piątek, 8 lipca 2016

Studium Listu Pawła do Efezjan 1,1-14


Autorem Listu jest Paweł, pisze do chrześcijan znajdujących się w mieście Efez, dzisiejsza Turcja.
List ten prawdopodobnie został napisany podczas pobytu apostoła Pawła w więzieniu w Rzymie około 60-62 r.n.e wraz z listami bliźniaczymi do Filipian, Kolosan i Filemona.
Paweł w czasie pisania listu przebywa w więziennej celi za wiarę w Chrystusa i rozprzestrzenianie ewangelii  (Efez 3,1; Efez 4,1).
List ten z Rzymu do Efezu, Kolosów zaniósł Tychykius  - współpracownik Pawła (Efez 6,21-22; Kol 4,7-8)
Pierwszy raz do Efezu Paweł przybył wraz z Akwillą i Pryscyllą głosząc tam ewangelię Dz 18,18-21, zostawił tam swoich współpracowników, którzy kontynuowali jego pracę. Później Apostoł Paweł powrócił do Efezu i utwierdził ten kościół Dz 19,8-40

Przez około trzy lata Paweł był pastorem i głównym nauczycielem Zboru w Efezie  (Dz 19,10) po nim funkcję tę przejął  Tymoteusz, który był jednym ze starszych tamtego Zboru (1 Tym 1,3).
Tak więc, by dobrze poznać Kościół w Efezie należałoby przestudiować Dzieje apostolskie 18,19 rozdz. List do Efezjan i listy do Tymoteusza.

Główna myśl listu, że Chrystus nadaje porządek  światu i wszystko ma sens w Chrystusie.

1,1 Dlaczego Paweł mówi o sobie, że jest apostołem Jezusa Chrystusa jak to wyróżnia go z spośród innych wierzących?  1 Kor 9,1
Jak myślisz czy dzisiaj jeszcze są apostołowie, na wzór Pawła i pozostałych dwunastu? Co Nowy Testament mówi o apostolstwie, kto może być apostołem? Warunki bycia apostołem
 2 Kor 12,12; 1 Kor 9,1 Dz Ap 1,21-22; Obj 21,14

Co definiuje Pawła? Pawła definiuje Chrystus. Swoją wartość widzi w Chrystusie, a nie w rzeczach tego świata, majętnościach, swoim wyglądze fizycznym, czy swojej inteligencji. Mówi o sobie „Jestem kim jestem z woli Bożej”.
ü  Jak ty patrzysz na swoje życie, co nadaje mu wartość, co ciebie definiuje?
ü  Dlaczego Paweł nazywa chrześcijan do których pisze list świętymi?
ü  Czego Apostoł Paweł życzy chrześcijanom wierszu 2? Życzy Łaski i pokoju w dzisiejszych czasach. Mamy od Boga łaskę i pokój w Chrystusie. Bóg jest blisko nas, on  wzmacnia tych, którzy wierzą w niego, napełnia ich pokojem w niepewnych czasach, gdy do niego przychodzimy i u Niego szukamy pocieszenia Filipian 4,6-7; 1 Piotr 5,7; Rzym 15,13.
ü  Bóg daje nam również łaskę, niezasłużoną swoją przychylność, jest po naszej stronie w Chrystusie. Diabeł próbuje nas przekonać, że to nieprawda i wciąż jesteśmy wrogami Boga i musimy żebrać o Jego łaskę. A tymczasem mamy Jego łaskę, więc śmiało możemy przyjść przed Jego tron i modlić się do Niego

Od Kogo przychodzi błogosławieństwo? Od Ojca i od Syna przez Ducha Św. Paweł celowo nie pomija żadnej z tych osób. Zbawienie pochodzi od Ojca i od Syna przez moc Ducha, który nas odradza. Ojciec jest pomysłodawcą naszego zbawienia, Syn odkupił nas, a Duch Św. odradza nas. Trzy Boże osoby są zaangażowane w nasze zbawienie w równym stopniu.
1,3 Bóg dał nam w Chrystusie wszystko co jest nam potrzebne do zbawienia nie potrzebujemy szukać dodatkowych środków zbawienia wszystko mamy w Chrystusie.
Jak myślisz co oznacza wszelkie duchowe błogosławieństwo o którym mówi Paweł?
1.      Chodzi tu o przebaczenie grzechów
2.      Usynowienie, że staliśmy się dziećmi Bożymi
3.      Że mamy teraz pokój z bogiem, że Bóg jest po naszej stronie
4.      Chodzi o to że teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, że możemy cieszyć się nadzieją chwały, że możemy mieć życie wieczne, że Bóg stał się w Jezusie naszym ojcem
ü  Błogosławieństwa duchowe nie są tutaj przeciwstawieniem błogosławieństw materialnych, Paweł tylko chce zaznaczyć, że teraz w Chrystusie mamy dostęp do takich błogosławieństw jakich nie mogliśmy mieć bez Chrystusa. Teraz możemy stać przed obliczem samego Boga, jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich, Bóg daje nam łaskę, Bóg nas błogosławi, Bóg nas zbawia.
ü  Te wszelkie duchowe błogosławieństwa to nasz pozycja w Chrystusie, przywileje i moc jaką Bóg nam daje do życia w nim Rzym 8,16-17.
ü  Zauważmy, że te wszystkie skarby i Boże błogosławieństwa są dostępne dla nas jedynie w Chrystusie. Życie wieczne i ochrona Boża jest dostępna tylko w Jezusie Chrystusie. Ludzie którzy nie znają Chrystusa, są po za obietnicami, spoczywa na nich Boży gniew Jana 3,36. Być w Chrystusie to znaczy uwierzyć w niego, uchwycić się Go jako jedynej swojej nadziei, uczynić Go jedyną prawdą, jedyną drogą i jedynym życiem, jedynym Zbawicielem
Jak myślisz co to znaczy że Bóg wybrał nas przed założeniem świata (w 4) Rzym 8,29; 911?
Po co Bóg nas wybrał (w 4)?

ü  Wiersz 5 Bóg wybrał nas i przeznaczył, obdarzając nas nową naturą, nowymi uczuciami, nowym sercem, nowym narodzeniem Jana 3,3. 1 J 3,9 – mamy w sobie posiew Boży, Boże nasienie, jesteśmy dziećmi Boga. mamy Jego Ducha Rzym 8,15
To że nas Bóg przeznaczył mówi również o tym że Bóg będzie działał w naszym życiu, będzie nas uświęcał, będzie nas zmieniał, będzie nas prowadził.

Co kierowało Bogiem, że nas wybrał (w 5)? Jego upodobanie, jego postanowienie, bo tak chciał. Gdyby Bóg nas nie wybrał, wszyscy poszlibyśmy do piekła.

Co jest ostatecznym celem wybrania? Oczywiście Boża chwała (w 6) wszystko z Boga, wszystko dla Boga i wszystko ku Bogu mówią o tym wiersze Efez 1, 12.14

 Od 7 wiersza Paweł przechodzi do dzieła odkupienia w Chrystusie Jezusie

Co Paweł ma na myśli mówiąc że zostaliśmy odkupieni? Odkupienie odnosi się do spłacenia Bogu długów. Każdy człowiek ma wobec Boga dług i pan Jezus swoją śmiercią zapłacił ten dług. Byliśmy w niewoli, grzechu, świata i szatana i tylko Bóg mógł nas z tej niewoli zabrać, ale by zabrał nas, konieczne było, by ktoś zapłacił za nasz grzech, list dłużny który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. Rzym 3,24-25; kol 2,14; Hebr 9,22; Obj 5,9
Słowo odkupił jest wzięte z targu niewolników.

ü  Co daje nam odkupienie?
Odkupienie daje Pokój z Bogiem Rzym 5,1 daje nam Bożą łaskę, Boże przebaczenie, usprawiedliwienie z naszych grzechów i daje nam życie wieczne i czyni nas Bożymi dziećmi, niewolnikami Boga
Odkupienie również daje nam Boże zrozumienie Boskich spraw, otwiera nasze oczy na Boga i Jego Królestwo (w 8). 1 Kor 2,7,12.16
W Chrystusie Bóg sprawia że nam się otwierają oczy po co żyjemy na tym świecie. Po co tu jesteśmy, jaki cel i sens ludzkiego życia.

(w.9) Teraz gdy ewangelia staje się znana i Bóg powołuje kolejne osoby, objawił się plany Bożym o powołaniu i wybraniu oraz uświęceniu i uwielbieniu tych, których Bóg powołał.

Teraz Paweł od 10 wiersza przechodzi do bardziej szczegółowego wyjaśnienia Bożego planu. Plan ten odsłonił się w Chrystusie.
ü  Kiedy będzie ostatecznie zrealizowany?
Oczywiście z nastaniem pełni czasów, wtedy kiedy znana nam historia się skończy, kiedy Jezus ponownie przybędzie, kiedy nastanie nowa rzeczywistość, nowe milenijne Królestwo. Obj 20,1-6.
Będzie to wspaniały czas Królestwa Mesjasza Izajasz 2,2-4; Izaj 65,20-25; Izaj 11,6-9
Wraz z nadejściem tych pełni czasów nie będzie już podziału między niebo, a ziemię jak dzisiaj, ale Bóg będzie przebywał w równym stopniu, tak jak w niebie tak i na ziemi. Wszystko to zostanie zjednoczone w Chrystusie

Zwróć uwagę na pewność Pawła w sprawie dziedzictwa jakie Bóg dla nas przygotował (w. 11). Paweł nie ma wątpliwości, że ci którzy już zostali zbawieni otrzymają przeznaczone im przez Boga dziedzictwo, bo Bóg czuwa nad naszym Zbawieniem. Zwróć uwagę na Filipian 1,6; 2,13

Paweł również od 11 wiersza bardziej szczegółowo tłumaczy Bożą tajemnicę i mówi o Żydach którzy czekali od początku na wypełnienie się Bożych obietnic, ale również i dla nich, wypełniają się one w Chrystusie.
Tak więc w 11 wierszu Paweł mówi o swoim narodzie mówiąc „nam przypadło” a w 13 wierszu mówi: „w Nim i wy”.
Ale jedni i drudzy, Żydzi i poganie, zbawieni są w ten sam sposób, przez wiarę w Jezusa. Nie ma innej drogi zbawienia dla Pogan i innej dla Żydów.

Żydzi w pewnym sensie byli uprzywilejowani w Bożym planie Zbawienia, oni pierwsi mogli cieszyć się tą Bożą nadzieją o której mówi Paweł Rzym 3,1-2; Rzym 9,4-5

Wiersz 13w Nim i wy” – również poganie teraz w Chrystusie mogą cieszyć się nadzieją chwały Bożej.
Jaki wzór Zbawienia podaje Apostoł Paweł w 13 wierszu?
1.      Najpierw trzeba usłyszeć ewangelię, musi być przez kogoś głoszona. To musi być Słowo Prawdy, Ewangelia. Dopiero właściwa ewangelia zbawia ludzi, nie zbawia ludzi głoszenie byle czego, innej ewangelii niezgodnej ze Słowem Bożym.
Tylko dobra nowina może zbawić ludzi, choć może brzmieć zbyt prosto dla wielu, zbyt niedorzecznie, ale jest mocą Bożą Rzym 1,16.
2.      Człowiek musi uwierzyć, gdy ewangelia jest mu głoszona jeśli chce zostać Zbawiony, uwierzyć w swoim sercu. Rzym 10,9-10
3.      Gdy człowiek uwierzy w Jezusa zostaje zapieczętowany obiecanym Duchem Świętym.
ü  Jak myślisz co to znaczyć być zapieczętowanym Duchem Św?

Wymieć przynajmniej  10 rzeczy za które możesz dziękować Bogu, a  które masz w Chrystusie, o których wspomina w tym fragmencie apostoł Paweł?
1.      (w 3) jesteśmy błogosławieni
2.      (w 4) wybrani
3.      (w 5) predystynowany
4.      (w 5) usynowiony
5.      (w 6) przyjęty
6.      (w 7) odkupiony
7.      (w 7) przebaczone grzechy
8.      (w 8-9) oświecony
9.      (w 11) jesteśmy dziedzicami
10.   (w 13) opieczętowany
11.  (w 14) pewność


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń