niedziela, 9 marca 2014

Nowe przymierze we krwi Jezusa

Dzisiaj chciałbym byśmy przejrzeli się bliżej słowom Jezusa o nowym przymierzu we krwi Jego. Zwróćmy uwagę, że niemal za każdym razem gdy biblijni autorzy wspominają o ostatniej wieczerzy, to podają, że podczas tego wydarzenia Jezus wziął kielich i błogosławił go mówiąc, że ten kielich, to kielich nowego przymierza. Miał on symbolizować krew Jego, która się wylewa za tych, którzy w Niego uwierzą. Zwróćmy uwagę na biblijne teksty, które o tym mówią
Mateusza 26:27  Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy;
28  Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.
Marka 14:23  Potem wziął kielich, podziękował, dał i pili z niego wszyscy.
24  I rzekł im: To jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa.
Łukasza 22:20  Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.
1Ko 11:25  Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją.
Z tekstów jasno wynika, że podczas wieczerzy pańskiej mamy wspominać, to że staliśmy się uczestnikami nowego przymierza, które Bóg zawiera z ludźmi na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Gwarantem skuteczności tego przymierza jest przelana krew Jezusa.
Spróbujmy sobie na początku wyjaśnić czym jest w Biblii przymierze? Przymierze biblijne prawie jest tak stare jak ludzkość. Jest oficjalnym porozumieniem lub umową między dwiema stronami przyjmującymi na siebie pewne wzajemne zobowiązania. W naszym przypadku jest to umowa między Bogiem, a ludźmi. Na mocy tej umowy ludzie wchodzą w więź z Bogiem i doświadczają obietnic wynikających z przymierza.  Niektóre przymierza biblijne jakie Bóg zawierał z ludźmi były warunkowe inne nie. Skuteczność obietnic przymierza zależała od dotrzymania umowy z obu stron. W Biblii czytamy o przymierzu z Adamem później z Noem z  Abrahamem z Mojżeszem i w końcu o ostatnim jakie Bóg zawiera z ludźmi przez Jezusa Chrystusa .
Do czasu złożenia ofiary Chrystusa ludzie przystępowali do Boga na mocy przymierza z Mojżeszem jakie Bóg zawarł pod górą Synaj z Izraelem. Jezus mówiąc, że ustanawia nowe ma na myśli to, które Bóg zawarł z Mojżeszem. Było to przymierze warunkowe w którym Izrael zobowiązywał się przestrzegać zakonu, przykazań jakie Bóg nadaje. Bóg natomiast zobowiązywał się błogosławić temu narodowi i uczynić ich szczególną swoją własnością.
Ks. Wyjścia 24:7  Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni.
8  Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów.
Na mocy przestrzegania przepisów tego przymierza Bóg zgodził się przyjmować tych ludzi. Umowa ta między Bogiem, a ludem została przypieczętowana krwią ofiary. Izraelici mieli przestrzegać tych przepisów zapisanych w prawie, składać odpowiednie ofiary, przestrzegać przepisów rytualnych, moralnych i wielu innych, a wtedy mogli liczyć na przebaczenie grzechów i Boże błogosławieństwo. Chociaż pod górą Synaj lud ochoczo przystąpił do tego przymierza, to jednak szybko się okazało, że oni nie są mu posłuszni i nie przestrzegają Bożych przykazań w taki sposób jak to wcześniej deklarowali. Gdybyśmy chcieli w skrócie powiedzieć na czym polegało przymierze ze strony człowieka z góry Synaj? Moglibyśmy powiedzieć, że polegało na przestrzeganiu przykazań i spełnianiu dobrych uczynków zapisanych w prawie. To co często dzisiaj chce robić wielu ludzi, gdy zostaną zapytani w jaki sposób dostać się do nieba? Odpowiadają, należy przestrzegać dziesięć przykazań lub żyć dobrym życiem i wtedy możesz liczyć na Bożą przychylność. Ale zaraz, zaraz, Jezus powiedział, że ustanawia „Nowe przymierze w jego krwi” gdy ustanawia nowe stare przestaje obowiązywać. Często o tym czytamy w Liście do Hebrajczyków:
Hebrajczyków 8:7  Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie.
8  Albowiem ganiąc ich, mówi: Oto idą dni, mówi Pan, A zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe.
9  Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami W dniu, gdym ujął ich za rękę, Aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej; Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, Przeto Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan.
10  Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela Po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły I na sercach ich wypiszę je, I będę im Bogiem, A oni będą mi ludem.
11  I nikt nie będzie uczył swego ziomka Ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, Bo wszyscy mnie znać będą Od najmniejszego aż do największego z nich.
12  Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, A grzechów ich nie wspomnę więcej.
13  Gdy mówi: Nowe, to uznał pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.
Autor listu do hebrajczyków cytuje Ks. Jeremiasza gdzie Bóg na ponad 500 lat przed narodzeniem Jezusa zapowiada, że przyjdzie nowe przymierze, bo stare było niedoskonałe z powodu grzeszności człowieka i przynosiło przekleństwo, a nie błogosławieństwo.
To więc Jezus podczas wieczerzy ustanawia nowe przymierze, które Bóg zawiera z ludźmi i już nie tylko z Izraelem, ale ze wszystkimi którzy na mocy tego przymierza chcą do Boga przystąpić. Nowe przymierze ma być doskonalsze jak mówi Ks. Jeremiasza. Stare było oparte na rytuałach, uczynkach, ofiarach, zewnętrznej religijności i często prowadziło do legalizmu, obłudy, zewnętrznej religijnej postawy bez miłości do Boga. Nowe natomiast przede wszystkim zmieni wnętrze człowieka i sprawi, że człowiek będzie kochał Boga, a przestrzeganie Bożych przykazań już nie będzie wynikać z nakazów, ale z miłości do Boga. Następnie Jezus powiedział, że ta krew nowego przymierza przelewa się na odpuszczenie grzechów. On przelał swoją krew jako krew oczyszczenia z grzechów dla wszystkich,  którzy w to uwierzą, którzy do tego przymierza przystąpią. Wcześniej w Starym Testamencie tą rolę spełniały ofiary rytualne, ale teraz Jezus jest tą ofiara na mocy której przystępujemy do Boga. To ofiara Jezusa, jego przelana krew oczyszcza nas z grzechów, a nie przestrzeganie przykazań, nasze posłuszeństwo czy cokolwiek innego jak myśli wielu ludzi. Stare zostało zniesione i nie można przyjść do  Boga na podstawie zasad starego przymierza, uczynków i przykazań. W liście do Rzymian czytamy:
Rzymian 3:25 (Jezusa)  Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów.
Na mocy tej umowy do której przystępujemy przez wiarę w ofiarę Jezusa, Bóg przebacza nam grzechy. Czytaliśmy że ta krew „wylewa się na odpuszczenie naszych grzechów” Bóg mówi „Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, A grzechów ich nie wspomnę więcej”. Obietnicami tego nowego przymierza jest przebaczenie grzechów i wejście do rodziny Bożej gdzie Bóg staje się naszym Ojcem, a Jezus Panem, Duch Św. przewodnikiem. Obietnicami tego nowego przymierza jest życie wieczne, które Bóg udziela tym co do niego przystąpią. Obietnicami tego nowego przymierza jest wyjątkowa znajomość i bliskość Boga.
„I nikt nie będzie uczył swego ziomka Ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, Bo wszyscy mnie znać będą Od najmniejszego aż do największego z nich”.
Obietnicami tego nowego przymierza jest ofiarowanie Ducha Świętego, którego każdy otrzyma, każdy wierzący w Chrystusa. W ten sposób stare staje się zapowiedzią nowego i nigdy nie było celem. Było przygotowaniem ludzi, narodu Izraelskiego do tego co miało nadejść. Nowe przymierze nie będzie podlegało zniszczeniu czy zachwianiu jak stare, bo będzie wieczne, a obietnice z nim związane wciąż aktualne. Nowe przymierze nie ma też charakteru cielesnego i rytualnego jak stare, ale jego charakter jest duchowy.  Co Jezus powiedział do samarytanki w Ew. Jana?
Jan 4:23  Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.
24  Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.
Gwarantem tego nowego przymierza nie jest krew cielców i kozłów jak starego, ale krew Samego Syna Bożego. Dlatego sprawiedliwość jaką Bóg nadaje człowiekowi przez przystąpienie do tego przymierza jest pewna, oczyszcza sumienie i nadaje sprawiedliwość. Skoro przez stare przymierze Bóg przyjmował ludzi i pozwalał im zbliżać się do Niego ileż bardziej teraz przez Krew samego Syna Bożego. Dlatego też mamy mocną zachętę
Hebrajczyków 10:19  Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni
20  Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje,
21  Oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym,
22  Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą;
23  Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę;
Na innym miejscu czytamy:
Efezjan 3:12  W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
Więc czym jest nowe przymierze we krwi Jezusa?
Jest nową umową jaką Bóg zawiera z ludźmi w której ogłasza każdemu człowiekowi, że przyjmie go pod warunkiem, że uzna on Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Uzna jego zastępczą śmierć na krzyżu jako jedyny sposób przebłagania za grzechy, uwierzy w Niego i stanie się Jego uczniem. Na mocy tej umowy Bóg przebacza człowiekowi jego winy i zalicza je na konto swojego syna, który zapłacił za każdy grzech, a sprawiedliwość swojego syna zostaje darowana lub przypisana temu, który w Niego uwierzył.
Dlatego Ap. Paweł może powiedzieć:
Rzymian 8:1  Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
Jeśli przystąpiłeś do tego nowego przymierza przez wiarę, nie musisz się już obawiać, śmierci, sądu Bożego, piekła i żadnego innego potępienia, bo Bóg jest z nami. A jeśli On z nami któż przeciwko nam? Amen
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń