wtorek, 27 stycznia 2015

Nadzieja Zmartwychwstania


Drodzy dzisiaj będziemy omawiać jedną z najważniejszych doktryn naszej chrześcijańskiej nadziei, a mianowicie nadzieje zmartwychwstania. Jako chrześcijanie musimy pamiętać, ze naszym ostatecznym celem jest powstanie z martwych, a nie życie w formie oddzielenia od ciała jak to przedstawiała to filozofia grecka. Biblia uczy nas, że powstaniemy z martwych w nowych uwielbionych ciałach, a nie jak wielu myśli, będziemy przebywać w niebie w stanie ducha bez ciała. Taka koncepcja jest całkowicie niebiblijna. Adam został stworzony w ciele i wiemy, że Bóg uznał to za bardzo dobre (Rodz. 1,32). Jak myślimy o zbawieniu, to jakie myśli przychodzą nam do głowy? Podejrzewam, że  wiele osób wyobraża sobie zbawienie, jako stan po śmierci unoszącego się ducha, który jest uwolniony od tej niewoli słabego, grzesznego ciała. Jednak Nauczanie biblijne nigdzie nie uczy o zbawieniu części człowieka, ale o zbawieniu całego człowieka. Przez krzyż Chrystusa przyszło odkupienie zarówno ducha jak i ciała. To właśnie przez upadek człowiek doznał rozdzielenia między duchem a ciałem. Materialna część człowieka w wyniku grzechu zaczęła ulegać zniszczeniu, aż do chwili gdy następowała śmierć, ale to jest straszna trauma dla naszej ludzkiej natury. W Chrystusie pierwotny stan człowieka zostaje przywrócony, człowiek znów staje się pełny, jego duchowa i cielesna część zostają połączone.

Nowotestamentowa Idea zmartwychwstania nie jest czymś nowym dla Bożego ludu. W Nowym testamencie została tylko wyostrzona, objawiona w pełni. W Starym natomiast pojawiały się jej zarysy i cienie.
Dlaczego często ludziom ciężko uwierzyć w Zmartwychwstanie?

1.      Zmartwychwstanie w Starym Testamencie
Izajasza 26,19; Daniela 12,2; Ezechiela 37,12-14
Jezus zarzucał Saduceuszom, ze nie wierzyli w Zmartwychwstanie. Saduceusze byli grupą, która uznawała za najwyższy autorytet pięcioksiąg. Więc Jezus na podstawie ksiąg Mojżeszowych dowodził im zmartwychwstania Marka 12,26-27.

2.      Zmartwychwstanie w Nowym Testamencie
W nowym  Testamencie nauka o zmartwychwstaniu staje się już bardzo wyraźna. Najpierw zaczyna nauczać o zmartwychwstaniu Jezus i udowadnia, że zmartwychwstanie jest możliwe, przez świadectwa wskrzeszeń, a później swoje zmartwychwstanie. W dalszej treści Nowego Testamentu Idee zmartwychwstania rozwijają uczniowie Jezusa.
Jana 5,28-29; Jana 6,39-40; Jana 11,23-26; 1 Koryntian 15,12-23
Jak myślisz co to znaczy, że ludzie usłyszą w grobach Jego głos i wyjdą z nich?
Jeśli nie ma zmartwychwstanie, to co innego według Pawła się nie dokonało?
Czy wiara lub niewiara w Zmartwychwstanie jest istotna dla naszego zbawienia?

3.      Czas zmartwychwstania.
Zmartwychwstanie jest dla nas wydarzeniem na które wciąż czekamy. Nie wiemy dokładnie kiedy to się stanie, ale i tutaj Słowo Boże daje nam pewne wskazówki.
Jezus powiedział, że stanie się to w dniu ostatecznym Jana 6,39-40.
Kiedy Jezus obiecywał wskrzesić tych, którzy mu zaufali?
O jakim dniu zmartwychwstania mówi Paweł w 1 Kor. 15,23?
Paweł mówi, że dzień zmartwychwstania nastąpi w czasie ponownego przyjścia Chrystusa. Wtedy wierzący w Chrystusa zostaną przyobleczeni w swoje ciała.
W liście do Tesaloniczan dzień zmartwychwstania również Paweł utożsamiał z powrotem Jezusa 1 Tesaloniczan 4,15-18

4.      Charakter zmartwychwstania
Zmartwychwstanie biblijne, to zmartwychwstanie cielesne. Apostoł Paweł pisząc do Rzymian mówi że Bóg ożywi w swoim czasie nasze śmiertelne ciała (Rzymian 8,11).
Zwróć uwagę w jaki sposób Paweł opisuje charakter zmartwychwstania w liście do Koryntian 15,35-49
Powiedz co musi się stać z tą dzisiejszą ziemską powłoką by mogło nastąpić zmartwychwstanie 1 kor 15,35-37?
W jaki sposób porównanie Pawła pozwala nam lepiej zrozumieć istotę zmartwychwstania?
a)      Stare ciało musi umrzeć.
b)     Nie zmartwychwstaje dokładnie to ciało, które jest położone do grobu, ale między tym ciałem, a nowym jest ciągłość jak między nasieniem, a wyrastającej z nasienia rośliny.
c)      Trudno powiedzieć dokładnie jak to ciało będzie wyglądać, tak jak trudno z nasienia określić typ i cechy rośliny. Widzimy małe nasionko dębu, ale gdybyśmy nigdy nie widzieli dębu, to kto z nas byłby w stanie powiedzieć, co z niego wyrośnie.
d)     Z martwych wzbudzone ciało będzie zostanie pozbawione wielu dzisiejszych ograniczeń i słabości do których możemy zaliczyć, grzech, śmierć, ból, cierpienie, zadawanie ran, zmęczenie.
Ciała zmartwychwstałych wierzących będą podobne do zmartwychwstałego ciała Jezusa 1 Jana 3,2; Filipian 3,21
Czy jesteś w stanie podać wyjątkowe cechy uwielbionego ciała  Jezusa?
a)      Można go było dotykać Łukasza 24,39; Jana 20,27.
b)     Jezus Jadł Łukasza 24,41-43
c)      Znikał i pojawiał się mimo zamkniętego pomieszczenia Łukasza 24,31; Jana 20,26
d)     Miał rany z których nie leciała krew i nie czuł bólu  Jana 20,27
Niektóre z cech uwielbionego ciała Jezusa bardzo wyraźnie pokazuje materialny charakter jego ciała. Inne znowu pokazują cudowność i wyjątkowość nowego stworzenia.

5.      Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych
Biblia mówi, że zmartwychwstaną zarówno sprawiedliwi jak i  niesprawiedliwi
Dzieje Ap 24,15; Jana 5,29; Objawienie 20,13
Jednak Pismo Święte nic nie mówi o ciałach jakie będą mieli niesprawiedliwi.
Jaka jest różnica przedstawiona w Ewangelii Jana 5,29 między sprawiedliwymi, a niesprawiedliwymi?
Słowo Boże uczy nas, że również istnieje  przerwa czasowa między zmartwychwstaniem sprawiedliwych, a niesprawiedliwych. Jak mówiliśmy zmartwychwstanie sprawiedliwych nastąpi wraz z powrotem Chrystusa. Niesprawiedliwi jednak nie zmartwychwstaną w tym czasie, ale muszą czekać do czasu sądu ostatecznego Objawienie 20,5-6 i dopiero zmartwychwstaną na sąd.
Dla wierzących w Chrystusa, czas jego przyjścia, to czas odkupienia, to czas powstania z martwych i czas panowania z Chrystusem na wieki. Niech pocieszeniem będzie dla nas fragment (1 Koryntian 2,9)Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń