środa, 26 stycznia 2011

Na Chrystusie nie na Piotrze

Jakiś czas temu zostałem zapytany przez pewną osobę o urząd papieski. Czy papież jest następcą Św Piotra? Oczywiście otworzyliśmy Biblię na Ewangelii Mateusza i przeczytaliśmy 16 rozdz i jeszcze raz rozważyliśmy fragment na który powołuje się K.K twierdząc, że Św Piotr jest pierwszym papieżem. W domu szperałem po internecie żeby znaleźć coś sensownego  i znalazłem niewiele więc postanowiłem napisać kilka jasnych słów na podstawie Biblii.
 Ewangelia Mateusza 16:13  Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?
14  A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.
15  Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie?
16  Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.
17  Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
18  Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
19  I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
20  Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. (PBT)
Pod koniec swojej służby, kiedy Pan Jezus zbliżał się do finału swojej misji na ziemi zapytał swoich uczniów za kogo mnie ludzie uważają. Z tego powodu, że Chrystus odwiedził już wiele miejsc i ludzie o nim mówili zadał, to pytanie uczniom. Apostołowie podali różne odpowiedzi. Mówili, że za Jana Chrzciciela, Eliasza, Jeremiasza lub innego proroka. Następnie Pan spytał się ich samych za kogo Go uważają i wtedy pada odpowiedź Piotra, że Jezus jest Chrystusem czyli Mesjaszem i Synem Bożym. Jezus mówi do Piotra, że sam tego nie wymyślił, ale Bóg mu to objawił. I wtedy Pan mówi, że on jest Piotr i na tej opoce zbuduje Kościół swój a bramy piekielne go nie przemogą.
Gdy czytamy ten fragment jednym tchem to może się wydawać, że żeczywiście Kościół chrześcijański zbudowany jest na Piotrze. Ale po takim wniosku powinniśmy przywołać w myślach inne fragmenty biblijne, które mówią o tym, że Kościół zbudowany jest na Chrystusie. A wiemy, że Słowo Boże nie może sobie przeczyć. Poniżej podaje te fragmenty
Izajasza 28:16  dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje.

1 Koryntian 3:11  Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.

Dzieje Apostolskie 4:11  On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym.
12  I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Skoro powyższe fragmenty wyraźnie stwierdzają, że Kościół jest zbudowany na Chrystusie, to więc interpretacja fragmentu z Mateusza 16 rozdz musi być zgodna z kontekstem całej Biblii. Słowo Boże przeczyć sobie nie może.
Wracając do Mateusza 16 rozdz Jezus mówi do Piotra że on jest Piotr, to jest greckie petros tłumaczone jako Piotr a w grece oznacza kamień lub luźno leżące skały. Dalej Jezus mówi, że na tej skale zbuduje kościół swój. Greckie słowo skała, którego używa Jezus, to petra i oznacza trwałą skałę w znaczeniu półki skalnej. Gdy jeszcze raz przyjrzymy się słowom Jezusa to staje się jasne, że Kościół nie jest zbudowany na petros, tylko na petra. Nie na słabej skałce, którą jest Piotr tylko na mocnej skale, którą Jest Jezus Chrystus. Wcześniej Piotr wyznaje Chrystusa Synem Bożym i na tym wyznaniu będzie zbudowany przyszły kościół.
Cała trudność zrozumienia tego fragmentu leży w tym, że słowa Piotr i skała są w grece podobne. Jedno oznacza luźno leżące kamienie a drugie trwałą skałę.
W katolickiej Biblii Tysiąclecia ten fragment przetłumaczono w taki sposób by nacisk położyć na Piotra.
Mt 16, 18  Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. (PBT)
Właściwie przetłumaczony powinien brzmieć:
(Mat 16,18) Ja tobie powiadam: Ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduje Kościół mój i potęga śmierci nie zdoła go pokonać.
Nacisk jest na skałę, którą jest wyznanie Piotra o Jezusie, że On jest Bożym synem, a nie na mały kamień, którym jest Piotr.
Kościół nie może być zbudowany na słabym i grzesznym człowieku. Kilka wersetów dalej w Ew Mateusza Jezus gromi Piotra mówiąc" idź precz ode mnie szatanie". Ten sam Piotr który chwile wcześniej wyznaje Jezusa Synem Bożym zaraz daje przystęp szatanowi i grzeszy. Czy to mógłby być pierwszy nieomylny papież? Szczerze wątpię. Piotr był zwykłym grzesznym człowiekiem wybranym na Apostoła. To Pan Jezus Chrystus jest naszą skałą i Panem Kościoła.
Morgan w swoim komentarzu pisze następujące słowa:
"Pamiętajmy, że zwracał się do Żydów. Jeśli prześledzimy metaforyczne znaczenie słowa "skała" w pismach hebrajskich, zauważymy, że nigdy nie odnosi się w sposób symboliczny do człowieka, a zawsze do Boga. Tak więc tutaj w Cezarei Filipowej, nie na Piotrze budowany jest Kościół.Jezus nie zawracał sobie głowy figurami retorycznymi. Wykorzystał stara hebrajską ilustrację - skała zawsze była symbolem boskości, której użył Chrystus by zaznaczyć, że kościół jest budowany na Bogu - Chrystusie Synu żywego Boga"
Więc prymat papieski to błędna interpretacja tekstów biblijnych i wymysł człowieka.


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń