wtorek, 18 marca 2014

Jezus Chrystus i Jego misja? Część II

Przyjście Jezusa Chrystusa na świat jego służba i zbawcza jego  misja dla świata jest centrum całej Biblii. W każdej księdze możemy dostrzec Chrystusa i jego przyszłe zbawienie.
Już w pierwszej Księdze Rodzaju po upadku Bóg zapowiada ratunek dla świata.
Rodzaju 3,15 wąż i smok starodawny to szatan Obj. 12,9
Kto miał zdeptać głowę węża? To właśnie Chrystus jest tym, który ma zniszczyć szatana i wszystkie jego dzieła 1 J 3,8.
a)  Kolejne bardziej szczegółowe proroctwa posłania Chrystusa na świat
ü  Powtórzonego Prawa 18,15 Jak myślisz w jaki sposób Jezus miał być podobny w służbie do Mojżesza?
ü  2 Samuela 7,12-16; 2 Tym 2,8 Jezus miał pochodzić z linii Dawida
ü  Micheasza 5,1 Jakie ma być miejsce urodzenia przyszłego Króla?
Micheasz działał w latach (740-687 p.n.e.), żył więc współcześnie z prorokami Izajaszem i Ozeaszem
ü  Izajasza 53,3-9 będzie cierpiał i umrze za nasze grzechy
ü  Psalm 22,17-18 Jest powiedziane jaką śmiercią umrze. Dawid te słowa wypowiedział na ponad 1000 lat przed śmiercią Chrystusa.
ü  Jak Jan nazwał Jezusa i  dlaczegoEw. Jana 1,29.36 Zobacz jak rola była baranka paschalnego Ks. Wyjścia 12,3-13; 1 Piotra 1,18-19; Hebrajczyków 9,14
b)     Jezus istniał zanim przyszedł na świat.
Kiedyś myślałem, że początek Jezusa miał miejsce w Betlejem podczas Jego narodzin. Ale Biblia uczy, że w Betlejem nastąpiło Jego wcielenie, stał się tam człowiekiem. Zanim Jezus zszedł na ziemię był u Ojca.
ü  Jana 17,5; 17,24 Jezus miał chwałę u Ojca przed założeniem świata.
ü  Jana 1,3.10 Jezus stwarzał świat i wszystko co na nim razem z Ojcem.
ü  Jana 8,58 Jezus był przed Abrahamem.
ü  Jana 3,13; 6,38 Jezus przyszedł z Nieba.
ü  Jana 1,30 Jezus był przed Janem chrzcicielem.
ü  1 Koryntian 10,4 Jezus prowadził Izraela przez pustynie.
c)      Po co Jezus się narodził na świecie? W dzisiejszych czasach często podważa się misje Jezusa i mówi się o nim, że miał rodzinę oraz dzieci, że prowadził życie zawodowe i niczym specjalnie nie różnił się od innych ludzi. Słowo Boże uczy, że Jezus przyszedł na świat, by stać się ofiarą za grzechy i to był główny jego cel. Również po to,  by pouczyć nas o  Bogu i objawić nam prawdę
ü  Jana 3,16-17 Bóg posyła Syna na świat w celu uratowania ludzi, by nikt nie zginął z powodu gniewu Bożego, który ciąży nad każdym człowiekiem. Rzymian 5,8; 3,25; 1 Tymoteusza 1,15
ü  Jana 1,18 Jezus objawia nam Boga i mówi kim  jest Bóg.
d)     Zmartwychwstanie Jezusa
O zmartwychwstaniu Jezusa mówią wszystkie cztery Ewangelie (Mat. 28, Mar. 16, Łuk. 24, Jan 20). Istnieją liczne dowody na to, że Jezus Chrystus rzeczywiście powstał z martwych. Zwróćmy uwagę na trzy wzmianki z I Listu do Koryntian 15,1-8:
- dowód wypływający z doświadczenia - wiersze 1-2,
- dowód wypływający z Pisma - wiersze 3-4,
- świadkowie - wiersze 5-8.
ü  Dlaczego Jezus zmartwychwstał?
Łukasza 24,44-47 ; 1 Piotra 1,3. Co by było, gdyby Chrystus nie powstał z martwych? 1 Koryntian 15,14-19
Jezus zmartwychwstał cieleśnie. Uczniowie mogli Go widzieć, rozmawiać z Nim i wspólnie spożywać posiłek (Łuk. 24, 38-43).
e)      Gdzie Jezus jest obecnie i co robi?
ü  1 Piotra 3,22; Marka 16,19 Hebr. 8,1 Jezus zasiada po prawicy Bożej
ü  Hebrajczyków 9,24, Rzymian 8,34 Jezus teraz wstawia się za nami przed Bogiem.
ü  Jezus również sprawuje władzę we wszechświecie Mateusza 28,18 Efezjan 1,20-22
ü  Jezus jest orędownikiem pełniącym rolę arcykapłana i sprawia nasze oczyszczenie kiedy upadamy w grzech. Wtedy powinniśmy zwracać się do Boga o przebaczenie przez Chrystusa, a On nam przebaczy 1 Jana 2,1
f)       Jezus również w odpowiednim czasie przyjdzie ponownie na ziemię. Ale teraz przyjdzie na sąd dla tych którzy w Niego nie uwierzyli i zmartwychwstanie oraz wybawienie tych co w Niego uwierzyli.
ü  Powrót Jezusa Mateusza 24,27-31  Łukasza 21,25-28 1Tesaloniczan Dz. Ap. 1,11
ü  Po powrocie Jezus ustanowi swoje królestwo Obj. 19,11-16 Obj. 20,1-6

ü  Jaki będzie charakter tego królestwa? Izajasza 11,6-10 Izajasza 65,17-25

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń