sobota, 5 lutego 2011

Studium listu Ap Pawła do Galatów. 5,2 - 12

Wers 2 
Judaizujący  szczególnie naciskali Galatów by oni dali się obrzezać. Obrzezanie miało dla nich większą wartość niż łaska Chrystusa. Apostoł w związku z tym bardzo ostro wypowiada się,  przeciwko tym którzy noszą się z takim zamiarem obrzezania. Poprzez tą praktykę ci którzy dali by się obrzezać wymierzyliby policzek chrystusowi, jednocześnie oznajmiając mu przez ten czyn, że jego ofiara na krzyżu nie jest wystarczająca.
Jana 19:30  A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.
Rzym 10,4
Kolosan 2:14  wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;
Hebrajczyków 9:12  wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia.
Dlatego nasza nadzieja jest bezpieczna jeśli tylko pokładamy niezachwianą ufność  ofierze Chrystusa. Chrystus na Krzyżu zapłacił cały dług, który my byliśmy winni Bogu. Nie ma potrzeby szukania dodatkowych sposobów na zbawienie obok Jezusa Chrystusa. Są to, tylko ludzkie wysiłki, które nie tylko nie pomagają, ale jeszcze obrażają Boga. Takimi dodatkowymi sposobami są nasze uczynki, święci zmarli, że rzekomo dzięki ich wstawiennictwu nasze zbawienie będzie pewniejsze, praktyki religijne pozbawione miłości do Boga.
                                                      
Wers 3
Paweł kolejny raz bardzo stanowczo podkreśla, to jakie konsekwencje będzie miała decyzja Galacjan.  A mianowicie, że będą zobowiązani do przestrzegania całego zakonu. Może Paweł przypominając im konsekwencje, pragnie ich przestraszyć ciężarem jaki na nich spadnie w związku z obrzezaniem. W Judaizmie człowiek był zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów prawa. Nie mógł wybierać między tymi, które akceptował a innymi, które zamierzał odrzucić.
Jakuba 2:10  Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego.
Galacjan 3:10  Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.
Wers 4
Paweł dalej wyjaśnia konsekwencje obrzezania. Dla Pawła nie był to tylko jakiś nieznaczący obrzęd. Ktoś by mógł powiedzieć, a jakie to ma znaczenie czy dam się obrzezać, czy nie. Przecież mogę nadal Wierzyć w Chrystusa i być obrzezany. Paweł mówi wyraźnie, że nie ma takiej opcji. Możesz się obrzezać, ale wtedy utrąciłeś Chrystusa lub zrezygnowałeś z łaski podobnie jest z innymi zewnętrznymi praktykami mającymi na celu pozyskać łaskę Bożą lub chcącymi zastąpić Chrystusa. Jeśli tylko poznaliśmy Chrystusa, a później zwracamy się do ludzkich wysiłków, by zapracować na Bożą łaskę, to Chrystus nie może nam pomóc.
Najwidoczniej Żydowscy nauczyciele Galatów przekonali ich, że wiara w Chrystusa nie wystarczy do zbawienia,
Dlatego Galicjanie szukali innych możliwości pozyskania Bożej przychylności.

Wers 5
Najpierw Apostoł mówił do Galacjan wy teraz zmienia zwrot na my. Mówiąc inaczej mówi teraz o sobie i tych którzy nadal pokładają swoją nadzieje wyłącznie w Jezusie Chrystusie.
Paweł mówi, że w Duchu Św. oczekuje spełnienia się obietnic Bożych przez wiarę, a nie dzięki wysiłkom człowieka te obietnice się wypełnią.

Wers 6                                                                                                           
Legalizm nic nie znaczy w Chrystusie. Obrzezanie nie uczyni go lepszym, doskonalszym i bliżej Boga jak i nieobrzezanie nie uczyni go gorszym. To przez wiarę poznajemy Boga, a wiara jest czynna w miłości. Nie jest to pusta wiara, ale taka, która manifestuje się w działaniu i służbie Bogu i człowiekowi. Wiara nasza jest pobudzana miłością do Boga a nie prawem. Bóg nie jest zainteresowany ceremoniami, ale prawdziwym posłuszeństwem w miłości.
Izajasza 1:12  Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce?
Amosa 5:21  Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne.
Wers 7
Galicjanie dobrze rozpoczęli chrześcijańskie życie i apostoł pyta się kto im przeszkodził w tym Biegu. Byli to fałszywi nauczyciele z kręgów judaizmu.
Wers 8
Paweł mówi że takie namawianie do Judaizmu nie pochodzi od Boga. Jeśli nie od Boga, to może tylko pochodzić od szatana, który stał za fałszywymi nauczycielami.

Wers 9
Dalej Paweł mówi im że zwiedzenie ich będzie się pogłębiać i poszerzać i prowadzić do coraz większego zła. Jeśli fałszywa nauka w porę nie zostanie rozpoznana i nie zahamuje się jej rozwoju, to będzie zdobywała kolejnych zwolenników doprowadzając do zwiedzenia lub rozpadu kościoła.

Wers 10
Bóg dał Pawłowi Pewność w sprawie Galicjan i wiedział, że w końcu powrócą na właściwą drogę, a fałszywi nauczyciele zostaną osądzeni przez Boga. Nie wiemy co miało być tą karą. Może nagła choroba i śmierć, lub Paweł miał na myśli Boży sąd i potępienie. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że Bóg nie przygląda się biernie błędom w kościele, ale rozprawi się z tymi którzy są twórcami takich błędów.
1 Koryntian 3:17  Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.

Wers 11
Niektórzy z fałszywych nauczycieli powoływali się na Pawła, że On też głosi obrzezanie. Paweł odpiera te zarzuty mówiąc, że ciągle jest prześladowany. Gdyby pozwolił sobie na głoszenie obrzezania to wtedy uniknąłby prześladowania. Paweł głosił Krzyż Chrystusa a nie obrzezanie.
Krzyż jest często zgorszeniem dla ludzi jednych a dla innych jest głupstwem. Krzyż mówi nam, że jesteśmy grzesznikami i w naturalnym stanie nie możemy podobać się Bogu. Takie twierdzenie Krzyża  wielu ludzi obraża. Pamiętam jedną sytuacje gdy pewien mężczyzna stwierdził wyraźnie, że czuje się obrażony gdy mówi się mu, że jest grzesznikiem. Inna grupa ludzi uważa tak proste usprawiedliwienie za coś głupiego lub niedorzecznego.
1 Koryntian 1:23  my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,
24  natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.
Wers 12
Paweł życzyłby by sobie by ci którzy namawiają Galatów do obrzeżania stali się kastratami. Życzenie Pawła jest podyktowane troską o Galacjan  i nie wypływa z zemsty lub nieczystych pobudek, widać tutaj zamierzoną złośliwość Pawła w stosunku do fałszywych nauczycieli.

Wnioski.
Żyjemy w świecie gdzie ludzie coraz rzadziej widzą coś jako białe czarne. Coraz częściej twierdzą, że każdy może mieć racje i jest wiele prawd i to my decydujemy o tym co uznamy za prawdę, a co nie. Często też słyszy się, że nie ma znaczenia w co ludzie wierzą trzeba być tylko dobrym, ale to jest właśnie sposób zbawienia się za pomocą człowieka a nie Boga. Nauka Chrystusa wymaga wyraźnych deklaracji czy chcemy być po jego stronie z wszystkimi konsekwencjami takiej decyzji czy odrzucamy Go. Nie ma czegoś pośrodku jak np. Czyśćca 

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń