piątek, 23 października 2015

Przepisy pokarmowe i szabat


Szybka odp. na pytanie o zachowywanie przepisów pokarmowych i szabatu, może komuś coś wyjaśni.
Witam. cieszę się, że interesuje się Pani Słowem Bożym, jestem przekonany że wiara w naszego Pana Jezusa Chrystusa, który śmierć zniszczył, a życie na światłość wywiódł przez ewangelię jest jedyną trwałą nadzieją dla człowieka w myśl słów naszego Pana który powiedział, kto próbuje życie swe pozyskać straci, ale kto straci swoje życie dla Mnie zachowa je.
Tak jak Pani czytała w nauczaniu, pewne prawa były tylko dla Izraela i do tych praw należą wszystkie przepisy pokarmowe. nowy Testament doskonale to wyjaśnia ap. Paweł powiedział:

1 Tymoteusza 4:1  A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich,
4:2  Uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku,
4:3  Którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem.
4:4  Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem;
4:5  Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę.
W zborze w Efezie gdzie Tymoteusz był starszym, niektórzy ludzie, Żydzi, nauczali że niespożywanie niektórych pokarmów jak np. wieprzowiny i innych nieczystych ze starego Testamentu przybliża nas do Boga. Poganie natomiast spożywali wszystkie pokarmy, ale Żydzi przez swoje nauczanie wprowadzali zamęt i kierowali uwagę ludzi na przepisy ceremonialne, a nie na Pana Jezusa Chrystusa. Pokarmy nie przybliżają nas do Boga, ani od Niego nie oddalają, przystęp do Boga mamy jedynie przez szczera wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, którego Bóg ustanowił pośrednikiem Nowego przymierza, pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi Hebrajczyków 9,15; 1 Tymoteusza 2,5.
Również Ap Paweł pisał o tym do Kolosan, gdzie niektórzy ludzie myśleli, że przez poddawanie się ceremoniom zyskają Boże błogosławieństwo
Kolosan 2:20  Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli:
21  Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj?
22  Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie.

Proszę zauważyć, że gdy zebrał się sobór w Jerozolimie, 15 Rozdz. Dziejów Ap, by omówić kwestię pogan i zakonu mojżeszowego, to apostołowie razem z Duchem Świętym nie nakazali poganom wstrzymywać się od nieczystych pokarmów
Dz. Ap 15:10  Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść?
11  Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. - (nie przez pokarmy lub przepisy ceremonialne)
później gdy apostołowie przekazali list do pogan napisali
 Dz. Ap 15:20  Ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione, i od krwi.
Tak wiec tak wygląda kwestia pokarmowa, niech nie da się pani podbić w niewolę jakimś ludziom, którzy mówią że lepiej podobamy się Bogu, gdy jemy lub nie jemy niektórych pokarmów.

a teraz kwestia szabatu. Proszę zauważyć, że gdy Pan Jezus wystąpił z kazaniem na górze to powtórzył wszystkie przykazania z 10 oprócz przykazania o szabacie. Żydzi przywiązywali do tego przykazania bardzo dużą wagę, ale źle rozumieli jego duchowa naturę, dlatego Pan Jezus często naruszał szabat rozumiany w sposób literalny i pokazywał, że w szabacie chodzi o coś więcej niż wstrzymywanie się od codziennych obowiązków. Szabat został nadany raczej w tym celu, by człowiek uwielbiał w jeden dzień w tygodniu Boga z serca, a nie z obowiązku. Pierwsi chrześcijanie składający się z Pogan zaczęli praktykować, dzień pański w niedzielę, kiedy pan Jezus zmartwychwstał, bo to On dla nas jest prawdziwym szabatem. W Nim, w Chrystusie mamy całkowity odpoczynek, w Nim również mamy społeczność z Bogiem. Tak więc duch Szabatu pozostaje, ale litera zostaje zniesiona. Duchem Sabatu jest uwielbiać w szczególny sposób w jeden dzień w tygodniu Boga w Chrystusie. Ale przepis dla pogan przestał obowiązywać.
 Niech zwróci Pani uwagę co napisał Paweł do Galatów

Galacjan 4:9  Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie?
Gal 4:10  Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata!
Gal 4:11  Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami.


I znowu u Galatów była ta sama kwestia, która w Efezie, a z którą walczył Paweł, pewni żydzi przyszli i nauczali, że trzeba się obrzezać i zachowywać szabat i inne święta żydowskie by być zbawionym , a Paweł wyjaśnia że teraz powinniśmy jedynie Chrystusowi ufać w kwestii naszego zbawienia, a nie jakimś świętom itp.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń