wychodzi do niego. Kościołem, który modli się o grzeszników, poszukuje nowych sposobów docierania do ludzi. Kościół nie może być miejscem gdzie ludzie rozsiądą się i poczują, że tak jest im dobrze i nigdzie z tych miejsc nie chcą się ruszyć. Wtedy gdy tak się dzieje kościół  gnuśnieje, kisi się i staje się towarzystwem wzajemnej adoracji. Zamiast wychodzić do świata zaczyna zajmować się wyłącznie sobą. Co dla ciebie oznacz być w drodze w kontekście misji?
ü  Po drugie kościół ma czynić uczniami
Jaka jest różnica między ewangelizacją a czynieniem uczniami? Ewangelizacja polega na dzieleniu się poselstwem ewangelii i może być jednorazowym wydarzeniem. Uczniostwo natomiast wymaga głębszego zaangażowania, poświęcenia czasu, bycia z ludźmi. Wymóg czynienia uczniami nakłada na kościół obowiązek kształcenia, czuwania nad wzrostem wierzących, uczenia przykazań Pana i uczenia chodzenia z Bogiem. Kościół ma za zadanie prowadzić ludzi do dojrzałej wiary i nie zostawiać tych, którzy są zainteresowani ewangelią. Jak to może praktycznie wyglądać w naszym życiu? Jak ty możesz czynić uczniami innych? Zaproponować studium biblijne, zaproponować wspólną modlitwę, zaprosić na spotkanie – grupę biblijną lub nabożeństwo.
ü  Po trzecie wizja misji kościoła do wszystkich narodów?
Kościół powinien mieć szeroką wizje. Nie zadowalać się tylko tym, że wszyscy w naszej dzielnicy słyszeli ewangelię, lub wszyscy w naszym mieście. Kościół jest posłany do wszystkich narodów i powinien w takich kategoriach myśleć o misji. Jak to wygląda praktycznie? Dzieje Apostolskie 1,8
·         Misja w swoim domu i w swoim mieście. Marka 5,19-20
·         Misja w naszym regionie, gminie, województwie. Mateusza 9,35
·         Misja w naszym kraju.
·         Misja po krańce ziemi w innych narodach Dzieje Ap 15,16-18; 1 Mojżeszowa 22,16-18; Łukasza 24,46-47
ü  Po czwarte kościół ma chrzcić
Jezus także rozkazał przyszłym misjonarzom chrzcić tych, którzy zostaną Jego uczniami. Jak myślisz co to oznacza?
·         Chrzest jest znakiem włączenia do wspólnoty kościelnej.
·         Chrzest jest obrazem śmierci i zmartwychwstania chrześcijanina. Śmierci dla grzechu i zmartwychwstania w Chrystusie.
·         Chrzest jest znakiem nowego życia, zwrotu w życiu wierzącego człowieka.
·         Chrzest jest komunikowaniem światu, że od teraz moje życie należy do Chrystusa.
2.      Dlaczego działania misyjne są tak ważne?
·         Przede wszystkim to jest nakaz Pański a chrześcijanie mają okazywać posłuszeństwo Chrystusowi Jana 14,15.
·         Chrystus jest jedyną drogą zbawienia jeśli ludzie Go nie poznają nie mogą dostąpić odpuszczenia grzechów Rzymian 10,14-17
·         Misja poszerza pole wpływu kościoła. Jeden kościół lokalny nie jest w stanie dotrzeć do wszystkich narodów. Ale wiele kościołów w różnych miejscach już tak. Dlatego zdrowy kościół myśląc o misji myśli docelowo o powstaniu nowego lokalnego kościoła.
·         Misja daje możliwość ludziom z odległych miejsc usłyszeć ewangelię.
·         Pod wpływem  misji powstają nowe kościoły, które są światłem dla mieszkańców. A powstałe kościoły  mogą zakładać kolejne.
3.      Jaki wysiłek musi podjąć kościół, by misja  była skuteczna?
ü  Kościół musi zadać sobie trud posyłania misjonarzy.
ü  Kościół powinien modlić się o misje i działania misyjne. Powinien pytać się Pana gdzie taką misje prowadzić.
ü   powinien modlić się o pracowników na żniwo Mateusza 10,36-37
ü  Misja wymaga zarówno nakładów ludzkich jak i finansowych. Kościół powinien część środków przeznaczać na działania misyjne i wspierać misjonarzy.
ü  Kościół na temat misji nauczać
4.      W jaki sposób Bóg wyposaża kościół do misji?
ü  Bóg wyposaża  w moc Ducha Świętego Dzieje Ap. 1,8
ü  Bóg wyposaża w środki potrzebne do prowadzenia misji Łukasza 9,1-6
ü  Bóg powołuje pracowników na misje i kaznodziejów którzy mówią i przypominają o misji. Mateusza 10,36-37

ü  Bóg otwiera drzwi do misji 1 Koryntian 16,9; Kolosan 4,3; Objawienie 3,8

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń