wtorek, 15 lutego 2011

Rozważanie psalmu 1

Oryginalna, hebrajska nazwa Księgi Psalmów to, w wolnym tłumaczeniu,  "Księga Uwielbienia", "Księga Chwały".  Nazwa   "psalm"   pochodzi  z  greckiego  określenia "psalmos" i  jest  odpowiednikiem  hebrajskiego słowa  "mizemor". Oznacza poetycki utwór religijny wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych

Autorzy    
Księgę Psalmów nazywa się często "Psałterzem Dawidowym", co nie oznacza, że Dawid jest autorem wszystkich psalmów. Dawid ułożył najprawdopodobniej 73 spośród 150 psalmów wchodzących w skład Psałterza. Pozostałe psalmy są dziełem wielu autorów, spośród których wymienić możemy Asafa, Salomona, Mojżesza, Hemana, Etana, Ezechiasza, czy synów Koracha.
Dawid, wielki król, poeta i muzyk izraelski  odegrał jednak największą rolę w powstaniu Księgi Psalmów, stąd właśnie księgę tę zwie się popularnie "Psałterzem Dawidowym".

Temat
Głównym przesłaniem Księgi Psalmów jest przyniesienie należnej czci i uwielbienia Bogu, potężnemu Stwórcy i Panu oraz jego Mesjaszowi, Zbawcy i Królowi, Jezusowi Chrystusowi. Wywyższenie Chrystusa - Króla i głoszenie chwały Jego Królestwa, to wielki temat Księgi Psalmów.
Rozważanie psalmu 1
·         Czym jest rada Bezbożnych? Kogo tutaj psalmista określa mianem człowieka Bezbożnego?
·         Dlaczego człowiek mający upodobanie w zakonie Pana jest szczęśliwy?
·         Co to znaczy nie stać na drodze grzeszników lub nie chodzić drogami grzeszników?
·         W czym człowiek Boży powinien mieć upodobanie, o co powinien zabiegać?
·         Człowiek wierzący rozmyśla nad tym czy jego życie podoba się Bogu.
·         Jakie obietnice i do kogo są skierowane z tego psalmu?
·         Jakie przestrogi Bóg daje nam na podstawie tego psalmu?
·         Co powinniśmy robić żeby być Szczęśliwymi według psalmu pierwszego?
·         Człowiek, który ufa Panu ma spełnione i szczęśliwe życie.
·         Człowiek nie znający Boga ma stracone życie


Psalm 1 podejmuje temat dwóch dróg życia: sprawiedliwych i grzeszników. Tym dwóm drogom odpowiadają dwie części: pierwsza o szczęśliwym życiu ludzi sprawiedliwych, a druga o nieszczęśliwym życiu grzeszników. Szczególnie istotny jest pierwszy wiersz psalmu. Stanowi on opis trzech stopni wchodzenia na drogę grzechu: poprzez słuchanie złych rad, naśladowanie sposobu postępowania, a ostatecznie dołączanie do tych, którzy złych rad udzielają. Określenie "Szczęśliwy", było w tradycyjnych przekładach Biblii tłumaczone jako "błogosławiony"
Ideałem do którego ma dążyć człowiek sprawiedliwy jest życie zgodne z zasadami moralnymi wynikającymi z Prawa Mojżeszowego, czyli
Chrześcijańska egzegeza widzi w Psalmie 1 zapowiedź nauki Jezusa o drodze i bramie prowadzącej do życia wiecznego (np. Mt 7,13); zaś Jezus pełniący wolę swojego ojca ma być wzorem człowieka sprawiedliwego, który postępuje zgodnie z zaleceniami Psalmu 1.
 Postępowanie zgodne z przykazaniami Pana prowadzi do wiecznego szczęścia, a chodzenie drogami grzeszników - do kary. Dyskutowane jest znaczenie wersu 5: "Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie [...]". W Starym Testamencie nie było jeszcze nauki o sądzie ostatecznym, prawdopodobnie chodzi więc tutaj o karę w życiu doczesnym.

Efezjan 4:1  Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze,
2  z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości,

Psalmista w psalmie pierwszym mówi o konkretnym studium Prawa Bożego, a nie tylko o zwykłym czytaniu. A do tego potrzebna jest dyscyplina poświęcenie stałego czasu na rozmyślanie i studiowanie Pisma Św.

Podsumowanie: Mający upodobanie w Zakonie Pana
1. We will be firmly planted. Będzie mocno utwierdzony. When the storms come, we will not be swayed because our roots run deep. Gdy przyjdą burze do naszego życia nie upadniemy ponieważ nasza wiara (korzenie) są głęboko w Bogu. We will be stable in our Christian walk. Będziemy stabilni w naszej chrześcijańskiej postawie i postępowaniu.
2. 2. We will bear fruit. Będziemy przynosić owoce. As we dig into God's word, we will find Christ's attributes growing in us. Jeśli będziemy wierni  Słowu Bożemu.  We will become kinder, and we will share our testimony wiStaniemy się bardziej podobni do Chrystusa i będziemy dzielić się świadectwem z innymi. We will be steadfast and faithful.
3. 3. Our leaf will not wither. Nasz zapał nie uschnie. This doesn't mean we won't grow feeble with age, but it does mean we will still have the zeal of youth. To nie znaczy, że  będzie wzrastać wraz z wiekiem, ale to  oznacza, że zachowamy młodzieńczy zapał. We will maintain our Christian walk with the same enthusiasm with which we began. Będziemy kontynuować nasz chrześcijański rozwój.
4. 4. Whatever we do will be successful – not the way the world judges success, but the way God judges it. Cokolwiek będziemy robić odniesiemy  sukces. Nie zawsze rozumiany na sposób tego świata.  One of the reasons for this, I believe, is that as we obey God's word and discipline ourselves to do his will, we feel good about ourselves – after all, this is what God created us to be. Ten sukces jest zwycięstwem w Bogu i zachowaniem wiary.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń