wtorek, 19 lipca 2016

Studium Listu do Efezjan 2,11-22


 W pierwszej części Listu Paweł zajmował się omówieniem Zbawienia dla pogan i Żydów. Często tam występują formy zwrotu wy, i my. Świadczące o tym, że Paweł zwracał się do chrześcijan wywodzących si e z pogan i do Żydów, którzy razem tworzyli Kościół w Efezie Efez 1,13; 2,1; 2;3
Teraz Paweł przechodzi omówienia epokowej zmiany jak zaszła dzięki Jezusowi w Kościele między Żydami oraz poganami. Bóg sprawił że te dwie wrogie sobie grupy w kościele w Jezusie Chrystusie zostały połączone w jedno ciało w jeden organizm. Tak więc Bóg przez Chrystusa sprawił że odwieczna wrogość między Żydami a poganami w Jezusie została pokonana, teraz zwyciężyła miłość, wspólna troska szacunek.

ü  Jak myślisz dlaczego Żydzi gardzili poganami i dlaczego poganie nienawidzili Żydów?
Żydzi często gardzili poganami z tego powodu, że uważali się za lepszych, bo otrzymali Zakon, Boże obietnice, objawienie od Boga. Uważali że są narodem wybranym, a reszta świata jest odrzucona w oczach Boga. Z tego też powodu wzbijali się w pychę. Oczywiście nie słusznie, bo ich wybranie nie miało powodować pogardy dla innych narodów, ale miało służyć innym narodom przez to, że będą rozgłaszali Boże dzieła. Oni jednak sprawili, że ich wybranie stało się powodem przed poganami do cielesnej religijnej chluby oraz powodem do pogardy dla innych.
ü  Czy moje wybranie w Chrystusie jest świadectwem i zachętą  dla innych do poznania Boga, czy jednak powodem do religijnej chluby, czego wynikiem często jest pogarda dla inaczej wierzących?
ü  Jak się objawia religijna chluba?

ü  Jak Żydzi nazywali pogan wiersz 11?
ü  Co to znaczy że poganie są nieobrzezani, zwróć uwagę na wiersz 12?( Żydzi naród wybrany Wyj 19,5; przywileje Rzym 3,2)
Sytuacja pogan bez Chrystusa
1.      Żyli bez Chrystusa, nie posiadali Zbawiciela ani wybawcy. Byli zdani na pasta. bóstw (demonów) które z nimi stały.
2.      Byli odcięci od wspólnoty Izraela bez ochrony i Bożego błogosławieństwa.
3.      Byli obcy przymierzom i związanymi z nimi obietnicami takimi jak, objęcie w posiadanie ziemi, kapłaństwo, narodowość, królestwo i Króla, Życie wieczne w niebie dla tych którzy wierzyli Bogu.
4.      Bez Boga na świecie, mieli wielu Bogów ale nie znali prawdziwego, bo chcieli go znać
ü  Co ci mówi słowo antysemityzm i jak myślisz z czego on wynika?

ü  Teraz co uczynił Chrystus dla pogan?
Najpierw nas pogan pojednał z Bogiem dzięki swojej Zbawczej śmierci na Krzyżu. Dzisiaj wierząc w Jezusa mamy pokój z Bogiem i śmiały przystęp do Boga Rzymian 5,1-2; Rzymian 8,1; Heb. 10,19-20
Byliśmy dalecy od Boga staliśmy się bliscy w Chrystusie. Przypomnę że nie z powodu naszych uczynków, naszej religijności, naszych starań, naszej wiedzy, ale dzięki temu że zostaliśmy powołani w Chrystusie przez Boga do Królestwa Bożego.

 Więc Paweł przygotowuje grunt, by powiedzieć że ci poganie którzy kiedyś byli dalecy i którymi Żydzi gardzili, teraz mają tak samo przystęp do Boga jak niegdyś naród wybrany. Teraz też są bliscy, a to daje podstawy do tego, że sokoro jedni i drudzy, Poganie i Żydzi są bliscy i jedni i drudzy, przez wiarę w Chrystusa, to teraz są jedną rodziną w Chrystusie, jednym ciałem złączonym w kościele (2 Kor 5,18-21. Pojednanie i służba pojednania)

Bóg w Chrystusie dokonał tego, czego ludzie nie mogli dokonać przez wieki, zniszczył Bóg wszelkie podziały, które zostały zbudowane przez Żydów i pogan i które były paliwem do wspólnej nienawiści.

Dzisiaj często kościoły nie składają się z pogan i Żydów lub nie dzielimy w taki sposób naszej części świata jak kiedyś. Jednak to co się nie zmieniło to podziały między ludźmi

Jak ludzie potrafią się dzielić przykłady?
ü  Dzielą się w oparciu kolor skóry, przynależność narodowościową, pochodzenie.
ü  Dzielą się w oparciu os status materialny, wykształcenie.
ü  Dzielą się w oparciu o pozycje społeczną
ü  I właściwie ludzie potrafią budować mury nieprzyjaźni w oparciu o wszystko. Dzieje się tak w wyniku grzesznego serca (kibice, więźniowie, lepsze rasy, środowiska zawodowe)
Co wynika z podziałów? Nienawiść, niechęć, agresja, wrogie usposobienie, patrzenie z wyższością na innych.

Co jest Bożą odpowiedzią na podziały świata?
Bożą odpowiedzią jest Ewangelia. W Chwili nawrócenia wszystkie podziały w życiu człowieka powinny upaść, człowiek zaczyna miłować innych miłością pochodzącą od samego Boga. Zaczyna miłować również swoich wrogów, to co kiedyś w ciele było nie do pomyślenia (Efez 2,14).
Charakterystycznym znakiem tego nowego Bożego jest miłość, a nie podziały (Jana 13,35; 17,21)

Pytanie do nas jak z naszymi uprzedzeniami w kościele w stosunku do innych osób, z innym wykształceniem, kolorem skóry, majętnością, innej opcji Politycznej?

Wszczepienie pogan do kościoła było zapowiadane jeszcze w starym testamencie, a później w czasie Bóg realizował te obietnice Izaj 49,6; Łuk 13,29

Jezus zniósł przykazania ofiarnicze i ceremonialne na mocy których Żydzi przystępowali do Boga, ale zachował prawo moralne, które obrazuje świętą naturę Boga (Mat 5,17-19)

Tak więc jaki jest stan teraz pogan przyjętych przez Ewangelię wiersz 19?
ü  Współobywatele świętych, dziedziczymy obietnice i tworzymy społeczność razem ze wszystkimi świętymi wszystkich wieków do których dołączymy w odpowiednim dniu. Możemy powiedzieć że jesteśmy obywatelami nieba jak Abraham, Mojżesz, Jakub, Noe i wszyscy inni (Filip 3,20-21).
ü  Domownikami Boga, niebo w Chrystusie stało się naszym nowym domem, staliśmy członkami Bożej rodziny, staliśmy córkami i synami Bożymi Rzym 8,14-17; Hebr 2,11
Skoro Bóg przyjął nas, przebaczył nam nasze grzechy, uświęcił nas i uczynił członkami swojej rodziny, to i my również powinniśmy się nawzajem akceptować i przebaczać sobie wzajemnie (Efez 4,32)

Tak więc dzięki Chrystusowi poganie i Żydzi są w królestwie, są częścią Bożej rodziny i są częścią Bożego kościoła. Jeśli jesteś częścią Królestwa, to należysz do Bożej rodziny, a jeśli należysz do Bożej rodziny należysz również do kościoła.

I co Bóg czyni z tym kościołem? Buduje go z ludzi. Buduje go ze wszystkich ludzi którzy nawracają się. I dodaje kolejne osoby, by Jego Królestwo mogło wzrastać, by Jego kościół mógł się budować.
Ale Bóg nie buduje byle jak, ale buduje w uporządkowany sposób, by ta budowla mogła rosnąć, wzrastać, stawać się coraz trwalsza i mocniejsza.

Na czym ten kościół jest zbudowany
1.      Jest zbudowany na apostołach i prorokach, chodzi naukę apostolską którą mamy w Nowym Testamencie. Kościół Boży, jest kościołem Bożym wtedy kiedy przestrzega nauki apostolskiej Dzieje Ap 2,42. To jest nasz fundament na którym mamy budować, jeśli nie trzymamy się Pisma Św. chcemy postępować po swojemu, to kościół jest słaby, lub nawet przestaje być kościołem Boga.
ü  Zadaniem każdego pojedynczego chrześcijanina jest, powinno być, czuwanie nad tym, by przestrzegać Słowa Bożego.
ü  Fundament apostolski oczywiście jest już założony i sprzeczne jest Bożym zamierzeniem, by zakładać jakiś inny fundament lub powoływać nowych apostołów o autorytecie dwunastu
2.      A tą podstawa na której budowali apostołowie i prorocy Nowego testamentu to Chrystusa. Chrystus jest fundamentem Kościoła, nie papież, ksiądz czy jakiś inny człowiek, ale Chrystus 1 Kor 3,11; 1 Piotr 2,6-8

Jak apostoł Paweł nazywa Kościół (1 Tym 3,15; świątynia Boża 1 Kor 3,16-17)?
ü  Przybytek Święty
ü  Mieszkanie Boże, miejsce przebywania Boga

W Starym Testamencie miejscem przebywania Boga była świątynia. Dzisiaj świątynią jest kościół. Tak jak Izraelici dbali kiedyś o świątynie, tak dzisiaj chrześcijanie powinni dbać o kościół, budować Go przez swoje zaangażowanie, usługiwanie darami, wspieranie siebie nawzajem, okazywanie sobie troski i zainteresowania, a Tym który spaja całą budowlę jest Chrystus.







Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń