wtorek, 4 marca 2014

Wydawanie owocu część II

Prześledziliśmy sobie owoce Ducha Św. z Listu Pawła do Galacjan. Cechy chrześcijanina, które podał Paweł wynikają z działania Ducha i prowadzą go do wydawania owocu uczynków, teraz zobaczmy jak to wygląda.
  1.      Bóg chce byśmy wydawali owoc w każdym dobrym uczynku co ma na myśli.
Kolosan 1:10  Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga,
Skutki naszych czynów i naszego postępowania możemy nazwać owocami. Owoc jest tym co wynika z tego co robisz.
Przypowieści Sal. 1:31  Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami, (Gal 6:7-8 co człowiek sieje to będzie zbierał) Przyp. Sal. 22,8
Spróbujmy teraz wymienić jakie owoce rodzą poszczególnie uczynki?
ü  Nieprawość, zło = nieszczęście, problemy
ü  Oszustwo, krzywdzenie innych = przemoc, zemsta
ü  Zawiść niezgoda = nieufność, niepokój, zmartwienia
ü  Życie dla ciała = potępienie
ü  Czynienie dobra = wdzięczność, szacunek u innych
ü  Bycie miłym = uprzejmość ze strony innych
ü  Zaniechanie kłótni, pokojowe nastawienie = pokój, charmonia
2.      Jakie owoce możemy wydawać
a.      Owoc Sprawiedliwości (Filipian 1,11) Jaki jest owoc sprawiedliwości Przyp. 11,30 Izaj. 32,17
b.      Owoc warg Hebrajczyków 13,15 Jaki jest owoc warg Ps. 9,2; 7,18; 18,50; 35,18; 57;10 co jest związane z owocem warg Przyp. Sal. 12,14
c.       Owoc Ewangelii (Kolosan 1,6) Co to jest owoc Ewangelii Rzymian 1,13? Owocem zwiastowania ewangelii są ludzie, którzy ewangelii zawierzą w wyniku jej głoszenia. Czy zwiastowanie Słowa Bożego ma sens Izajasza 55,10 - 11
d.      Owoc Światłości Efezjan 5,9 W jaki sposób żyją dzieci światłości Efez. 5,8-14.

Przeczytajmy jeszcze raz Psalm 1 w świetle tego co powiedzieliśmy pomyślmy nad jego treścią.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń