środa, 27 lipca 2016

Studium Listu do Efezjan rozdz. 3,1-13


Paweł starał się przekazać Efezjanom wielkość Bożego planu. Plan ten nie tylko ma wymiar indywidualny, nie tylko zbawia jednostkę, nie tylko zbawia „mnie”. Ale plan Bożego Zbawienia jest planem kosmicznym. Zbawienie zmierza do połączenia wszystkiego w jedną całość, połączenia nieba z ziemią. Połączenia wszystkich zwaśnionych i skłóconych stron w Jezusie Chrystusie. Połączenia Żydów i pogan, ludzi o różnym kolorze skóry, o różnym statusie społecznym, różnej inteligencji. To właśnie, kościół jest tym niezwykłym miejscem na ziemi, gdzie Bóg zaczął odnowę świata. Zaczął ją od mojego serca i umieścił mnie w kościele, by dziesiątki, setki, tysiące innych odnowionych serc tworzyło jedną społeczność.
3,1
I teraz ap. Paweł mówi skoro ten plan jest taki wspaniały, skoro Bóg czyni coś tak niezwykłego, tak wzniosłego i tak wielkiego, to cieszę się że mogę brać w tym udział, chociaż jestem w więzieniu ze względu na pogan.
Paweł jest zadowolony ze swego położenia bo wie, że poganie zostali włączeni do kościoła i odsiadując wyrok w więzieniu nie czyni tego na daremno, ale bierze udział w Bożym dziele.

- zwróć uwagę również, że pomimo więzienia w Rzymie ap. Paweł nie uważał że jest więźniem człowieka lub sprawa Boża została przegrana, stracona.
Ale kogo Paweł był więźniem?
·         Jak uważasz co ap. Paweł ma na myśli gdy mówi, że jest więźniem Jezusa Chrystusa siedząc w rzymskim więzieniu?
ü  Że znajduje się tam nie z powodu człowieka ale z wyroku Bożego.
ü  Cieszy się wiedząc, że to więzienie może przyczynić się do pomnażania Bożej chwały.
ü  Wie że znajduje się w więzieniu w słusznej sprawie.
ü  Ma poczucie zwycięstwa pomimo położenia w jakim się znajduje.
·         Jak my reagujemy gdy z powodu służby Bożej spotykają nas nie miłe sytuacje, cierpienie i trudności?
3,2
Teraz Paweł przechodzi do 1 rodz. do Tajemnicy, którą Bóg mu objawił, a którą było połączenie pogan i żydów w kościele zob. Efez. 1,10 – Paweł już wcześniej mówił o tej tajemnicy.
Co było tym darem łaski Bożej jaki został powierzony apostołowi Pawłowi (Gal 1,6; Rzym 11,13; Dz Ap. 22,21; 1 Tym 1,12; Gal 2,9)?
Bóg też obdarzył apostoła Pawła odpowiednią wiedzą, autorytetem i  mocą, by mógł zanieść imię Chrystusa poganom.
Kto powołuje ludzi do służby? To Bóg powołuje, Bóg wyposaża. Nie sami się powołujemy, nie seminaria, czy ludzie powołują. Jeśli Bóg nie powoła nas do służby w swoim Królestwie, to wszelkie ludzkie powołanie nie będzie błogosławione.

3,3 Paweł wyjaśnia skąd u niego taki pomysł, by Żydów i pogan połączyć w kościele.
Nie wymyślił sobie tego sam, nie doszedł do tego na podstawie własnych wniosków, ale otrzymał to przez osobiste objawienie i w ten sposób Bóg odsłonił mu tajemnice którą wymienia w Efez 3,6

Tajemnicą tą jest, że Ewangelia nie jest tylko dla Żydów. Nie w tym celu Bóg powołał naród Żydowski, by tylko oni mogli dostąpić zbawienia, ale w tym celu, by z nich wyprowadzić Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa.
 3,5-6
Tak więc co jest Bożą tajemnicą zakrytą od wieków? Tajemnicą tą jest że każdy, kto dzisiaj uwierzy w Chrystusa niezależnie z jakiego narodu by pochodził, jakiej rasy by był i jaki status społeczny miał może przez wiarę w Jezusa Chrystusa dostąpić przebaczenia i życia wiecznego. Tajemnicą tą jest że Bóg dzisiaj chce w Kościele połączyć w jedną całość wszystkie zwaśnione strony i przez Kościół okazać swoją chwałę.
Dla nas dzisiaj może nie jest to, zbyt rewolucyjna myśl, ale dla starożytnego świata podzielonego na Żydów i pogan, na tych bez Boga i z Bogiem. Na tych co uważali że Bóg jest tylko dla nich i ich (Żydzi) i na tych którzy nie mieli nic, mieli tylko swoje bóstwa i bałwany, to była prawdziwie rewolucyjna myśl.

Rewolucyjna na tyle że Piotr i Paweł musieli się tłumaczyć przed Żydami dlaczego zwiastują Ewangelię poganom Dzieje 11,1-18; dz 21,18-22; Gal 2,9.

Teraz jednak zarówno Żydzi jak i poganie wierzący w Chrystusa maja taki sam status przed Bogiem. Obie grupy są zbawione z łaski przez wiarę Efez 2,8-10. Nawrócony Żyd nie jest bliżej Boga dzięki swojemu Żydowskiemu pochodzeniu niż nawrócony chrześcijanin.
Należy to podkreślać chociażby z tego powodu, że coraz częściej tworzą się społeczności gloryfikujące w kościele Żydowskie pochodzenie. Niektórzy chrześcijanie szukają swojego Żydowskiego pochodzenia jakby ta zewnętrzna przynależność do Izraela sprawiała że są bliżej Boga. Jeszcze inni zaczynają wprowadzać praktyki Żydowskie w kościele, modlitwy, nazwy, czy wpłacać pieniądze na Izrael by Bóg ich błogosławił. Uważają też, że błogosławiąc Izrael, jeżdżąc tam, czy mając styczność z Żydami mesjańskimi są bliżej Boga. Nie, nie możemy już być bliżej Boga niż jesteśmy przez wiarę w Chrystusa. On podprowadził nas przed same Boże oblicze, wprowadził nas do miejsca najświętszego, do miejsca przebywania Bożej chwały. Nie potrzebujemy dzisiaj nic zewnętrznego, co by miało nas jeszcze bardziej przybliżyć do Boga. Nie potrzebujemy żydowskich praktyk, przepisów pokarmowych, specjalnego ubioru, rytuałów. Nie potrzebujemy tego wszystkiego! Mamy Zbawiciela, On uwolnił nas od tych wszystkich zewnętrznych rzeczy i uzdolnił nas mieć społeczność z Bogiem w duchu i w prawdzie.

Jeśli nie tędy do bliskości z Bogiem to którędy? Jedynie przez wiarę w Jezusa wyrażającą się w upamiętaniu i naśladowaniu Chrystusa. Tak więc jeśli ktoś chce do własnej pobożności wprowadzać Żydostwo bardzo proszę, ale niech postawi sobie pytanie po co? Przecież w ten sposób nie będzie bliżej Boga, niech raczej tą energię spożytkuje na służbę Chrystusowi zgodną z Jego nauczaniem.

To więc jak mogę dzisiaj pozyskać Boże obietnice?
Dzisiaj wszystkie obietnice dla nas, są dostępne w Chrystusie Jezusie 2 Kor 1,20

Paweł mówi o odsłonięciu tajemnicy o zjednoczeniu pogan i Żydów w kościele, ale Stary Testament odsłaniał już rąbka tej tajemnicy jednak nikt tego do końca nie rozumiał (Izaj 42,6; 49,6; Dz ap 13,47; Rodz 28,14)
Także Pan Jezus w miarę jak przybliżał się koniec jego misji na ziemi mówił o zbawieniu pogan przez ewangelię (Mat 8,11-12; Mat 21,41-43)

Skoro Bóg zaskoczył Żydów, może zaskoczyć i nas. Może nas zaskoczyć w tym sensie, że może Zbawić ludzi o których o których może byśmy nie pomyśleli, że mogą być zbawieni. Ludzi może których już przekreśliliśmy, albo uważamy, że ten nigdy się nie nawróci. A może się nawróci?

3,8
Jak Paweł patrzył na siebie oraz na dzieło które dokonał w Chrystusie?
Zwróć uwagę jak skromnie Paweł mówi o sobie, a jak wyniośle o Jezusie Chrystusie.
Paweł był niezwykle pokorny i nie uważał się za wybitnego świętego, miał świadomość że wszystko czego dokonał nie było wynikiem jego własnych sił i starań, ale wiedział, że to Bóg przez niego działał i było to zasługą wyłącznie łaski Bożej 1 Kor 15,8-10.
Jak zmienia się serce człowieka w patrzeniu na siebie pod wpływem Bożej łaski?
Jak ludzie patrzą na siebie nie znając Boga? Jak ludzie patrzą na siebie po tym gdy poznają Boga?
Zwróć uwagę, że według Pisma Św., czym człowiek jest bliżej Boga, tym bardziej jest pokorny i widzi swój grzech, niesprawiedliwość i ogrom Bożej łaski 1 Tym 1,12-13.

Prawdziwa pobożność sprawia, że uwaga człowieka skupia się na Bogu, a nie na sobie. Izaj 5,21; Rzym 1,22

3.9
Dalej Paweł mówi, że nie jest dziwne, że Bóg okazuje swoją łaskę pogan, bo Bóg wszystko stworzył i wszystko co zostało kiedykolwiek zniszczone chce teraz odnowić. On stworzył wszechświat, stworzył świat i teraz stworzył kościół i przez apostołów i proroków tą tajemnice ogłasza ludziom.

3,10
Co Bóg czyni za pomocą kościoła we wszechświecie wobec aniołów i demonów i wszystkich niebiańskich istot?
Okazuje swoją mądrość, swoją chwałę i swoją moc. W jaki sposób Bóg to czyni?
Sprawa Zbawienia ludzkości i połączenia nieba z ziemią jest najwspanialszą i najbardziej tajemniczą sprawą we wszechświecie. To co dokonał Chrystus na Krzyżu, to jak się nad nami zmiłował, to jak wielkie poświęcenie miało miejsce ze strony Boga, to jak oddał za nas życie i jak nas oczyścił z grzechów jest najwspanialszą rzeczą jaka kiedykolwiek zdarzyła się temu światu. Jest również sprawą tajemniczą, tajemniczą do tego stopnia, że sami aniołowie pragną to zgłębić 1 Ptr 1,12.
Boży aniołowie mają udział w kościele w tym sensie, że przyczyniają się do Jego wzrostu i ochrony kościoła Hebr 1,14

3,11
Objawienie tajemnicy powstania kościoła nie narodziło się w Bożym umyśle gdzieś przypadkiem lub „wczoraj” jak mówi się kolokwialnie. Ale Bóg objawił swój plan który miał od wieków. Efez 1.4; Rodz 3,15 12,3; 1 Ptr. 1,20

A co jest tym planem Efez 1,5-6; Efez 1,12-13?
Bożym planem odwiecznym jest, odkupienie ludzi w Jezusie Chrystusie, powołanie kościoła by kościół uwielbiał na wieki wszechmogącego i prawdomównego godnego wszelkiej czci i chwały Boga oraz Pana Jezusa Chrystusa.
Co jest naszym celem, celem każdego chrześcijanina? Żyć na chwałę Boga, wywyższać Boga w kościele.

3,12
To odwieczne postanowienie skutkuje tym, że teraz każdy ma przystęp do Boga przez wiarę w Pana Jezusa.
Paweł wymienia trzy rzeczy które sprawiał Bóg w Chrystusie
ü  Swoboda – możemy przyjść przed Boży tron nie będąc ograniczonym przepisami starego testamentu, ale śmiało przez wiarę w Jezusa mamy wstęp do miejsca najświętszego, przed sam Boży tron. Swoboda nie polega na tym, że możemy żyć jak chcemy, ale polega na tym, że niezależnie od pochodzenia i uczynków zostaniemy przyjęci, bo zbawieni jesteśmy z łaski. Hebr 4,16. Nie musimy się bać że Bóg nas zwymyśla bo do Niego przyszliśmy
ü  Dostęp
Mamy dostęp, wcześniej byliśmy bez Boga teraz nasza sytuacja przez wiarę w Jezusa się zmieniła. Mamy pośredniaka u Boga, wystawiennika Jezusa Chrystusa 1 Tym 2,5; Rzym 8,34
ü  Ufność
Gdy przystępujemy przez wiarę w Jezusa do Boga możemy mieć całkowitą pewność, że zostaniemy przyjęci. Nie tak jak przystąpienie do Boga na podstawie własnej sprawiedliwości, ludzki wymysłów, denominacyjnej przynależności itp.

Ostatecznie Paweł wzywa chrześcijan w Efezie, by byli dobrej myśli pomimo jego położenia, bo jego prześladowania przyczyniają się do wzrostu kościoła,
Jak powinniśmy patrzeć na prześladowania? Nie powinniśmy na nie patrzeć w kontekście hańby, ale w kontekście przyszłej nadchodzącej chwały Rzym 8,18 


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń